Stać Cię na wielkie emocje! — ceny biletów i karnetów

Zgod­nie z zapowiedz­ią zarząd Lecha Poz­nań obniżył ceny kar­netów i biletów na mecze rundy wiosen­nej. Tak sporej obniż­ki jed­nak z pewnoś­cią mało kto się spodziewał! Naj­tańszy kar­net moż­na kupić już za 75 zło­tych! Śred­nia obniż­ka cen wynosi 25 pro­cent. — Stać Cię na wielkie emoc­je! – głosi nowe hasło klubu.

Po rundzie jesi­en­nej, która przyniosła znaczą­cy spadek frek­wencji na try­bunach, władze Lecha postanow­iły zmienić poli­tykę i zapowiedzi­ały obniżkę biletów. Doty­chczas ceny biletów były jed­nym z naj­droższych w Polsce, a sta­dion przy Buł­garskiej świecił pustka­mi. Ter­az jest spo­ra szansa, że „Kole­jorz” pobi­je swój reko­rd sprzedaży kar­netów, ceny abona­men­tów na całą rundę są niezwyk­le atrakcyjne!

Kar­ne­ty na rundę wiosen­ną moż­na kupić w trzech kat­e­go­ri­ach cenowych. Wyjś­ciowy koszt naj­droższego kar­ne­tu nor­mal­nego to 270 zło­tych! Abona­ment na stre­fę B to koszt 170 zło­tych, a stre­fę C – 150 zło­tych. Kar­net obe­j­mu­je sie­dem spotkań ligowych i ćwierć­fi­nałowy mecz Pucharu Pol­s­ki z Wisłą Kraków.

Pon­ad­to posz­er­zony został paki­et zniżek. Od ceny wyjś­ciowej wciąż obow­iązu­ją zniż­ki w wysokoś­ci 1% za każdą kole­jną rundę ciągłego posi­ada­nia abona­men­tu, lic­zonego od jesieni 2007 roku. 10% rabatu moż­na otrzy­mać w przy­pad­ku płat­noś­ci kartą kibi­ca. Co więcej, od najbliższej rundy postanowiono posz­erzyć grupę uprawnioną do kup­na biletów ulgo­wych o kobi­ety! Bezpłat­ny wstęp obow­iązu­je dla dzieci poniżej 5 roku życia pod warunk­iem nie zaj­mowa­nia przez nie odręb­ne­go miejs­ca. Posi­adacze kar­netów wciąż będą mogli korzys­tać z dar­mowych prze­jazdów MPK przed i po meczu, zniżek na dojazd PKP i zakupów w ofic­jal­nym sklepie klubowym.

Mniejsza zniż­ka doty­czy biletów na poje­dyncze spotka­nia. Te będzie moż­na nabyć w cenach 40, 30 i 20 zło­tych, przy czym zarząd zas­trze­ga, że ceny na naja­trak­cyjniejsze mecze mogą być wyższe.

Klub obniżył ceny w sto­sunku do zeszłego roku o 25 %, w tym maksy­mal­nie do 50 % (kobi­ety i dzieci). Na ofic­jal­nej stron­ie pojaw­ił się już kalku­la­tor, dzię­ki które­mu moż­na przeliczyć, ile będzie kosz­tował bilet/karnet dla konkret­nego kibica.

- Anal­i­zowal­iśmy statysty­ki sprzedaży, bral­iśmy pod uwagę grupy kibiców. Próbu­je­my usuwać bari­ery i pokazać, że każdego stać na wielkie emoc­je. Klub otworzył się szczegól­nie na kobi­ety oraz dzieci – mówił Karol Klimaczak.

Har­mono­gram sprzedaży:

23 sty­cz­nia (od godz. 9:00) – 6 lutego – sprzedaż zamknię­ta dla posi­adaczy kar­netów Jesień 2011

6 lutego (od godz. 9:00) – 17 lutego – sprzedaż otwarta

 

Godziny otwar­cia kas sta­dionu:

Poniedzi­ałek – piątek: 9:00 – 19:00

Sob­o­ta: 10:00 – 14:00

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress