13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.11godz.29min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pięć najlepszych stron, na których można fajnie spędzić czas

Pięć najlepszych stron, na których można fajnie spędzić czas

Pan­demia koron­awirusa pokaza­ła nam, że jed­nak dostęp do sieci to ratunek w razie zamknię­cia w domu. Jed­ni pokochali kasy­na inter­ne­towe w sty­lu Vulka­n­Ve­gas Live, inni zaś ser­wisy streamin­gowe, strony inter­ne­towe. Postaramy się zatem w związku z tym zaprezen­tować 5 stron, dzię­ki którym moż­na fajnie spędz­ić czas.

​Netflix

Zaczy­namy od świa­towego fenomenu ostat­nich lat. Net­flix to inter­ne­towa wypoży­czal­nia mate­ri­ałów wideo. W prze­ci­wieńst­wie jed­nak do wielu ser­wisów VOD, Net­flix udostęp­nia miesięczny abona­ment. Dzię­ki niemu użytkown­i­cy otrzy­mu­ją nie­lim­i­towany dostęp do filmów, seri­ali. O pop­u­larnoś­ci ser­wisu niech świad­czy fakt, że w momen­cie powszech­nej kwaran­tan­ny na świecie fir­ma ta na prośbę kilku orga­ni­za­cji cza­sowo obniżyła w określonych godz­i­nach jakość streamin­gu. Obłoże­nie sieci było tak duże, że w wielu miejs­cach wys­tępowały prob­le­my z przepustowością.

Net­flix na co dzień udostęp­nia jed­nak obraz w jakoś­ci Ultra HD. Dzię­ki temu moż­na oglą­dać mnóst­wo filmów i seri­ali w bard­zo dobrej jakoś­ci audio i wideo. Sam dostęp do plat­formy kosz­tu­je 52 PLN za naj­droższy paki­et, z którego moż­na korzys­tać na 4 urządzeni­ach. Wiele osób zatem dzieli się ze sobą kosztem, przez co płacą miesięcznie 13 zło­tych. Otrzy­mu­je się wtedy w cenie niższej niż bilet do kina dostęp do ogrom­nej bib­liote­ki. Na stron­ie moż­na znaleźć wiele klasy­cznych filmów, jak i niedawne kinowe nowoś­ci czy ory­gi­nalne pro­dukc­je Net­flix. Ser­wis słynie właśnie z włas­nych seri­ali, do których zal­iczyć moż­na między inny­mi Orange Is the New Black, Nar­cos, Stranger Things, Dom z Papieru, Trzy­naś­cie Powodów, The Crown, Ozark, The Dark, Mind­hunter, Altered Car­bon czy choć­by Wiedźmin.

Dla wielu alter­naty­wą dla Net­flik­sa może być HBO GO, Ama­zon Prime, CDA, VOD.pl.

​YouTube

Równie wielkim powodze­niem cieszy się najwięk­szy ser­wis wideo na świecie. Założony w lutym 2005 roku ser­wis umożli­wia zamieszczanie, oglą­danie czy komen­towanie mate­ri­ałów wideo. Dzię­ki temu każ­da zain­tere­sowana oso­ba zysku­je dar­mowy dostęp do zwias­tunów fil­mowych, teledysków, autors­kich pro­gramów, frag­men­tów filmów, pro­gramów telewiz­yjnych. Dziś szczegól­nie dużym powodze­niem na YT cieszą się kanały o grach kom­put­erowych, podróżach. Według danych statysty­cznych na YouTube każdego dnia oglą­danych jest mil­iard godzin filmów. Najwięcej wyświ­etleń ma teledysk do piosen­ki Despaci­to — pon­ad 6,7 mil­iar­da! Dzię­ki YouTube moż­na dziś śledz­ić najważniejszych artys­tów na świecie, oglą­dać kon­cer­ty, mnóst­wo mate­ri­ałów na żywo. YouTube stał się najwięk­szym rywalem dla Twitcha w kat­e­gorii streamin­gu z gier kom­put­erowych. W przy­pad­ku pol­skiej sce­ny YouTube sporym zain­tere­sowaniem cieszą się filmy influ­encerów, gwiazd YT w sty­lu Abstra­chu­je, kanały podróżnicze, wys­tępy na stand up, a także wspom­ni­ane streamin­gi z gier. Dziś za pośred­nictwem ser­wisu moż­na także kupić lub wypoży­czyć starsze lub nowsze filmy, a YouTube Pre­mi­um umożli­wia słuchanie muzy­ki bez reklam.

