Tonew wzorem dla swojego guru

- Coraz lep­iej się komu­niku­je. Więk­szość rzeczy już rozu­mie. Powoli zaczy­na też mówić po pol­sku. Ma indy­wid­u­alne lekc­je. Sporo się uczy i pod tym wzglę­dem mógł­by być staw­iany jako wzór — kom­ple­men­tu­je Alek­san­dara Tonewa, Mar­iusz Rumak, dru­gi tren­er Lecha Poz­nań. Ofic­jal­na strona “Kole­jorza” zas­tanaw­ia się czy rozwój tego zawod­ni­ka nie spowodu­je, że stanie się on gwiazdą naszej pol­skiej kopanej.

I wszys­tko było­by ład­nie i pięknie, gdy­by nie jeden szczegół. W zasadzie niewiele znaczą­cy, ale mimo wszys­tko. Bo ja rozu­miem, że zna­jo­mość języ­ka pol­skiego ułatwia Buł­garowi komu­nikację z drużyną, lep­sze zrozu­mie­nie z kolega­mi, a także pozy­ty­wnie wpły­wa na aklimatyzację.

Bo podob­nie rzecz miała się z inny­mi zagraniczny­mi zawod­nika­mi, którzy do Poz­na­nia trafi­ali. Alex na to potrze­bował pół roku i już ter­az potrafi porozu­mieć się z kolega­mi po pol­sku. Podob­nie rzecz ma się z Vojo Ubi­paripem, który przed rok­iem został zawod­nikiem  zespoły ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Wróćmy jed­nak do owego szczegółu. Wiecie, co łączy tych dwóch piłkarzy, o których wspom­ni­ałem? Pojaw­ili się w “Kole­jorzu” już po przyjś­ciu Jose Mari Bakero.

Hisz­pańs­ki szkole­niowiec Lecha nadal jed­nak z zawod­nika­mi nie komu­niku­je się po pol­sku, potrze­bu­je tłu­macza, i choć coraz częś­ciej uży­wa pol­s­kich zwrotów, to mimo tego bari­era językowa pomiędzy nim, a zespołem nadal jest duża. Nie wystar­czy powiedzieć “dzień dobry”, “krótko”, “szy­bko”, “przyśpiesz”.

Niemal pół­to­ra roku, to wystar­cza­ją­cy okres cza­su na to, aby zacząć roz­maw­iać w języku ojczystym kra­ju, w którym się pracu­je. W końcu jeśli zna­jo­mość języ­ka pol­skiego w przy­pad­ku Alek­san­dara Tonewa tak znaczą­co może wpłynąć na poprawę jego dys­pozy­cji na boisku, to jak umiejęt­ność roz­mowy po pol­sku przez tren­era może wpłynąć na wyni­ki drużyny? Bo jeśli Buł­gar może być wzorem, to tym szkole­niowiec Lecha najwidoczniej nie jest.

Odpowiedz­cie sobie sami.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress