01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.5godz.22min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trust nowym partnerem biznesowym Lecha

Lech Poz­nań rozpoczął współpracę z fir­mą Trust. Od przyszłego sezonu, przez rok, będzie ona part­nerem biz­ne­sowym „Kole­jorza”. — Obie strony wyraz­iły zgodę na ewen­tu­alne rozsz­erze­nie umowy po przyszłym sezonie – mówił na spec­jal­nie zor­ga­ni­zowanej kon­fer­encji prezes Arka­diusz Kasprzak.

 

Arka­diusz Kasprzak (prezes Lecha):

Spon­sor biz­ne­sowy, który jest także part­nerem mieszkan­iowym Lecha. Umowa fig­u­ru­je w piramidzie spon­sorowej, w kat­e­gorii biznes. Ist­nieje sze­ro­ki pro­gram przy­go­towany dla kibiców. Dochodzi do nas renomowana fir­ma, która na rynku jest 20 lat. Odd­a­je ona ładne, nowoczesne mieszka­nia, w korzyst­nych cenach.

Chce­my real­i­zować założe­nia, nie tylko doty­czące umowy, ale także dla kibiców. Aby paki­et mieszkan­iowy uatrak­cyjnić, dla tych osób, które zasi­ada­ją na try­bunach. Zarząd Trust ustal­ił, że poza ceną mieszka­nia, każdy kibic z Kar­ta Kibi­ca, będzie finan­sowany przy zakupie mebli do 15 tysię­cy, ale także prow­iz­ji bankowej przez pier­wszy rok i ubez­piecze­nie kredytu.

Takie akc­je, wyda­je nam się, mają sens. Chce­my żeby były korzyś­ci, one wys­tępu­ją. Zostanie pod­pisany aneks z jed­nym z piłkarzem, który będzie twarzą firmy przez najbliższy rok na bil­bor­dach, a także różnych medi­ach. To będzie osob­na umowa.

Paweł Buga­jny (prezes Zarzą­du firmy Trust):

Inwest­y­c­ja w klub piłkars­ki, to górnolotne pode­jś­cie. To pro­moc­ja naszej firmy, ale także mias­ta i klubu. Każ­da inic­jaty­wa, która popraw­ia jakość naszego mias­ta, jest warta pro­mocji. Klub i jego kibice odzwier­cied­la­ją przekrój społeczeńst­wa. To inwest­y­c­ja we wszys­t­kich mieszkańców mias­ta. W przyszłym roku planu­je­my debi­ut na giełdzie i taka pro­moc­ja jest nam potrzeb­na. Uważamy, że inwest­y­c­ja w sport może przynieść duże efek­ty. Będziemy robić szereg imprez, które uszczegółow­imy w przyszłoś­ci, będą one jed­nak bezpośred­nio skierowane dla posi­adaczy Kar­ty Kibi­ca, bo takie oso­by trak­tu­je­my, jako kibica.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.