07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.8godz.23min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Po co nam angielska wersja strony oficjalnej?

Lech Poz­nań szczy­ci się swoi­mi sukce­sa­mi na are­nie między­nar­o­dowej. W nie tak odległej przeszłoś­ci udało mu się kilkukrot­nie w powodze­niem wys­tępować w europe­js­kich pucharach. Jed­nak czy to klub, który dojrzał do tego, aby mówić o nim w kat­e­go­ri­ach corocznego kandy­da­ta do gry w pucharach?

Dzisi­aj nie o poziomie sportowym, jaki reprezen­tu­je Lech. Tutaj opinii jest tak dużo, jak kibiców. Jed­ne­mu mogą się podobać zwycięst­wa, innym sys­tem­aty­czność, a pozostali mogą czuć niedosyt ze wzglę­du na niezad­owala­ją­cy styl gry drużyny. Jed­nak chy­ba bardziej, niż styl — nie zad­owala poziom orga­ni­za­cyjny „Kole­jorza”.

W cza­sach świet­noś­ci Lech posi­adał trzy wer­sje swo­jej ofic­jal­nej strony inter­ne­towej — pol­ską, niemiecką i ang­iel­ską. Trud­no jed­nak było oce­ni­ać poziom wiado­moś­ci w obcych językach, ponieważ te pojaw­iały się z niezad­owala­jącą niereg­u­larnoś­cią. Mogliśmy przeczy­tać o remisie z Juven­tusem, meczu z Legią, lecz po drodze Lechi­ci roze­grali kil­ka meczów zupełnie pominię­tych. Mimo wszys­tko jed­nak coś tam się pojawiało.

Mniej więcej rok temu stronę prze­bu­dowano i zrezyg­nowano z opcji tłu­maczenia wiado­moś­ci na inne języ­ki. W klu­bie pewnie wys­zli z założe­nia, że jak coś nie jest aktu­al­i­zowane, to lep­iej, żeby tego nie było. Pode­jś­cie jak najbardziej słuszne. Lech jed­nak wywal­czył awans do europe­js­kich pucharów i powró­cono do tem­atu wer­sji obcojęzycznych.

Zrezyg­nowano z wer­sji niemieck­iej, prowad­zono tylko stronę ang­iel­ską. Zapału jed­nak star­czyło na kil­ka infor­ma­cji. Może­my przeczy­tać o kilku, odległych już cza­sowo meczach z AIK Sol­na, Olimpią Grudz­iądz. Najświeższą wiado­moś­cią jest ta o wyniku star­cia z Polonią Warsza­wa. Przeglą­damy zakład­ki. Tych mniej, niż w pol­skiej wer­sji strony. Tabela? Z poprzed­niego sezonu. Król strzel­ców? Tomasz Frankows­ki. Wyni­ki? Ligowe nie wyświ­et­la­ją się. Puchar Pol­s­ki z zeszłego sezonu. Liga Europy? Czekamy na wyni­ki starć z Żety­su Tałdyko­r­gan. Kwest­ie kadry są połąc­zone z pol­ską wer­sją, bo o dzi­wo zak­tu­al­i­zowane. Zakład­ka klubu i mediów również. Mimo wszys­tko to jed­nak nieco za mało.

Pro­fesjon­al­izm pełną gębą. W klu­bie z aspirac­ja­mi zachod­ni­mi, oczeki­wa­ni­a­mi w sto­sunku do wszys­t­kich tylko nie do siebie. Trze­ba jed­nak ponown­ie wyjść z założe­nia, że jak coś nie jest aktu­al­i­zowane, to należy z tego zrezyg­nować. Bo w prze­ci­wnym razie pokazu­je­my jedynie swo­ją słabość. A chy­ba nie o to chodzi, prawda?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.