Zgłoszenia na V edycję Kibolskiej Ligi Kolejorza

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha zaprasza wszys­t­kich kiboli Lecha Poz­nań na V edy­cję Kibol­skiej Ligi Kole­jorza. Cieszące się coraz więk­szym powodze­niem roz­gry­w­ki są dobrym sposobem na spędze­nie cza­su w gronie kiboli Lecha. LechNews.pl objął patronat medi­al­ny nad Ligą Kiboli.

Mecze będą odby­wać się na boiskach typu „Orlik” przy ul. Dro­ga Dębińs­ka, przy ul. Grun­waldzkiej, przy ul. Żonkilo­wej, przy ul. Dol­na Wil­da, na os. Wichrowe Wzgórze i na os. Bolesława Chro­brego. Spotka­nia będą roz­gry­wane w week­endy oraz dni powszed­nie w godz­i­nach wieczornych.

Początek roz­gry­wek – 18.03.2011!

Mecze będą roz­gry­wane w składach 6‑osobowych (5+bramkarz). Dłu­gość trwa­nia meczu – 2x20 minut.
Zgłoszenia przyj­mowane są drogą mailową: [email protected] lub w sklepie Futbolplanet.pl przy ul. Gło­gowskiej 137.
Infor­mu­je­my, że licz­ba miejsc jest ogranic­zona i decy­du­je kole­jność zgłoszeń!
Koszt udzi­ału:
Dla drużyn wys­tępu­ją­cych w min­i­mum trzech edy­c­jach Kibol­skiej Ligi Kolejorza:
499 zł  — przy płat­noś­ci do 29 lutego br.
549 zł – przy płat­noś­ci do 18 mar­ca br.
599 zł – przy płat­noś­ci ratalnej
Dla drużyn wys­tępu­ją­cych w min­i­mum jed­nej edy­cji Kibol­skiej Ligi Kolejorza:
549 zł  — przy płat­noś­ci do 29 lutego br.
599 zł – przy płat­noś­ci do 18 mar­ca br.
649 zł – przy płat­noś­ci ratalnej
Dla pozostałych drużyn:
599 zł – przy płat­noś­ci do 29 lutego br.
649 zł – przy płat­noś­ci do 18 mar­ca br.
699 zł – przy płat­noś­ci ratalnej
Wszys­tkie podane ceny są kwota­mi netto.
Zapew­ni­amy: 
- roz­gry­wanie meczów w dogod­nych ter­mi­nach usta­lanych z orga­ni­za­torem na tydzień przed pub­likacją terminarza;
- start drużyny w roz­gry­wkach ligowych i w Pucharze Ligi Kiboli;
- dla najlep­szych drużyn start w Super­pucharze Ligi Kiboli;
- obsługę sędziowską;
- szat­nie z natryskami;
- wyni­ki na żywo z każdej ligowej kolejki;
- infor­ma­c­je o wynikach tuż po zakończe­niu kolejki;
- aktu­al­iza­c­je klasy­fikacji strzel­ców i fair-play najpóźniej 24 godziny po zakończe­niu ostat­niego meczu w kolejce;
- infor­ma­c­je na tem­at drużyny na stronach inter­ne­towych patronów medi­al­nych: mmpoznan.pl, bulgarska.pl, lechnews.pl, lechita.net;
- imprezę inte­gra­cyjną w kibol­skim pubie Forza na zakończe­nie rozgrywek;
- roz­gry­wanie meczów piłką fut­sa­lową firmy Errea;
- rabat 5–30% na zakupy w sklepie Futbolplanet;
Drużyny otrzy­ma­ją:
- puchar i medale za I, II, III miejsce w I WL Lidze, II WL Lidze i Lidze Kiboli;
- puchar i medale za I miejsce w Pucharze Ligi Kiboli i Super­pucharze Ligi Kiboli;
- medale za II i III miejsce w Pucharze Ligi Kiboli i Super­pucharze Ligi Kiboli;
- puchar za wygranie klasy­fikacji Fair-Play;
- nagrody rzec­zowe za I, II, III miejsce w I WL Lidze, II WL Lidze, Lidze Kiboli, Pucharze Ligi Kiboli;
- nagrody rzec­zowe za zwycięst­wo w Super­pucharze Ligi Kiboli;
- stautet­ki i nagrody rzec­zowe dla najlep­szego piłkarza, bramkarza i strzel­ca w w I WL Lidze, II WL Lidze, Lidze Kiboli, Pucharze Ligi Kiboli;
- stat­uetkę i nagrodę rzec­zową dla najwartoś­ciowszego zawod­ni­ka Super­pucharu Ligi Kiboli.

Nagrody rzec­zowe obejmują:
- sprzęt sportowy ze sklepu Futbolplanet.pl – tor­by sportowe, koszul­ki piłkarskie, spo­den­ki piłkarskie, getry itp.;
- gadże­ty kibi­cowskie Lecha – koszul­ki kibi­cowskie, sza­li­ki, smy­cze, saszet­ki, kub­ki, zapachy do samo­chodu, bre­locz­ki itp.;
- gadże­ty firmy PUP TIP-TOPOL.
Patronaty:
Patronat sportowy – KKS Lech Poz­nań S.A.
Patronat medi­al­ny – mmpoznan.pl, bulgarska.pl, LechNews.pl, Głos Wielkopol­s­ki, MC Radio 102.7 FM, lechita.net
Patronat tech­niczny – Futbolplanet.pl, Podi­um – Tro­fea Sportowe, Gadże­ty Reklamowe
Współpra­ca – Tifosi.pl, Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la, Forza Pub, Sol­i­darność – Region Wielkopolska

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress