Zakończyła się konferencja trenerów

Dzisi­aj w hali wid­owiskowo-sportowej Are­na odbyła się dru­ga edy­c­ja Lech Coach­ing Foot­ball Con­fer­ence, zor­ga­ni­zowana przez Lecha Poz­nań. Pod­czas trwa­ją­cych cały dzień wykładów tren­erzy dzielili się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, a także prezen­towali pewne ele­men­ty treningu, w czym częs­to poma­gali im młodzi zawod­ni­cy “Kole­jorza”.

Jako pier­wszy swój wykład zaprezen­tował Bruno Fre­itas. – W młodym wieku bierze­my pod uwagę jed­nos­tkę nie zespół. To, że dzisi­aj zawod­nik wys­tępu­je na obronie, nie wyk­lucza tego, że w przyszłoś­ci będzie pomoc­nikiem. Może mieć bard­zo dobre warun­ki do tego, aby być odpowiedzial­nym za roz­gry­wanie pił­ki. Staramy się więc, żeby mieli możli­wość wys­tępu na kilku pozy­c­jach — tłu­maczył Portugalczyk.

Drugim wykład­ow­cą był Raphael Biazet­to z brazyli­jskiego Atleti­co Paraeanse. On z kolei zwró­cił uwagę na pode­jś­cie do młodzieży i jej zain­tere­sowa­nia fut­bolem. - Korzys­tamy ze sportu jako metody ksz­tałce­nia, ale musi być ona wyko­nana w odpowied­ni sposób. To musi być przy­jem­ność w formie zabawy. Oczy­wiś­cie pił­ka noż­na jest sportem znanym i pop­u­larnym, a co za tym idzie atrak­cyjnym dla dzieci. Nie może­my tworzyć piłkars­kich robot­ów, które będą grać. W szkole­niu musimy dać młodzieży mobi­liza­cję i odpowied­nie warun­ki do roz­wo­ju – zauważył.

Następ­nie zaprezen­towali się Albert Puig i Mar­cel Sans Navar­ro z FC Barcelony. — Głów­na różni­ca pomiędzy nami, a inny­mi zespoła­mi pole­ga na naszym charak­terysty­cznym sposo­bie gry pochodzi z naszego treningu, który prowadz­imy od 7 roku życia do momen­tu prze­jś­cia na fut­bol zawodowy. To nie jest najlep­szy, ani naj­gorszy sposób, to jest nasz sposób – mówił ten pierwszy.

Kole­jny­mi prele­gen­ta­mi byli Andrzej Daw­idz­iuk, który pod­kreślał znacze­nie szkole­nia ogól­nego piłkarzy, a nie ich spec­jal­i­zowanie w wieku młodzieżowym, poda­jąc przykład Józe­fa Mły­nar­czy­ka, który dopiero w wieku 16 lat stanął na bram­ce, a także Łukasza Fabi­an­skiego, który w wieku 15 lat dopiero zaczął trenować z trenerem bramkarzy. – Nie ma gwarancji, że młody zawod­nik przyjdzie po dwóch lat­ach tren­ingów i nie powie: Tren­erze, chci­ałbym grać w polu, a wtedy musimy dać mu taką możli­wość – pod­kreślał dyrek­tor sportowy Lecha.

Swo­je prze­myśle­nia przekaza­li również  Radosław Hojszyk z klini­ki RehaS­port, który zwracał uwagę na kwest­ie związane z uraza­mi, możli­woś­cią ich unika­nia, a także prze­ci­wdzi­ała­nia kon­tuzjom, które towarzyszą młodym zawod­nikom u progu ich kariery.

Prze­dostat­nim wykład­ow­cą był Marcin Dor­na związany z reprezen­tacją Pol­s­ki do lat 17, który zaprezen­tował metody szkole­niowe stosowane na etapie ksz­tał­towa­nia piłkarza i pier­wszych etapów związanych z prze­jś­ciem z fut­bolu juniorskiego z seniorski.

Na zakończe­nie goś­cie mogli wysłuchać prelekcji Jule­na Lopetegui Argote, który aktu­al­nie jest szkole­niow­cem reprezen­tacji Hisz­panii do lat 20, a wcześniej czyn­nie upraw­iał piłkę nożną na pozy­cji bramkarza, wys­tępu­jąc także w kadrze nar­o­dowej. On z kolei zajął się anal­izą doskonale­nia umiejęt­noś­ci piłkars­kich graczy w wieku do lat 19, przyz­na­jąc i pod­kreśla­jąc hisz­pańską myśl szkole­niową, o której tren­erzy mogli usłyszeć także wcześniej, pod­czas wygłaszanego w połud­nie wykładu tren­erów związanych z FC Barceloną.

zdję­cie: Fil­ip Furmańczyk/Lech Poznań

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress