Fakt: Drutex przejmie udziały w Lechu?

Leszek Gier­szews­ki, właś­ci­ciel firmy Dru­tex, jest zain­tere­sowany kup­nem Lecha Poz­nań — infor­mu­je dzi­en­nik „Fakt”. Zdaniem dzi­en­nikarza tej gaze­ty negoc­jac­je doty­czące prze­ję­cia klubu są bliskie final­iza­cji.

W ostat­nim cza­sie Dru­tex był zain­tere­sowany kup­nem Lechii Gdańsk, jed­nak do nie doszło do tej transakcji. Zdaniem „Fak­tu” kole­jnym celem właś­ci­ciela tego przed­siębiorstwa miał­by być Lech Poz­nań. Od kilku lat obec­ny właś­ci­ciel „Kole­jorza”, Jacek Rutkows­ki, przyz­na­je jed­nak, że nie jest on na sprzedaż.

Fir­ma Dru­tex jest pro­du­cen­tem sto­lar­ki oki­en­no-drzwiowej. Do tej pory inwest­owała ona w dru­goligową Bytovię Bytów.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress