01.02.2023, g. 19:00
PKO BP Ekstraklasa
Miedź Legnica vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.12godz.2min.
14.75 X3.60 21.73 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Co właściwie stało się 19 marca 1922 roku?

Kibi­com Lecha data 19 mar­ca 1922 roku kojarzy się z pow­staniem Lut­ni Dębiec, klubu, który był pro­to­plas­tą dzisiejszego „Kole­jorza”. Jed­nak, co tak naprawdę oznacza ta data i jak doszło do pow­sta­nia Lecha Poz­nań? Dlaczego właśnie 19 mar­ca 1922 roku?

Właśnie wtedy, w niedzielę 19 mar­ca przed 90-laty ofic­jal­nie zare­je­strowany w Poz­nańskim Związku Okrę­gowym Pił­ki Nożnej klub KS Lut­nia Dębiec. Dla każdego zespołu, który chci­ał brać udzi­ał w okrę­gowych roz­gry­wkach pił­ki nożnej for­malne zgłosze­nie jego ist­nienia było niezbęd­nym warunk­iem do udzi­ału w ofic­jal­nej lidze Poznania.

O tym fak­cie poin­for­mowano niespeł­na tydzień później, 25 mar­ca 1922 roku na łamach trze­ciego numeru poz­nańskiego pis­ma „Sport Pol­s­ki”. Potwierd­zono rejes­trację klubu KS Lut­nia Dębiec z siedz­ibą w Poz­na­niu, a nie jak wskazy­wała na to nazwa pod­poz­nańskim Dębcu.

Jed­nak plany o stworze­niu klubu pojaw­iły się już wcześniej. Pier­wsze poz­nańskie swo­ją dzi­ałal­ność rozpoczęły nawet w 1913 roku, kiedy to pow­stała Spar­ta Poz­nań. Rok później utwor­zono Pogoń Poz­nań, która po wojnie została wcielona przez Lecha. W 1921 roku pow­stał Poz­nańs­ki Związek Okrę­gowy Pił­ki Nożnej, który od samego począt­ki ist­nienia zrzeszał aż 33 kluby.

Pow­stanie KS Lut­ni Dębiec wiązać należy z utworze­niem w 1919 roku ogólnopol­skiej orga­ni­za­cji społeczno-religi­jnej Katolick­ie Sto­warzysze­nie Młodzieży. Jego celem było przy­ciąg­nię­cie młodzieży do koś­cioła m.in. za pomocą sportu oraz sze­roko rozu­mi­anej oświaty. Pod­sta­wowy­mi komórka­mi dzi­ała­ją­cy­mi w tej orga­ni­za­cji były tzw. koła, a jed­no z nich ist­ni­ało w miejs­cowoś­ci Dębiec.

Najczęst­szym zaję­ciem chłopców uczest­niczą­cych w zaję­ci­ach tego koła była gra w piłkę, która po roku przyniosła pow­stanie drużyny piłkarskiej. Zde­cy­dowano się na stworze­nie jej struk­tu­ry oraz składu per­son­al­nego, który bez więk­szych zmi­an funkcjonował przez dłuższy czas.

Wów­czas druży­na nie była jeszcze ofic­jal­nie zare­je­strowana w związku, jed­nak po dwóch lat­ach ist­nienia zespołu zde­cy­dowano się to uczynić. Nikt wtedy nie przy­puszczał, że pow­sta­je jeden z najbardziej zasłużonych klubów w his­torii pol­skiego fut­bolu, który po 90-lat­ach ist­nienia będzie miał na swoim kon­cie sześć tytułów mistrzowskich.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

04/02/2023 / 01:00

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.