07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.23godz.47min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zostanie czy odejdzie?

Zostanie czy odejdzie?

Mate­usz Moż­dżeń, bo o nim mowa, umowę ważną ma do czer­w­ca tego roku. We wto­rek klub przed­sta­wił mu drugą ofer­tę prze­dłu­że­nia kon­traktu. Jaka będzie decy­zja obroń­cy Kole­jo­rza? Prze­ko­namy się o tym pew­nie już niedługo.

Młody pomoc­nik obroń­ca Kole­jo­rza w pierw­szym zes­pole jest od roku 2009 roku i od tego momen­tu poka­zuje, że jest potrzeb­ny drużynie.

Z czym naj­bar­dziej koja­rzy się Mate­usz Moż­dżeń? Nie­wąt­pli­wie z bramką strze­loną Man­che­ste­rowi City. Sam nie­jed­no­krot­nie pod­kre­śla, że ta bram­ka będzie mu towa­rzy­szyć przez całe życie . Wtedy jed­nak Moż­dżu grał jako pomoc­nik, a pił­ka po jego strza­łach czę­ściej wpa­dała do siat­ki. W sezo­nie kiedy Artjoms Rud­nevs wywal­czył tytuł króla strzel­ców Moż­dżeń upla­so­wał się na dru­gim miej­scu pod wzglę­dem strze­lo­nych bra­mek. Wszy­scy uzna­wali go wtedy za mło­dego, zdol­nego i per­spek­ty­wicz­nego zawodnika.

Po tam­tym sezo­nie klub ścią­gnął do Pozna­nia kilku pomoc­ni­ków i Moż­dżeń grzał ławę wcho­dząc jedy­nie na ostat­nie min­u­ty na boisko. W zeszłym sezo­nie tre­ner Rumak zary­zy­ko­wał i wysta­wił mło­dego, ale doświad­czo­nego już pił­ka­rza na prawą obronę. Począt­ki nie były obiecujące.

Z resztą nawet ter­az też nie zawsze jest dobrze. Dosko­nale pamię­tam mecz z Wisłą w Kra­ko­wie w tym sezo­nie, kiedy to Patyk Małec­ki bez prze­szkód prze­dzie­rał się przez for­ma­cję pra­wej obrony, któ­rej  „bro­nił” Moż­dżeń. Nie­któ­rzy od tego meczu, a inni od zeszło­se­zo­no­wego star­cia przy Łazien­kow­skiej, wie­szają na nim psy i mówią, że powi­nien ode­jść z Lecha i nie prze­dłu­żać umowy z klu­bem. A to prze­cież tak samo jak­by Gostom­skiego prze­sta­wić na atak, a Teo­dor­czyka na bramkę.

Więk­szość kibi­ców, z któ­rymi się spo­ty­kam, widzi same minusy w grze już pra­wego obroń­cy Kole­jo­rza. Mało kto pamię­ta o jego dobrych wystę­pach, a to prze­cież dzię­ki niemu Lech zdo­był cenne punk­ty. Cho­ciażby jak punkt wywal­czony w meczu z Zagłę­biem, czy trzy ocz­ka z Pod­be­ski­dziem. Moż­dżu nie zawsze roz­grywa dobre mecze, jed­nak bar­dzo mu zależy na grze, jest tej dru­ży­nie bar­dzo potrzebny.

A względy poza spor­towe? Mate­usz nigdy nie odma­wia wywiadu, zawsze mówi co myśli i nie szczę­dzi kry­tyki, a takich ludzi w Kole­jo­rzu jest mało. Po zeszło­rocz­nym meczu w War­sza­wie, a nie­daw­nym w Szcze­ci­nie jako jeden z nie­licz­nych przy­szedł poroz­ma­wiać z dziennikarzami.

Śmi­ało moż­na rzec, że Moż­dżeń tej dru­ży­nie jest bar­dzo potrzeb­ny. Mało mamy pił­ka­rzy, któ­rzy potra­fią tra­fiać do bram­ki ze sta­łych frag­men­tów jak on. Jest jesz­cze Bar­ry Dou­glas, ale Szkot na razie czę­ściej obi­ja słup­ki i poprzeczkę.

Jeśli więc Kole­jorz chce zdo­by­wać bram­ki ze sta­łych frag­men­tów gry to powi­nien prze­dłu­żyć kon­trakt z mło­dym, ale doświad­czo­nym już piłkarzem.

Jeśli Mate­usz Moż­dżeń w sobotę pojawi się na boisku, a wiele na to wska­zuje, to będzie to jego set­ny wys­tęp w bar­wach Lecha Poz­nań. Może po raz kole­jny uda mu się zdo­być pięk­nego gola, a  z począt­kiem przy­szłego tygo­dnia klub poin­for­muje nas o pod­pi­sa­niu nowej umowy?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.