Stadion: wersja demonstracyjna

Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment pod­pisało we wrześniu hucznie świę­towaną umowę oper­a­torską. Rok Sta­dionu Miejskiego, banki­et, spec­jal­ny kon­cert. Duże plany, wielkie możli­woś­ci. Na razie jed­nak wiele z nich moż­na schować do szu­fla­dy i czekać na zakończe­nie Mis­tr­zostw Europy.

Sytu­ac­ja na Buł­garskiej jest naprawdę niezwyk­le ciekawa. Z jed­nej strony oper­a­torem jest już kon­sor­cjum, które wyne­gocjowało swo­ją włas­ną umowę. Z drugiej jed­nak sporo pomieszczeń zaj­mowanych jest jeszcze przez POSiR. Ten, który do tej pory był odpowiedzial­ny za obiekt. I choć ten w głównej mierze jest już pod opieką Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment, to wiele rzeczy na swoich barkach ma jeszcze wspom­ni­any POSiR.

Jed­ną z nich jest trawa. Lech nie może w nią ingerować, decy­dować o wymi­an­ie, nie płaci także kosztów z nią związanych. Tak było w październiku, gdy węgier­s­ka trawa pojaw­iła się na Sta­dion­ie Miejskim. I tak będzie także ter­az, kiedy to właśnie POSiR będzie odpowiedzial­ny za jej przygotowanie.

Jed­nak nie tylko on ma obec­nie bard­zo ważne zdanie w kwestii zarządza­nia obiek­tem. Przy­go­towa­nia do Mis­tr­zostw Europy czyni już UEFA, obec­na na sta­dion­ie. Na razie w kilku­osobowej grupie, jed­nak z cza­sem ludzi będzie więcej. 1 Maja pojaw­ią się na Buł­garskiej i prze­j­mu­ją Sta­dion Miejs­ki. Wtedy też i murawa, o której wyżej wspom­ni­ałem, będzie należała do UEFY. Może nie tyle należała, co ona będzie nią zarządzać i praw­dopodob­nie przeprowadzi oper­ację wymi­any. Tak, aby na trzy mecze roz­gry­wane w Poz­na­niu, ta była w stanie idealnym.

Po zakończe­niu imprezy to Lech będzie jedynym zarząd­cą. Ofic­jal­nie tak jest już od wrześ­nia, gdy kon­sor­cjum, które on tworzy razem z Marce­linem jest oper­a­torem obiek­tu. W prak­tyce jed­nak jest inaczej. To zmieni się właśnie w lipcu. Wtedy władze „Kole­jorza” będą mogły zająć się komer­c­jal­iza­cją sta­dionu, zbu­dowaniem kiosków gas­tro­nom­icznych i innych. Dopiero niespeł­na rok po pod­pisa­niu umowy będzie moż­na zacząć coś robić.

Bo ter­az fak­ty­cznie. Kon­sor­cjum jest oper­a­torem, może wyna­jąć loże pod­miotom biz­ne­sowym, ale też nie wszys­tkie. To tak, jak­by kupić pro­dukt, który dopiero po jakimś cza­sie będzie moż­na w pełni wyko­rzys­tać, a na razie trze­ba cieszyć się wer­sją demon­stra­cyjną. Niepełną. Taką ławką rez­er­wowych, przykry­tą płachtą ochron­ną. Żeby, a nóż, niczego nie zepsuć.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress