11.02.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Wisła Płock vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.7godz.50min.
13.80 X3.50 21.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wisła oburzona zachowaniem wobec jej kibiców

rip2Krakows­ki klub wydał oświad­cze­nie w spraw­ie sobot­niego spotka­nia Lecha Poz­nań z Wisłą Kraków, w którym czy­tamy m.in. o tym, że karę powin­ny ponieść obie strony. Oświad­cze­nie w całoś­ci moż­na przeczy­tać poniżej:

W związku z wydarzeni­a­mi, jakie miały miejsce 4.05.2013 roku w trak­cie i po meczu Lech Poz­nań — Wisła Kraków, a doty­czą­cy­mi sposobu trak­towa­nia kibiców naszego klubu przez policję, wyrażamy zaniepoko­je­nie tego typu prak­tyka­mi. (Ustawa o Policji rozdzi­ał 3 Art. 14. Pkt. 3 “Polic­jan­ci w toku wykony­wa­nia czyn­noś­ci służbowych mają obow­iązek respek­towa­nia god­noś­ci ludzkiej oraz przestrze­ga­nia i ochrony praw człowieka”). Stosowanie odpowiedzial­noś­ci zbiorowej, wprowadzanie restrykcji narusza­ją­cych god­ność ludzi na pewno nie rozwiązu­je prob­le­mu chuli­gańst­wa na sta­dionach, raczej jest zapowiedz­ią jego eskalacji.

Nieste­ty, prob­lem ten naras­tał również w trak­cie podróży powrot­nej do Krakowa kibice nie mieli możli­woś­ci sko­rzys­ta­nia z san­i­tari­atów czy zakupi­enia wody.

Wisła Kraków właśnie prze­ci­wko takim, niczym nieuza­sad­nionym dzi­ałan­iom protes­tu­je, nie mają bowiem one nic wspól­nego z zapewnie­niem porząd­ku na sta­dionach i przestrze­ga­nia prawa wśród kibiców. Mamy nadzieję, że uwagę na taki stan rzeczy zwró­ci zarówno polic­ja, jak i władze Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej oraz Ekstrak­lasy S.A., prob­lem bowiem doty­czy nie tylko naszych kibiców. Licząc na wspar­cie władz PZPN i Ekstrak­lasy S.A. w dzi­ała­ni­ach zmierza­ją­cych zarówno do poprawy stanu bez­pieczeńst­wa na sta­dionach, jak i god­nego trak­towa­nia kibiców, których pasją jest fut­bol, wyrażamy nadzieję, że w przyszłoś­ci uda się wspól­nie zapo­biec wszys­tkim prze­ja­wom nienor­mal­noś­ci na piłkars­kich stadionach”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.