Zamknięty sektor gości na mecz w Warszawie

W związku z decyzją woje­w­ody mazowieck­iego, Jac­ka Kozłowskiego, spotkanie Legii Warsza­wa z Lechem Poz­nań obędzie się bez kibiców goś­ci. Przy­pom­ni­jmy, że wczo­raj skończyła się sprzedaż biletów na to spotkanie. Poz­na­ni­aków w stol­i­cy wspier­ać miało 1548 osób.

21 kwiet­nia mecz między druży­na­mi Legii i Lecha odbędzie się z wyłącze­niem sek­torów przewidzianych dla goś­ci. Taką decyzję wydał Jacek Kozłows­ki, woje­w­o­da mazowiec­ki po otrzy­ma­niu wniosku komen­dan­ta stołecznego policji z negaty­wną oceną bez­pieczeńst­wa meczu.

Zakaz obe­j­mu­je sek­to­ry nr 121, 122, 221, 222 i doty­czy jedynie meczu orga­ni­zowanego 21 kwiet­nia na sta­dion­ie miejskim przy ul. Łazienkowskiej w Warsza­w­ie. Od decyzji przysługu­je orga­ni­za­torowi odwołanie do Min­is­tra Spraw Wewnętrznych — w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie nie wstrzy­mu­je jej wykonania.

Woje­w­o­da podziela ocenę policji, iż orga­ni­za­c­ja meczu z udzi­ałem kibiców obu drużyn może real­nie naruszyć porządek pub­liczny i stanowi zagroże­nie dla bez­pieczeńst­wa uczest­ników imprezy masowej. Na decyzję wpływ miała również niedostate­cz­na obec­ność służb porząd­kowych pod­czas meczów ligowych w sek­torach goś­ci i gospo­darzy. Utrud­nia to lub uniemożli­wia iden­ty­fikację osób łamią­cych pra­wo. Również orga­ni­za­tor — Klub Piłkars­ki „Legia” Warsza­wa – pisem­nie potwierdz­ił, że wyłącze­nie sek­to­ra dla kibiców goś­ci pod­niesie poziom bez­pieczeńst­wa planowanego meczu. — Mam nadzieję, że dzisiejsza decyz­ja pomoże zarzą­dowi klubu i kibi­com zaak­cep­tować konieczną obec­ność służb porząd­kowych wewnątrz wszys­t­kich sek­torów oraz zapewnie­nie pełnej iden­ty­fikacji osób łamią­cych pra­wo – powiedzi­ał Jacek Kozłows­ki, woje­w­o­da mazowiecki.

Decyzję o wyłącze­niu częś­ci try­bun woje­w­o­da mazowiec­ki pod­jął na pod­staw­ie ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych z 20 mar­ca 2009 rok

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress