02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.4godz.0min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Sokołów Sponsorem Głównym Lecha

Lid­er branży mięs­no-wędliniarskiej fir­ma Sokołów SA po raz kole­jny pod­pisała umowę spon­soringową z  Lechem Poz­nań. Dzię­ki nowej umowie fir­ma została Spon­sorem Głównym klubu na kole­jny sezon.

Fir­ma Sokołów SA związana jest z Lechem Poz­nań już od 2007 roku tworząc ide­al­ny mod­el współpra­cy na linii spon­sor-klub. Przez ostat­nie kil­ka sezonów wspól­nie przygotowaliśmy
i przeprowadzil­iśmy liczne kam­panie i akc­je pro­mo­cyjne, do udzi­ału w których zaprosil­iśmy wszys­t­kich Wielkopolan.

Dziś w siedz­i­bie klubu umowę pod­pisali Mieczysław Walkowiak, wiceprezes zarzą­du Sokołów SA oraz Arka­diusz Kasprzak, wiceprezes Lecha Poz­nań. Będzie ona obow­iązy­wała do koń­ca sezonu 2012/13.

- Jako lid­er branży mięs­no-wędliniarskiej w Polsce przykładamy niezwyk­le dużą wagę do jakoś­ci i pro­fesjon­al­iz­mu naszych part­nerów. Po raz kole­jny związa­l­iśmy się z Lechem Poz­nań, gdyż to waż­na i solid­na mar­ka w Wielkopolsce- mówi Mieczysław Walkowiak, wiceprezes zarzą­du Sokołów SA.

Sokołów SA jest spółką mającą swą siedz­ibę w Sokołowie Pod­laskim. Obec­nie w jej skład wchodzi sie­dem zakładów pro­duk­cyjnych, które posi­ada­ją uprawnienia eksportowe na ryn­ki: USA, UE oraz Kor­ei, Rosji, Ukrainy, Kazach­stanu, Japonii, Zjed­noc­zonych Emi­ratów Arab­s­kich i innych kra­jów trze­ci­ch. Sokołów prowadzi dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w najnowocześniejszych obiek­tach w Polsce. Posi­adane przez fir­mę lin­ie tech­no­log­iczne umożli­wia­ją wyt­warzanie sze­rok­iej gamy pro­duk­tów, adresowanych do różnych kat­e­gorii odbior­ców, zarówno kra­jowych jak i zagranicznych. Miesięcznie fir­ma pro­duku­je około 22 tys. ton mięsa i jego przetworów.
Sokołów SA od początku naszej współpra­cy był jed­nym z najważniejszych part­nerów klubu. Wspólne akc­je pro­mo­cyjne skierowane do kibiców Lecha Poz­nań tj. Zło­ta Jede­nast­ka Sokołowa czy dedykowane pro­duk­ty wśród których reko­rdy pop­u­larnoś­ci biła kiełbasa Lechit­ka czy tatar kibi­ca pokaza­ły, że korzyś­ci ze spon­soringu klubu sportowego mogą płynąć dla obu stron – mówi Arka­diusz Kasprzak, wiceprezes zarzą­du KKS Lech Poznań.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.