Rumak: Zaczęliśmy bardzo dobrze, ale…

prezentacjalecha (63) rumak- Nie ma już tak sil­nych zespołów jak kiedyś. Wisła na początku XX wieku przy­jeżdżała i domi­nowała w każdym spotka­niu, bo miała 11 dobrych zawod­ników i wygry­wała bez wzglę­du na prze­ci­wni­ka. Dzisi­aj nikt nie zbu­dował tak moc­nego piłkarsko i men­tal­nie zespołu. Wydawało się, że Legia jest taką drużyną, zresztą mimo poraż­ki z Koroną myślę, że jest tego bliska - mówi w roz­mowie z “Rzecz­pospolitą” Mar­iusz Rumak.

Szkole­niowiec Lecha ma pra­wo do zad­owole­nia. Jego druży­na świet­nie zain­au­gurowała rundę wiosen­ną, wygry­wa­jąc wysoko z Ruchem Chorzów 4:0. — Zaczęliśmy bard­zo dobrze, ale moc­no stą­pamy po zie­mi. Już w szat­ni w Chor­zowie i ja, i kap­i­tan zespołu tonowal­iśmy nas­tro­je. Było widać radość, ale wiemy, że przed nami 14 trud­nych meczów — przyz­na­je.

Zwraca on jed­nocześnie uwagę na prob­lem doty­czą­cy młodych zawod­ników w pol­skiej lidze. Tren­er Lecha uważa, że w zbyt wielu przy­pad­kach decy­du­ją się oni a szy­bko na wyjazd zagranicę, co przekła­da się później a ich przy­go­towanie do gry w nowym klu­bie. - Żeby poradz­ić sobie na Zachodzie, nie moż­na się u nas tylko wyróż­ni­ać, trze­ba być gwiazdą. Wyda­je się, że tą drogą idzie Łukasz Teodor­czyk, który trafił do nas jako solid­ny ligowiec, po to, żeby pod­nieść swo­je umiejęt­noś­ci. Nie wiem, czy młodzi są już przy­go­towani na pły­wanie w głębok­iej wodzie. Artjom wyjechał z Lecha i od razu strzela gole w Bun­deslidze, Arka­diusz Milik tylko wal­czy o miejsce w składzie Bayeru — zauważa Rumak.

On sam pokazał już, że jest osobą, która chęt­nie staw­ia na wychowanków. Pod jego wodzą w klu­bie zade­bi­u­towało już czterech. - Będę wspier­ał wychowanków, ale tylko wtedy, jeśli będą lep­si od zawod­ników, których już mam w drużynie - twierdzi tren­er.

więcej: http://www.rp.pl/artykul/585939,984462-Lecha-widze-z-charakterem.html

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress