06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.50min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pięć najlepszych stron, na których można fajnie spędzić czas

Pięć najlepszych stron, na których można fajnie spędzić czas

Pan­demia koron­awirusa pokaza­ła nam, że jed­nak dostęp do sieci to ratunek w razie zamknię­cia w domu. Jed­ni pokochali kasy­na inter­ne­towe w sty­lu Vulka­n­Ve­gas Live, inni zaś ser­wisy streamin­gowe, strony inter­ne­towe. Postaramy się zatem w związku z tym zaprezen­tować 5 stron, dzię­ki którym moż­na fajnie spędz­ić czas.

​Netflix

Zaczy­namy od świa­towego fenomenu ostat­nich lat. Net­flix to inter­ne­towa wypoży­czal­nia mate­ri­ałów wideo. W prze­ci­wieńst­wie jed­nak do wielu ser­wisów VOD, Net­flix udostęp­nia miesięczny abona­ment. Dzię­ki niemu użytkown­i­cy otrzy­mu­ją nie­lim­i­towany dostęp do filmów, seri­ali. O pop­u­larnoś­ci ser­wisu niech świad­czy fakt, że w momen­cie powszech­nej kwaran­tan­ny na świecie fir­ma ta na prośbę kilku orga­ni­za­cji cza­sowo obniżyła w określonych godz­i­nach jakość streamin­gu. Obłoże­nie sieci było tak duże, że w wielu miejs­cach wys­tępowały prob­le­my z przepustowością.

Net­flix na co dzień udostęp­nia jed­nak obraz w jakoś­ci Ultra HD. Dzię­ki temu moż­na oglą­dać mnóst­wo filmów i seri­ali w bard­zo dobrej jakoś­ci audio i wideo. Sam dostęp do plat­formy kosz­tu­je 52 PLN za naj­droższy paki­et, z którego moż­na korzys­tać na 4 urządzeni­ach. Wiele osób zatem dzieli się ze sobą kosztem, przez co płacą miesięcznie 13 zło­tych. Otrzy­mu­je się wtedy w cenie niższej niż bilet do kina dostęp do ogrom­nej bib­liote­ki. Na stron­ie moż­na znaleźć wiele klasy­cznych filmów, jak i niedawne kinowe nowoś­ci czy ory­gi­nalne pro­dukc­je Net­flix. Ser­wis słynie właśnie z włas­nych seri­ali, do których zal­iczyć moż­na między inny­mi Orange Is the New Black, Nar­cos, Stranger Things, Dom z Papieru, Trzy­naś­cie Powodów, The Crown, Ozark, The Dark, Mind­hunter, Altered Car­bon czy choć­by Wiedźmin.

Dla wielu alter­naty­wą dla Net­flik­sa może być HBO GO, Ama­zon Prime, CDA, VOD.pl.

​YouTube

Równie wielkim powodze­niem cieszy się najwięk­szy ser­wis wideo na świecie. Założony w lutym 2005 roku ser­wis umożli­wia zamieszczanie, oglą­danie czy komen­towanie mate­ri­ałów wideo. Dzię­ki temu każ­da zain­tere­sowana oso­ba zysku­je dar­mowy dostęp do zwias­tunów fil­mowych, teledysków, autors­kich pro­gramów, frag­men­tów filmów, pro­gramów telewiz­yjnych. Dziś szczegól­nie dużym powodze­niem na YT cieszą się kanały o grach kom­put­erowych, podróżach. Według danych statysty­cznych na YouTube każdego dnia oglą­danych jest mil­iard godzin filmów. Najwięcej wyświ­etleń ma teledysk do piosen­ki Despaci­to — pon­ad 6,7 mil­iar­da! Dzię­ki YouTube moż­na dziś śledz­ić najważniejszych artys­tów na świecie, oglą­dać kon­cer­ty, mnóst­wo mate­ri­ałów na żywo. YouTube stał się najwięk­szym rywalem dla Twitcha w kat­e­gorii streamin­gu z gier kom­put­erowych. W przy­pad­ku pol­skiej sce­ny YouTube sporym zain­tere­sowaniem cieszą się filmy influ­encerów, gwiazd YT w sty­lu Abstra­chu­je, kanały podróżnicze, wys­tępy na stand up, a także wspom­ni­ane streamin­gi z gier. Dziś za pośred­nictwem ser­wisu moż­na także kupić lub wypoży­czyć starsze lub nowsze filmy, a YouTube Pre­mi­um umożli­wia słuchanie muzy­ki bez reklam.