Joe Monster

Joe Mon­ster to jeden z najbardziej pop­u­larnych ser­wisów rozry­wkowych w Polsce. Założony został w grud­niu 2000 roku i do dziś cieszy się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Joe Mon­ster to strona, która łączy w sobie zarówno humorysty­czne mate­ri­ały jak i cieka­wost­ki ze świa­ta, his­torii. Każdego dnia na stron­ie ukazu­je się od kilku do kilku­nas­tu nowych artykułów oraz wiele treś­ci wideo. Najpop­u­larniejszą ser­ią jest z pewnoś­cią Mon­ster TV, na którym to pojaw­ia­ją się mate­ri­ały wideo z YouTube, Twit­tera, Face­booka oraz innych ser­wisów z wideo. Przy okazji na stron­ie dostęp­ne są takie serie jak: Wielopak week­endowy, Aut­en­ty­ki, Mon­ster Gale­ria, Eropak, Kolekc­ja Gifów, MŻJDD, Fak­to­pe­dia, Zatrzy­mane w kadrze, Rzeczy, których nie widu­je się na co dzień. Joe Mon­ster to także boga­ta społeczność użytkown­ików, którzy nawet orga­nizu­ją wspólne zlo­ty fanów.

​Demotywatory/Kwejk

Jako czwartą propozy­cję pro­ponu­je­my dwa pop­u­larne ser­wisy o podob­nym przez­nacze­niu. Zarówno Demo­ty­wa­to­ry jak i Kwe­jk zaj­mu­ją się prezen­towaniem ciekawych obrazków. Przez lata obie strony zaj­mowały dwa pier­wsze miejs­ca w kat­e­gorii najpop­u­larniejsze wit­ryny z humorysty­czny­mi treś­ci­a­mi. Moż­na tu spotkać typowe śmieszne obraz­ki, filmi­ki, dow­cipy, jak i również obraz­ki o społecznym, poli­ty­cznym znacze­niu. Przez lata istotą tych stron było to, że zare­je­strowani użytkown­i­cy mogli dodawać twor­zone przez siebie mate­ri­ały, a inne oso­by za pomocą + lub — głosowały na to, czy taki obrazek pojawi się na stron­ie głównej. Obec­nie wiele osób korzys­ta z pro­fili tych stron na Face­booku niż bezpośred­nio na samych wit­ry­nach, jed­nak wciąż mówimy o niezwyk­le bogatym ruchu każdego dnia.

​Pudelek.pl

Na koniec ser­wis, który zapoc­zątkował w Polsce modę na strony o tem­atyce plotkarskiej. Pudelek pojaw­ił się w sieci w sty­czniu 2006 roku. Od początku przyjął strate­gię tworzenia prostych i niewyszukanych mate­ri­ałów o gwiaz­dach. Pudelek jest jed­nym z bardziej kon­trow­er­syjnych ser­wisów, gdyż częs­to pub­liku­je artykuły oparte na plotkach, donosach, przez co uderza­ją one w cele­bry­tów. Niem­niej jed­nak wciąż przy­cią­ga rzeszę inter­nautów, którzy szuka­ją infor­ma­cji o ulu­bionych gwiaz­dach. Na Pudelku moż­na zatem przeczy­tać o tym, kto z kim jest w związku, kto się właśnie rozs­tał, ma prob­le­my finan­sowe, ze swo­ją kari­erą. Wiele osób trak­tu­je ten ser­wis wyłącznie w kat­e­go­ri­ach rozry­wkowych, gdzie moż­na przeczy­tać tek­sty nis­kich lotów i pośmi­ać się z ich treś­ci. Dlat­ego też również pole­camy go w takiej wer­sji, gdyż wiele artykułów ma niezbyt dużo związku z praw­da czy obiek­ty­wnoś­cią. Na bazie Pudel­ka i jego pop­u­larnoś­ci pow­stało szereg innych podob­nych stron, które również posi­ada­ją podob­ny styl. Obec­nie Pudelek jest częś­cią grupy Wirtu­al­na Pol­s­ka Holding.

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.