Zostanie czy odejdzie?

Zostanie czy odejdzie?

Mate­usz Moż­dżeń, bo o nim mowa, umowę ważną ma do czer­w­ca tego roku. We wto­rek klub przed­sta­wił mu drugą ofer­tę prze­dłu­że­nia kon­traktu. Jaka będzie decy­zja obroń­cy Kole­jo­rza? Prze­ko­namy się o tym pew­nie już niedługo.

Młody pomoc­nik obroń­ca Kole­jo­rza w pierw­szym zes­pole jest od roku 2009 roku i od tego momen­tu poka­zuje, że jest potrzeb­ny drużynie.

Z czym naj­bar­dziej koja­rzy się Mate­usz Moż­dżeń? Nie­wąt­pli­wie z bramką strze­loną Man­che­ste­rowi City. Sam nie­jed­no­krot­nie pod­kre­śla, że ta bram­ka będzie mu towa­rzy­szyć przez całe życie . Wtedy jed­nak Moż­dżu grał jako pomoc­nik, a pił­ka po jego strza­łach czę­ściej wpa­dała do siat­ki. W sezo­nie kiedy Artjoms Rud­nevs wywal­czył tytuł króla strzel­ców Moż­dżeń upla­so­wał się na dru­gim miej­scu pod wzglę­dem strze­lo­nych bra­mek. Wszy­scy uzna­wali go wtedy za mło­dego, zdol­nego i per­spek­ty­wicz­nego zawodnika.

Po tam­tym sezo­nie klub ścią­gnął do Pozna­nia kilku pomoc­ni­ków i Moż­dżeń grzał ławę wcho­dząc jedy­nie na ostat­nie min­u­ty na boisko. W zeszłym sezo­nie tre­ner Rumak zary­zy­ko­wał i wysta­wił mło­dego, ale doświad­czo­nego już pił­ka­rza na prawą obronę. Począt­ki nie były obiecujące.

Z resztą nawet ter­az też nie zawsze jest dobrze. Dosko­nale pamię­tam mecz z Wisłą w Kra­ko­wie w tym sezo­nie, kiedy to Patyk Małec­ki bez prze­szkód prze­dzie­rał się przez for­ma­cję pra­wej obrony, któ­rej  „bro­nił” Moż­dżeń. Nie­któ­rzy od tego meczu, a inni od zeszło­se­zo­no­wego star­cia przy Łazien­kow­skiej, wie­szają na nim psy i mówią, że powi­nien ode­jść z Lecha i nie prze­dłu­żać umowy z klu­bem. A to prze­cież tak samo jak­by Gostom­skiego prze­sta­wić na atak, a Teo­dor­czyka na bramkę.

Więk­szość kibi­ców, z któ­rymi się spo­ty­kam, widzi same minusy w grze już pra­wego obroń­cy Kole­jo­rza. Mało kto pamię­ta o jego dobrych wystę­pach, a to prze­cież dzię­ki niemu Lech zdo­był cenne punk­ty. Cho­ciażby jak punkt wywal­czony w meczu z Zagłę­biem, czy trzy ocz­ka z Pod­be­ski­dziem. Moż­dżu nie zawsze roz­grywa dobre mecze, jed­nak bar­dzo mu zależy na grze, jest tej dru­ży­nie bar­dzo potrzebny.

A względy poza spor­towe? Mate­usz nigdy nie odma­wia wywiadu, zawsze mówi co myśli i nie szczę­dzi kry­tyki, a takich ludzi w Kole­jo­rzu jest mało. Po zeszło­rocz­nym meczu w War­sza­wie, a nie­daw­nym w Szcze­ci­nie jako jeden z nie­licz­nych przy­szedł poroz­ma­wiać z dziennikarzami.

Śmi­ało moż­na rzec, że Moż­dżeń tej dru­ży­nie jest bar­dzo potrzeb­ny. Mało mamy pił­ka­rzy, któ­rzy potra­fią tra­fiać do bram­ki ze sta­łych frag­men­tów jak on. Jest jesz­cze Bar­ry Dou­glas, ale Szkot na razie czę­ściej obi­ja słup­ki i poprzeczkę.

Jeśli więc Kole­jorz chce zdo­by­wać bram­ki ze sta­łych frag­men­tów gry to powi­nien prze­dłu­żyć kon­trakt z mło­dym, ale doświad­czo­nym już piłkarzem.

Jeśli Mate­usz Moż­dżeń w sobotę pojawi się na boisku, a wiele na to wska­zuje, to będzie to jego set­ny wys­tęp w bar­wach Lecha Poz­nań. Może po raz kole­jny uda mu się zdo­być pięk­nego gola, a  z począt­kiem przy­szłego tygo­dnia klub poin­for­muje nas o pod­pi­sa­niu nowej umowy?

Kursy na mecze Lecha

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress