07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.4min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Recenzja “Definicji Kibol”

Definic­ja Kibol”, to jak sama nazwa wskazu­je pró­ba zdefin­iowana życia kibi­cowskiego.  Wszystiego, co związane z Lechem i dopin­gowaniem. Pró­ba opisa­nia w kilku słowach tego, czym jest bycie kibolem jest niezwyk­le trudne. Ci, którzy zna­ją je od pod­szew­ki postanow­ili spróbować. Postarali się pod­jąć to wyzwanie i opowiedzieć o nim w blisko 80 min­ut. I udało im się.

To pły­ta, która niekoniecznie jest skierowana do kibiców Lecha Poz­nań. „Definic­ja Kibol” to album, który z powodze­niem moż­na dać także tym, którzy nie zna­ją real­iów środowiska kibi­cowskiego. Każde­mu, który nie rozu­mie fanaty­cznego pode­jś­cia do ukochanego klubu, ponieważ dzię­ki tej pły­cie będą mogli na pewno pojąć, czym dla kibiców jest bycie kibolem. „Piłkar­zom ideały dawno zaćmiła kasa/więc nie będzie o piłce, lecz o naszych ultra­sach” (Bzyk – LPU). Moty­wy, które się na niej pojaw­ia­ją, takie jak miłość do klubu, opisy wyjazdów na mecze czy opraw zna­ją kibice każdego klubu. Dlat­ego może ona przyjąć się również w innych mias­tach Pol­s­ki, bo dlaczego by nie? „Doskonale pamię­tam te nasze smutne dni/kiedy byłaś na dnie, pomo­cy nie dawał nikt (MPR — Pier­wsza miłość).Zna­jdziemy na niej próbę nieco satyrycznego opisa­nia kibiców. Tych, którzy pojaw­ia­ją się na sta­dion­ie, lecz niekoniecznie w miejs­cach dla nich przez­nac­zonych. „Wpadłeś kibi­cow­ać, czy może na rand­kę w ciemno/albo dopin­gu­jesz albo nie wpadaj z panienką/masz ją, ja wiem to, praw­ie jak Lech fajna/pamiętaj, że Kocioł, to nie park ani kaw­iar­nia (Pan­icz — Punkt widzenia). Trud­no było uniknąć wbi­ja­nia szpilek w środowiska, które nie są przy­chylne kibi­com, szczegól­nie mediom czy policji.

Więcej jed­nak na albu­mie znaleźć moż­na tem­atów, które związane są stricte z kibi­cow­aniem. A sko­ro kibi­cow­anie Lechowi, to również lokalny patri­o­tyzm, czyli przy­wiązanie do mias­ta Poz­na­nia. Usłyszymy również o tym, jaki jest prawdzi­wy kibol, jaki­mi cecha­mi się charak­teryzu­je. Ci, z sen­ty­mentem wspom­i­na­ją przeszłość, cho­ci­aż­by cza­sy, gdy na Buł­garskiej były cztery jupitery. „A pamię­tasz, kiedy bram­ki dla nas strze­lał Juskowiak/I rzeczy­wiś­cie sta­dion wtedy wyglą­dał jak pod­kowa(Baron — Definic­ja Kibol).Kibi­cow­anie, to jed­nak nie tylko radość i zabawa. Tak samo jest na „Definicji Kibol”, gdzie nie uniknię­to tem­atów trud­nych i wzrusza­ją­cych. Takim jest utwór, w którym wspom­ni­ani są kibole świętej pamię­ci. „Spotkamy się, jeszcze przyjdzie na to czas/Póki co w hołdzie dla Was ku niebu światło rac(Macias — Dla tych, co odeszli).

To album, który dla prawdzi­wego fanaty­ka będzie świet­nym dopełnie­niem kibi­cowskiego życia. Jej wykon­aw­ca­mi są w końcu kibice, dobrze wiedzą­cy, o czym rapu­ją. Obok utworów lep­szych, zna­jdziemy słab­sze. Nie jest to album nagrany przez pro­fesjon­al­istów, dlat­ego trud­no oczeki­wać wyjątkowej tech­ni­ki i świet­nego flow. Oczy­wiś­cie nie moż­na zarzu­cić zaan­gażowa­nia. To solid­na pły­ta. Jej najwięk­szym wygranym, poza kibolst­wem, jest Szafir. Młody chłopak, który pokazał się zde­cy­dowanie z najlep­szej strony pod wzglę­dem rapowym.

Za warst­wę muzy­czną odpowia­da DJ Sto­ry, którzy zdobył już uznanie na pol­skiej sce­nie rapowej i gwaran­tu­je określony pewien poziom. I trze­ba przyz­nać, że nie zaw­iódł. Cały album oscy­lu­je wokół klasy­cznych brzmień. I taką płytą dla fanatyków powin­na się „Definic­ja” — bo zde­cy­dowanie może to być kibol­s­ki „klasyk”.

Track­lista “Definic­ja Kibol”:

1. “Fanaty­cy Kolejorza”
2. “Hej Kole­jorz” — Bzyk
3. “Pier­wsza miłosc” — MPR
4. “Fanatyk” — Evtis
5. “Fanaty­cy” — Małpa
6. “Punkt widzenia” — Panicz
7. “Taki jestem?!” — Kabak
8. “To jest Poz­nan” — MPR
9. “Tej ban­da, gran­da!” — Bebol
10. “Definic­ja Kibol” — Baron
11. “Od zawsze, na zawsze” — Bubel
12. “Respekt, Duma, Zasa­da” — Szafir
13. “Fanatyzm” — Macias
14. “Kazdy z nas” — Koral
15. “Set­ki kilometrów”
16. “Dum­ni z bycia Pyra” — Fif
17. “Sta­dionowa hoło­ta” — Haemce
18. “LPU” — Bzyk
19. “Dla tych co odes­zli” — Macias
20. “W Obronie Pol­skosci” — Evtis
21. “Nic nas nie zatrzy­ma” — Koral
22. “Win­ny” — Szafir, Panicz

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.