01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.19godz.25min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trenera trzeba krytykować, bo tak

rumak mariuszŁat­wo jest kry­tykować tren­era. Cza­sa­mi sami na por­talu to robimy i nie kry­je­my się z tym. Wyda­je się jed­nak, że niechęć do tren­erów Lecha jest tak duża, że nieza­leżnie kto nim by było, było­by źle.


Gra Lecha nie jest przekony­wu­ją­ca. Mimo to mecze “Kole­jorza” zawsze będziemy oglą­dać z wyp­ieka­mi na twarzy, ale spotkan­iom zespołu Mar­iusza Rumaka]na pewno czegoś braku­je. Zespół gra co praw­da poprawnie, ale nie jest to efek­towne. Częś­ciej efek­ty­wne, choć przede wszys­tkim na wyjaz­dach. U siebie gra wyglą­da prze­cięt­nie, ale jeśli zespół prze­gry­wa przy Buł­garskiej reg­u­larnie to nie ma powodów do optymizmu.

Mimo to zna­j­du­je­my się na drugiej pozy­cji. Mamy dwa punk­ty straty do lid­era i wszys­tko jest w naszych rękach. Wszys­tko to znaczy nie musimy już patrzeć na rywali, bo jeśli wygramy nasze spotka­nia, to rywale na koniec sezonu powin­ni oglą­dać nasze ple­cy. Wiado­mo, że o to będzie bard­zo trud­no, ale nie musimy czekać na porażkę Legii, która obec­nie prowadzi w tabeli. Jeśli wygramy swo­je, to osiąg­niemy to na co czekamy.

Kibice Lecha mają jed­nak ciągłe powody do kry­ty­ki tren­era, nieza­leżnie od jego wyborów per­son­al­nych. Owszem, Mar­iusz Rumak popeł­nia błędy, ale zdarza się mu wycią­gać odpowied­nie wnios­ki. Jeśli gra nie ukła­da się po myśli drużyny, potrafi w prz­er­wie zmienić ustaw­ie­nie i zagrać innym sys­te­mem. To trze­ba mu odd­ać, bo dobrze widzi to, co dzieje się na boisku.

Czy­tam opinie na tem­at tren­era. Czy­tam, że lep­szy był­by już nawet Haj­to, a Stokow­ca powin­niśmy brać z zaw­iązany­mi ocza­mi. To samo mówiono rok temu o Pro­bierzu, a gdzie dzisi­aj jest ten tren­er? Co osiągnął w tym cza­sie? Z tego co wiem nic. Stokowiec? Nieźle zapowiada­ją­cy się tren­er, ale prowadzi drużynę, od której niewiele się wyma­ga Pres­ja na Polonii jest obec­nie zniko­ma, a to czu­ją też piłkarze. Nie ważne czy Polo­nia będzie wygry­wać czy nie. Jeśli jej się uda, to zasłu­ga trenera.

Oczy­wiś­cie sza­cunek za to, co Stokowiec zro­bił w Polonii, ale z oce­na­mi tego tren­era poczeka­jmy aż dostanie szan­sę sprawdzenia się w klu­bie z więk­szy­mi ambic­ja­mi. A takim niewąt­pli­wie jest Lech. Tutaj są oczeki­wa­nia, pres­ja, zain­tere­sowanie mediów. A wytykany jest każdy błąd. Nawet ten najmniejszy.

Moż­na narzekać, że Rumak wys­taw­ia do pod­sta­wowego składu Drew­ni­a­ka, że daje szanse Ubi­paripowi czy Ślusarskiemu, ale tak naprawdę to jego odpowiedzial­ność i jego decyz­je. Moż­na było zas­tanaw­iać się dlaczego w niedzielę w wyjś­ciowym składzie znalazł się Ślusars­ki zami­ast Teodor­czy­ka, ale to ten dru­gi ostate­cznie zagrał gorzej. Drew­ni­ak? Zagrał słabo w pier­wszej połowie z Polonią i w drugiej już się na boisku nie pojawił.

Rumak potrafi wycią­gać wnios­ki ze spotka­nia i za to należy mu się chwała, bo nie każdy tren­er potrafił to robić. Niek­tórzy upar­czy­wie grali piłkarza­mi, którzy się do tego nien­adawali. Inni mieli czter­nas­tu wybranków i tylko oni się liczyli w walce o wyjś­ciowy skład, a jeśli im się to nie udało, to pojaw­iali się na boisku w cza­sie meczu. I choć nasz obec­ny tren­er też pode­j­mu­je różne, cza­sem irracjon­alne mogło­by się wydawać, decyz­je to w ostate­cznoś­ci potrafi je obronić.

Kibice mogą dzi­wić się tren­erowi, że ten daje szanse Ubi­paripowi, ale sko­ro Serb nieźle prezen­tu­je się na treningach, jest pra­cow­ity, ambit­ny, to dlaczego tego nie nagrodz­ić? Sko­ro Możdżeń jest pod kreską, a Lovren­ci­cs nie pokazu­je nic nadzwycza­jnego, to dlaczego nie Vojo?

Wymagamy od zespołu wyników. Naty­ch­mi­ast, już, ter­az. Niepodo­ba nam się gra, choć wygry­wamy, więc nie powin­niśmy narzekać. Mamy do tego pra­wo, bo kry­ty­ka jest poucza­ją­ca i waż­na, ale kry­ty­ka konstryk­ty­w­na. Nie moż­na zarzu­cać Rumakowi, że jest słabym trenerem i ma tylko bard­zo dużo szczęś­cia. Bo szczęś­ciu trze­ba pomóc i choć nie zawsze się uda­je wygrać, to ten tren­er zasługu­je na szanse. Spraw­ia niezłe wraże­nie. Obec­na run­da będzie dla niego bard­zo waż­na. Poprzeczkę zaw­iesił sobie wysoko, oczeki­wa­nia też takie są, a kibice chcą mis­tr­zost­wa. Każdy inny wynik będzie trak­towany jako poraż­ka. Z tego też zdawać sobie musi sprawę trener.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.