W tym przypadku cena gra rolę

Gdy do Lecha przy­chodz­ił pół­torej roku temu, to po kilku meczach wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Chłopak z duży­mi umiejęt­noś­ci­a­mi, fajnym potenc­jałem, ale moc­no zapuszc­zony tak­ty­cznie. I to właśnie nad tym miał pra­cow­ać w Lechu, żeby stać się jed­nym z jego motorów napędowych.

Rzeczy­wis­tość okaza­ła się bolesna i okaza­ło się, że pra­ca nad tak­tyką w przy­pad­ku Alek­san­dara Tonewa jest nieco bardziej skom­p­likowana, niż to mogło się wydawać. Buł­gar owszem dys­ponu­je szy­bkoś­cią, fan­tasty­cznym uderze­niem, ale szczegól­nie w pier­wszych spotka­ni­ach kojarzył się nam z boiskowym egoizmem i choć z cza­sem pod tym wzglę­dem było już lep­iej, to nadal Alex miał prob­le­my z ustaw­ian­iem się na boisku i grą zespołową.

Tonew grał jed­nak jesienią coraz mniej. Mar­iusz Rumak nie bał się posadz­ić go na ław­ce, zdjąć po 45 min­u­tach i choć to zawod­nik, który nawet, jeśli gra się nie ukła­da, może z 25 metrów wpakować piłkę do siat­ki, to od piłkarza oczeku­je się również tego, żeby grał z drużyną na boisku, a nie bie­gał bez więk­szego sen­su. Grał coraz mniej, ze zmi­en­nym skutkiem, ale życzy sobie w najbliższym roku zmi­any klubu.

A ostat­nio coraz częś­ciej czy­tamy o trans­fer­ach i wśród tych, którzy z Poz­na­nia mogą ode­jść znalazł się również on. Najpierw w grę wchodz­ił mil­ion euro. Ter­az już ponoć dwa. Włochy, Franc­ja, a nawet Ros­ja. Kierun­ki ciekawe, podob­nie jak cena zawod­ni­ka, trze­ba przyz­nać bard­zo dobra. Bo jeśli Lech miał­by za Tonewa otrzy­mać dwa mil­iony euro, to powinien zapakować go i wysłać kuri­erem póki klient się nie rozmyśli.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress