Eintracht Frankfurt zainteresowany Bosackim

Bar­tosz Bosac­ki wielokrot­nie już w medi­ach pow­tarzał, że nie intere­su­je go trans­fer do innego pol­skiego klubu, niż Lech. Po wygaśnię­ciu umowy z “Kole­jorzem” były kap­i­tan Lecha miał propozy­c­je z Arki Gdy­nia, Warty Poz­nań, Cra­covii, a także Jagiel­lonii Białys­tok, ale nie był zain­tere­sowany grą w tych zespołach. Ter­az pojaw­iła się możli­wość wyjaz­du do Niemiec.

Doświad­c­zony obroń­ca pod­kreślał, że spróbował­by jeszcze swoich się w zagranicznych klubach i niewyk­luc­zone, że zagra jeszcze w piłkę na pro­fesjon­al­nym poziomie. Ostat­nio pojaw­iła się ofer­ta z Ein­tra­ch­tu Frank­furt, który wys­tępu­je w 2. Bundeslidze.

Jak nie­ofic­jal­nie dowiedzi­ał się por­tal LechNews.pl zawod­nik otrzy­mał tele­fon od władz tego klubu, które chcą pod­pisać z nim kon­trakt. Były kap­i­tan Lecha nie pod­jął jeszcze decyzji odnośnie ewen­tu­al­nego wyjaz­du. Wszys­tko powin­no wyjaśnić się w najbliższym cza­sie, a do pod­pisa­nia umowy miało­by dojść jeszcze w tym roku.

Ein­tra­cht jest obec­nie czołowym zespołem wys­tępu­ją­cym na zapleczu Bun­desli­gi i w tym sezonie z pewnoś­cią będzie bił się o awans. Po 23. seri­ach spotkań zaj­mu­je z dorobkiem 29 punk­tów drugie miejsce w tabeli.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress