POSiR wykupi prawa autorskie od projektanta

Od maja trwały negoc­jac­je z pro­jek­tan­tem sta­dionu Woj­ciechem Ryżyńs­ki ws. wykupu praw autors­kich do obiek­tu. Porozu­mie­nie było niezbędne, aby Lech Poz­nań oraz Marcelin Man­age­ment zostali oper­a­torem sta­dionu. POSiR wykupi­e­nie tych praw kosz­towało 2,3 mln — poda­je “Radio Merkury”, choć nikt tej infor­ma­cji nie potwierdza.

Roz­mowy doty­czące wykupi­enia praw autors­kich od pro­jek­tan­ta zakończyły się wczo­raj późnym wiec­zorem. Dopiero jej pod­pisanie umożli­wia dos­tosowanie Sta­dionu Miejskiego do potrzeb UEFA, czyli m.in. zbu­dowanie kiosków gas­tro­nom­icznych. Woj­ciech Ryżyńs­ki nie będzie musi­ał także akcep­tować wszys­t­kich kwestii doty­czą­cych zmi­an na obiekcie.

Jutro na spec­jal­nym briefin­gu ogłos­zony zostanie nowy oper­a­tor sta­dionu. Doty­chczas był nim POSiR, a jutro zostanie nim KKS Lech Poz­nań oraz spół­ka Marcelin Man­age­ment. Będą one miały decy­du­jące znacze­nie w kwestii zarządza­nia obiek­tem, choć mias­to będzie  je oczy­wiś­cie kontrolowało.

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress