Operator będzie negocjował umowę

stadion bulgarska miejski bułgarskaKon­sor­cjum Lech Poz­nań i Marcelin Man­age­ment chce rene­gocjować z POSiR-em umowę oper­a­torską doty­czącą sta­dionu. W min­iony piątek przed­staw­iciele oper­a­to­ra zgłosili się do mias­ta z prośbą o możli­wość dos­tosowa­nia umowy do obec­nych warunk­ów na rynku. Wkrótce obie strony mają zasiąść do rozmów.

Głównym powo­dem woli negocjowa­nia umowy są zaległoś­ci oper­a­to­ra wobec mias­ta zaległoś­ci finan­sowe się­ga­jące blisko pół­to­ra mil­iona zło­tych. Ich powo­dem jest fakt, że fak­tu­ry za media takie jak prąd czy woda są wysyłane do mias­ta, choć to oper­a­tor powinien ure­g­u­lować te zaległoś­ci.

- Staramy się płacić, mamy jed­nak opóźnie­nie, nie wszys­tko spła­cil­iśmy. Ten dług na nas ciąży i nie mamy woli, żeby go pomi­jać. Chce­my go jak najszy­b­ciej spłacić. Zależy nam na przepisa­niu umów za media tak, aby nie rósł dług POSiR-u. Już udało nam się przepisać umowy na dostawę wody i energii elek­trycznej, jed­nak to nie wszys­tko — mówił wczo­raj w studiu telewiz­ji WTK, Bar­tosz Skwier­cz, dyrek­tor ds. komu­nikacji i mar­ketingu.

Dyrek­tor POSiR jest pozy­ty­wnie nastaw­iony do możli­woś­ci negocjowa­nia umowy. – Kiedy pod­pisy­wal­iśmy kon­trakt, to był pro­jekt na 20 lat. Każdy, mias­to i oper­a­tor, ma swo­je cele, obu stronom zależy na trwałoś­ci pro­jek­tu. Ja wiedzi­ałem i oper­a­tor także, że praw­dopodob­nie pow­stanie kil­ka anek­sów do tej umowy — mówił wczo­raj w telewiz­ji WTK, Ryszard Żukows­ki. – Mamy gwaranc­je bankową, więc wiemy, że dług, jaki ma wobec nas oper­a­tor, trafi do nas — dodawał.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress