Karol Linet­ty uszkodz­ił jed­no z więzadeł stawu skokowego na niedziel­nym rozruchu. Podob­nie jak Szy­mon Pawłows­ki pracu­je ter­az indy­wid­u­al­nie.