Joe Monster

Joe Mon­ster to jeden z najbardziej pop­u­larnych ser­wisów rozry­wkowych w Polsce. Założony został w grud­niu 2000 roku i do dziś cieszy się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Joe Mon­ster to strona, która łączy w sobie zarówno humorysty­czne mate­ri­ały jak i cieka­wost­ki ze świa­ta, his­torii. Każdego dnia na stron­ie ukazu­je się od kilku do kilku­nas­tu nowych artykułów oraz wiele treś­ci wideo. Najpop­u­larniejszą ser­ią jest z pewnoś­cią Mon­ster TV, na którym to pojaw­ia­ją się mate­ri­ały wideo z YouTube, Twit­tera, Face­booka oraz innych ser­wisów z wideo. Przy okazji na stron­ie dostęp­ne są takie serie jak: Wielopak week­endowy, Aut­en­ty­ki, Mon­ster Gale­ria, Eropak, Kolekc­ja Gifów, MŻJDD, Fak­to­pe­dia, Zatrzy­mane w kadrze, Rzeczy, których nie widu­je się na co dzień. Joe Mon­ster to także boga­ta społeczność użytkown­ików, którzy nawet orga­nizu­ją wspólne zlo­ty fanów.

​Demotywatory/Kwejk

Jako czwartą propozy­cję pro­ponu­je­my dwa pop­u­larne ser­wisy o podob­nym przez­nacze­niu. Zarówno Demo­ty­wa­to­ry jak i Kwe­jk zaj­mu­ją się prezen­towaniem ciekawych obrazków. Przez lata obie strony zaj­mowały dwa pier­wsze miejs­ca w kat­e­gorii najpop­u­larniejsze wit­ryny z humorysty­czny­mi treś­ci­a­mi. Moż­na tu spotkać typowe śmieszne obraz­ki, filmi­ki, dow­cipy, jak i również obraz­ki o społecznym, poli­ty­cznym znacze­niu. Przez lata istotą tych stron było to, że zare­je­strowani użytkown­i­cy mogli dodawać twor­zone przez siebie mate­ri­ały, a inne oso­by za pomocą + lub — głosowały na to, czy taki obrazek pojawi się na stron­ie głównej. Obec­nie wiele osób korzys­ta z pro­fili tych stron na Face­booku niż bezpośred­nio na samych wit­ry­nach, jed­nak wciąż mówimy o niezwyk­le bogatym ruchu każdego dnia.

​Pudelek.pl

Na koniec ser­wis, który zapoc­zątkował w Polsce modę na strony o tem­atyce plotkarskiej. Pudelek pojaw­ił się w sieci w sty­czniu 2006 roku. Od początku przyjął strate­gię tworzenia prostych i niewyszukanych mate­ri­ałów o gwiaz­dach. Pudelek jest jed­nym z bardziej kon­trow­er­syjnych ser­wisów, gdyż częs­to pub­liku­je artykuły oparte na plotkach, donosach, przez co uderza­ją one w cele­bry­tów. Niem­niej jed­nak wciąż przy­cią­ga rzeszę inter­nautów, którzy szuka­ją infor­ma­cji o ulu­bionych gwiaz­dach. Na Pudelku moż­na zatem przeczy­tać o tym, kto z kim jest w związku, kto się właśnie rozs­tał, ma prob­le­my finan­sowe, ze swo­ją kari­erą. Wiele osób trak­tu­je ten ser­wis wyłącznie w kat­e­go­ri­ach rozry­wkowych, gdzie moż­na przeczy­tać tek­sty nis­kich lotów i pośmi­ać się z ich treś­ci. Dlat­ego też również pole­camy go w takiej wer­sji, gdyż wiele artykułów ma niezbyt dużo związku z praw­da czy obiek­ty­wnoś­cią. Na bazie Pudel­ka i jego pop­u­larnoś­ci pow­stało szereg innych podob­nych stron, które również posi­ada­ją podob­ny styl. Obec­nie Pudelek jest częś­cią grupy Wirtu­al­na Pol­s­ka Holding.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.