Mario Situm po raz ostat­ni w barwach Kole­jorza wys­tąpił w wygranym przez Lecha szlagierze z Legią. Pomi­mo owoc­nego początku Chor­wat nie mógł zal­iczyć tego spotka­nia do udanych, ponieważ