07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.23godz.19min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Szlachetka: Te race nie zostały wniesione w dniu meczu

Według obser­wa­to­ra PZPN pod­czas meczu ze Śląskiem odpalono 172 race. Woje­w­o­da Piotr Flo­rek przyz­nał, że na jed­nym ze zdjęć doliczył się 90 sztuk. - Gro­madze­nie ich w takiej iloś­ci w jed­nym miejs­cu jest niebez­pieczne. To sprawa orga­ni­za­to­ra imprezy, którym jest klub. Oczeku­ję, że ten pode­jmie stosowne dzi­ała­nia, które będą już real­i­zowane pod­czas pier­wszego meczu na wios­nę — pod­kreśla Wojewoda.

Zdaniem komen­dan­ta wojew­ódzkiego straży pożarnej w cza­sie odpale­nia tak dużej licz­by pirotech­ni­ki mogło dojść do zapale­nia się sek­torów­ki, a co za tym idzie do pożaru. — Na try­bunie było wiele punk­towych odpaleń ognia i mogło dojść dl klasy­cznego pożaru, a także pani­ki. Wtedy sytu­ac­ja była­by skra­jnie niebez­piecz­na. Moż­na wspom­i­nać wiele sytu­acji z przeszłoś­ci, gdzie drob­ne pożary stały się duży­mi z ogrom­ny­mi skutka­mi. Uważam, że sytu­ac­ja w piątek była bard­zo niebez­piecz­na, ponieważ odpalono aż 172 race — mówi.

Zdaniem Pio­tra Flor­ka zaw­iódł orga­ni­za­tor imprezy masowej. — Rano przed meczem zor­ga­ni­zowal­iśmy spotkanie, na którym przewidzieliśmy pewne sytu­acje, które później miały miejsce. Komen­dant policji mówił o przeszuka­ni­ach, które klub mógł lep­iej zor­ga­ni­zować. Ist­nieją pewne sposo­by szuka­nia pirotech­ni­ki. To wina orga­ni­za­to­ra, że tej sytu­acji nie zapo­biegł — zaz­naczył Woje­w­o­da. - Myślę, że to wyni­ka z nieu­dol­noś­ci dzi­ałań, a nie przymyka­nia na nie oka - dodał.

Swo­ją opinię na tem­at piątkowego meczu wydał również Hen­ryk Szla­chet­ka, dyrek­tor ds. orga­ni­za­cji i bez­pieczeńst­wa w Lechu Poz­nań. — W tygod­niu „Wiara Lecha” zgłosiła oprawę, klub wydał na nią zgodę, ale nie było w niej mowy o żad­nych racach, na które nie było­by zgody. Przy każdym wejś­ciu byli obec­ni w piątek polic­jan­ci, którzy patrzyli i oce­niali pracę moich służb porząd­kowych. Moim zdaniem taka ilość rac nie została na sta­dion wnie­siona w dniu meczu. Na bramkach nie zabez­piec­zono żad­nych rac. Niko­go nie zła­pano na pró­bie ich wnoszenia - pod­kreślił Szla­chet­ka. - To dla nas bard­zo nieprzy­jem­na sytu­ac­ja. W tym tygod­niu spot­ka się Rada Nad­zor­ca i będziemy roz­maw­iali na ten tem­at — zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.