Zapisy na halowe rozgrywki Ligi Kiboli

Dzisi­aj rozpoczęły się zapisy na IV edy­cję Kibol­skiej Ligi Kole­jorza. Roz­gry­w­ki rozpoczną się 6, bądź 13 listopa­da (decyz­ja jest zależ­na od ter­minu zakończenia meczów na otwartej przestrzeni) i trwać będą do 1 kwiet­nia. LechNews.pl objął patronat nad roz­gry­wka­mi.

Ta edy­c­ja Ligi Kiboli zostanie roze­grana na hali sportowej Szkoły Pod­sta­wowej nr 17 na os. Bolesława Chro­brego. Mecze roz­gry­wane będą w niedzielę w godz­i­nach 10:00 — 18:00. Drużyny będą wys­tępować w składach 5-osobowych (4+bramkarz). Dłu­gość trwa­nia meczu – 2x12 min­ut.

Zapisy prowad­zone są drogą mailową: ligakiboli@gmail.com lub w sklepie Futboplanet.pl na ul. Gło­gowskiej 177!

Koszt udzi­ału:

Dla drużyn wys­tępu­ją­cych min­i­mum w dwóch edy­c­jach Kibol­skiej Ligi Kole­jorza:

699 zł  — przy płat­noś­ci do 4 listopa­da br.
749 zł – przy płat­noś­ci do 30 listopa­da br.
799 zł – przy płat­noś­ci ratal­nej

Dla pozostałych drużyn:

749 zł – przy płat­noś­ci do 4 listopa­da br.
799 zł – przy płat­noś­ci do 30 listopa­da br.
849 zł – przy płat­noś­ci ratal­nej

Zapew­ni­amy:

- roz­gry­wanie meczów w dogod­nych ter­mi­nach usta­lanych z orga­ni­za­torem na tydzień przed pub­likacją ter­mi­narza;
— start drużyny w roz­gry­wkach ligowych i w Pucharze Ligi Kiboli;
— dla najlep­szych drużyn start w Super­pucharze Ligi Kiboli;
— obsługę sędziowską;
— szat­nie z natryska­mi;
— wyni­ki na żywo z każdej ligowej kole­j­ki;
— infor­ma­c­je o wynikach tuż po zakończe­niu kole­j­ki;
— aktu­al­iza­c­je klasy­fikacji strzel­ców i fair-play najpóźniej 24 godziny po zakończe­niu ostat­niego meczu w kole­jce;
— infor­ma­c­je na tem­at drużyny na stronach inter­ne­towych patronów medi­al­nych: mmpoznan.pl, bulgarska.pl, lechnews.pl, lechita.net;
— imprezę inte­gra­cyjną w kibol­skim pubie Forza na zakończe­nie roz­gry­wek;
— roz­gry­wanie meczów piłką fut­sa­lową firmy Errea;
— rabat 5–30% na zakupy w sklepie Fut­bol­plan­et;

Drużyny otrzy­ma­ją:

- puchar i medale za I, II, III miejsce w I WL Lidze, II WL Lidze i Lidze Kiboli;
— puchar i medale za I miejsce w Pucharze Ligi Kiboli i Super­pucharze Ligi Kiboli;
— medale za II i III miejsce w Pucharze Ligi Kiboli i Super­pucharze Ligi Kiboli;
— puchar za wygranie klasy­fikacji Fair-Play;
— nagrody rzec­zowe za I, II, III miejsce w I WL Lidze, II WL Lidze, Lidze Kiboli, Pucharze Ligi Kiboli;
— nagrody rzec­zowe za zwycięst­wo w Super­pucharze Ligi Kiboli;
— stautet­ki i nagrody rzec­zowe dla najlep­szego piłkarza, bramkarza i strzel­ca w w I WL Lidze, II WL Lidze, Lidze Kiboli, Pucharze Ligi Kiboli;
— stat­uetkę i nagrodę rzec­zową dla najwartoś­ciowszego zawod­ni­ka Super­pucharu Ligi Kiboli.

Nagrody rzec­zowe obe­j­mu­ją:

- sprzęt sportowy ze sklepu Futbolplanet.pl – tor­by sportowe, koszul­ki piłkarskie, spo­den­ki piłkarskie, getry itp.;
— gadże­ty kibi­cowskie Lecha – koszul­ki kibi­cowskie, sza­li­ki, smy­cze, saszet­ki, kub­ki, zapachy do samo­chodu, bre­locz­ki itp.;
— gadże­ty firmy PUP TIP-TOPOL.

Patronaty:

Patronat sportowy – KKS Lech Poz­nań S.A.
Patronat medi­al­ny – mmpoznan.pl, bulgarska.pl, LechNews.pl, Głos Wielkopol­s­ki, MC Radio 102.7 FM, lechita.net
Patronat tech­niczny – Futbolplanet.pl, Podi­um – Tro­fea Sportowe, Gadże­ty Reklam­owe
Współpra­ca – Tifosi.pl, Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la, Forza Pub, Sol­i­darność – Region Wielkopol­s­ka

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress