Pogorzelczyk: Murawski będzie liderem drużyny

Po powro­cie Lecha z Hisz­panii miała wyjaśnić się przyszłość Sougou w kon­tekś­cie ewen­tu­al­nej zmi­any klubu przez tego zawod­ni­ka. — Dos­zliśmy do wniosku, że więcej trans­fer­ów w tym okienku już nie przeprowadz­imy - przyz­nał na łamach “Gło­su Wielkopol­skiego” Marek Pogorzel­czyk. Oznacza to, że “Kole­jorz” skom­ple­tował już kadrę na rundę wiosenną.

- Myślę, że trud­no nie być zad­owolonym, kiedy do naszej drużyny przy­chodzą tacy piłkarze jak Rafał Muraws­ki, Hubert Wołąkiewicz czy Bartek Ślusars­ki, a także tak ciekawy napast­nik jak Vojo Ubi­parip. Lech będzie zde­cy­dowanie sil­niejszą drużyną, niż jesienią — mówi zad­owolony dyrek­tor sportowy mis­trza Polski.

Kole­jorz” zimą wydał bard­zo dużo. To okienko na łamach “Przeglą­du Sportowego” porówny­wano do wciąż wspom­i­nanego przez kibiców sprzed sezonu 2008/2009. Wtedy do Lecha trafił Manuel Arbole­da, Semir Stil­ić, Sła­womir Peszko i Robert Lewandows­ki. Cała czwór­ka z marszu weszła do drużyny i niemal naty­ch­mi­ast pod­niosła jej poziom sportowy.

Jed­nak czy będzie tak i tym razem? Niewąt­pli­wie poziom i jakość gry pod­niesie Rafał Muraws­ki. - Wraca z bagażem nowych doświad­czeń, jest ter­az bez wąt­pi­enia dużo lep­szym piłkarzem niż dwa lata temu, kiedy wyjeżdżał do Kaza­nia. Pod­niesie on wartość drużyny. Wierzymy, że znów będzie lid­erem nie tylko na boisku, ale i w szat­nimówi Pogorzel­czyk.

Do mis­trza Pol­s­ki trafił także Hubert Wołąkiewicz, który był ważną postacią w drużynie Tomasza Kafarskiego. — Wołąkiewicz to uni­w­er­sal­ny obroń­ca. Może grać zarówno na środ­ku, jak i na bokach defen­sy­wy — zaz­nacza dyrek­tor sportowy.

Pon­ad­to for­ma­cję ofen­sy­wną zasil­ił Bar­tosz Ślusars­ki, który, podob­nie jak Muraws­ki, wró­cił na Buł­garską. - Bartek Ślusars­ki może grać zarówno w ataku, jak i na lewym skrzy­dle. Na Buł­garskiej zawsze dobrze się czuł, więc liczymy, że ter­az, gdy będzie miał bard­zo moc­nych part­nerów, wyko­rzys­ta cały swój potenc­jał i doświad­cze­nie zdobyte pod­czas gry w innych klubach i za granicą - przyz­na­je Marek Pogorzelczyk.

Czwartym, niezwyk­le oczeki­wanym piłkarzem jest napast­nik. Nie udało się do Poz­na­nia sprowadz­ił Darvy­dasa Ser­nasa, do stol­i­cy Wielkopol­s­ki trafił nato­mi­ast 22-let­ni Vojo Ubi­parip. - To młody, ale bard­zo zdol­ny napast­nik. Wszys­tko przed nim. W Lechu będzie miał bard­zo dobre warun­ki, by się rozwinąć - zauważa dyrek­tor sportowy.

Po ode­jś­ciu Sła­womi­ra Peszko do pier­wszej drużyny trafiło czterech graczy. Do Młodej Ekstrak­lasy trafił 20-let­ni Jakub Kap­sa. Jak nowe posta­cie zaadop­tu­ją się w Poz­na­niu przekon­amy się wkrótce, jed­nak trud­no nie odnieść wraże­nia, że właśnie taka poli­ty­ka trans­fer­owa podo­ba się kibi­com i mimo braku roz­gry­wek ligowych wzbudza emoc­je oraz zain­tere­sowanie sym­pa­tyków “Kole­jorza”.

Cała roz­mowa z dyrek­torem sportowym: http://www.gloswielkopolski.pl/sport/gloswiarylecha/363535,pilka-nozna-lech-jest-silniejszy-niz-jesienia,id,t.html

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress