01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.33min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wisła oburzona zachowaniem wobec jej kibiców

rip2Krakows­ki klub wydał oświad­cze­nie w spraw­ie sobot­niego spotka­nia Lecha Poz­nań z Wisłą Kraków, w którym czy­tamy m.in. o tym, że karę powin­ny ponieść obie strony. Oświad­cze­nie w całoś­ci moż­na przeczy­tać poniżej:

W związku z wydarzeni­a­mi, jakie miały miejsce 4.05.2013 roku w trak­cie i po meczu Lech Poz­nań — Wisła Kraków, a doty­czą­cy­mi sposobu trak­towa­nia kibiców naszego klubu przez policję, wyrażamy zaniepoko­je­nie tego typu prak­tyka­mi. (Ustawa o Policji rozdzi­ał 3 Art. 14. Pkt. 3 “Polic­jan­ci w toku wykony­wa­nia czyn­noś­ci służbowych mają obow­iązek respek­towa­nia god­noś­ci ludzkiej oraz przestrze­ga­nia i ochrony praw człowieka”). Stosowanie odpowiedzial­noś­ci zbiorowej, wprowadzanie restrykcji narusza­ją­cych god­ność ludzi na pewno nie rozwiązu­je prob­le­mu chuli­gańst­wa na sta­dionach, raczej jest zapowiedz­ią jego eskalacji.

Nieste­ty, prob­lem ten naras­tał również w trak­cie podróży powrot­nej do Krakowa kibice nie mieli możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia z san­i­tari­atów czy zakupi­enia wody.

Wisła Kraków właśnie prze­ci­wko takim, niczym nieuza­sad­nionym dzi­ałan­iom protes­tu­je, nie mają bowiem one nic wspól­nego z zapewnie­niem porząd­ku na sta­dionach i przestrze­ga­nia prawa wśród kibiców. Mamy nadzieję, że uwagę na taki stan rzeczy zwró­ci zarówno polic­ja, jak i władze Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej oraz Ekstrak­lasy S.A., prob­lem bowiem doty­czy nie tylko naszych kibiców. Licząc na wspar­cie władz PZPN i Ekstrak­lasy S.A. w dzi­ała­ni­ach zmierza­ją­cych zarówno do poprawy stanu bez­pieczeńst­wa na sta­dionach, jak i god­nego trak­towa­nia kibiców, których pasją jest fut­bol, wyrażamy nadzieję, że w przyszłoś­ci uda się wspól­nie zapo­biec wszys­tkim prze­ja­wom nienor­mal­noś­ci na piłkars­kich stadionach”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.