21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.38min.
11.48 X4.30 25.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Prof. Płatek: Kibice są tematem zastępczym

- To zasłona dym­na, zastępczy tem­at, kosztem pewnej specy­ficznej grupy – komen­towała ostat­nie wydarzenia związane z kibi­ca­mi prof. Moni­ka Płatek, wykład­ow­czyni z Wydzi­ału Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­syte­tu Warszawskiego.

 

- Wywołu­je­my kole­jną wojnę, szukamy kole­jnego wro­ga, którym są dziś pseudok­ibice. Jest bard­zo duża lit­er­atu­ra, ale wyglą­da na to, że ani pre­mier, ani rząd, nie zapoz­nali się z nią. Nie mamy wiedzy i świado­moś­ci tego, jak wyglą­da struk­tu­ra orga­ni­za­cji tych ludzi, którzy biorą udzi­ał w spotka­ni­ach sportowych — tłu­maczyła pro­fe­sor w radiu TOK FM.

Prawnicz­ka zauważa prob­lem, związany niekonieczne z samym zachowaniem się kibiców na sta­dionach. – Mamy od daw­na obow­iązu­jące przepisy, które mówią, że jeśli chce­my wejść na sta­dion to mamy legi­t­y­mac­je, jesteśmy kon­trolowani. Polic­ja ma możli­wość wskaza­nia, jak ma wyglą­dać sta­dion i to sug­estie są przez orga­ni­za­torów meczów speł­ni­ane – zauważyła.

- Jeśli w następst­wie dochodzi do zachowań niewłaś­ci­wych, to są dwa ele­men­ty, nad który­mi trze­ba się zas­tanow­ić. Pier­wszy to prowokac­ja. Ja pode­jrze­wam, że jeśli ktoś pijany jest na meczu, kiedy nie moż­na wejść na sta­dion, a ma to być sprawd­zone właśnie przez tę policję. I mimo to na kibiców zwró­cona będzie uwa­ga – kontynuowała.

Pod­kreśla ona, że prob­lem może leżeć po stron­ie nieod­powied­nio przy­go­towanych służ, które mają zapewnić bez­pieczeńst­wo na obiek­tach. – Jesteśmy świet­nie przy­go­towani do tego prob­le­mu, pod warunk­iem, że wszys­tkie służ­by będą zachowywały się odpowied­nio. Jeśli nie wypeł­ni­a­ją swoich zadań, to powin­ni ponosić kon­sek­wenc­je, a nie społeczeńst­wo, które chce uczest­niczyć w meczach – mówiła wykładowczyni.

- Nie jesteśmy gotowi na kopanie pił­ki w 2012 roku, o czym rząd wiedzi­ał. Inżynierowie, pracu­ją­cy na sta­dionach, wyraźnie o tym mówili. Ogłosil­iśmy to miesiąc temu. Na gwałt potrze­bu­je­my innego tem­atu, żeby nie mówić o tym, co nas naprawdę boli. Nie mamy gotowych dróg, nie wypeł­ni­amy zobow­iązań, które na siebie nałożyliśmy – zaz­nacza­ła profesor.

Prawnicz­ka mówiła również o zachowa­niu rzą­du wobec prob­le­mu z kibi­ca­mi. – Wolę oglą­dać to, nazwi­jmy nawet mor­do­bi­cie na sta­dionach, niż bite w domu kobi­ety. Wtedy nie widz­imy w telewiz­ji protes­tu­jącego pre­miera i rzą­du – zauważyła.

Zdaniem pro­fe­sor Moni­ki Płatek kibice mają także dobrą stronę, której nie chce­my zauważyć. - To są również ludzie, którzy wspier­a­ją domy dziec­ka, orga­nizu­ją najróżniejsze zaję­cia mało majęt­nej młodzieży.

- Mówię o różnych for­ma­ch kibiców. Są chuli­gani, którzy dążą do tego, żeby poję­cie chuli­ganów zabrzmi­ało pozy­ty­wnie. Bronię chuli­ganów, tak, jak oni się sami iden­ty­fiku­ją. To jest for­ma­c­ja bard­zo hon­orowa, która ma poczu­cie świado­moś­ci społecznej, wyso­ki stopień zor­ga­ni­zowa­nia, przy­wiąza­nia do klubu. To się wiążę z pewnym poczu­ciem współpra­cy, zależnoś­ci i czegoś więcej. Warto temu się przyjrzeć, a nie tylko nazy­wać ich zbrod­niarza­mi – zakończyła karnistka.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.