02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.50min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Fryzura, która przetrwa szaloną noc — sposoby na utrwalenie każdego ułożenia włosów

Fryzura, która przetrwa szaloną noc — sposoby na utrwalenie każdego ułożenia włosów

Fryzu­ra to ważny ele­ment styl­iza­cji. Wyjątkowe ułoże­nie włosów może pod­kreślić atu­ty nat­u­ral­nej urody, dodać charak­teru i ele­gancji. Kluczem jest trwałość efek­tu — nawet najbardziej atrak­cyj­na fryzu­ra nie zda egza­minu, jeśli nie będzie trwała i odpor­na na dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych. Dowiedz się, jak najlepiej zabez­pieczyć wymod­e­lowane włosy i czego najlepiej uży­wać do styl­iza­cji fryzur wiec­zorowych, by móc swo­bod­nie baw­ić się do białego rana!

Czego użyć do utrwalenia fryzury?

Pro­duk­ty do mod­e­lowa­nia fryzury są niezbędne, jeżeli chce­my, aby fryzu­ra utrzy­mała się przez kil­ka godzin. Warto prze­myśleć wybór — spośród sze­rok­iej ofer­ty kos­me­tyków może­my zakupić różnego rodza­ju żele, pian­ki, lakiery, pasty do włosów. Ważne jest jed­nak, by wiedzieć, że nie każdy kos­me­tyk nada­je się do każdego rodza­ju włosów i fryzury. Jakich pro­duk­tów może­my użyć do stylizacji?

  • Żel — znany i częs­to stosowany środek. Ide­al­ny dla krót­szych, nieco bardziej zwar­i­owanych fryzur. Jest dość obciąża­ją­cy, dlat­ego najlepiej sprawdza się na grubych włosach. Ma właś­ci­woś­ci nabłyszcza­jące. Wyma­ga szy­bkiego i zde­cy­dowanego dzi­ała­nia — po zastyg­nię­ciu ciężko już zmienić ułoże­nie fryzury.
  • Guma — elasty­czny preparat, nada­je się do układa­nia krót­kich fryzur i fal. Dobry kos­me­tyk dla mężczyzn, dyscy­plin­u­je włosy bez sztucznego efektu.
  • Krem — kos­me­tyk do styl­iza­cji krót­kich i półdługich fryzur, ma dzi­ałanie usz­ty­w­ni­a­jące, doda­jące obję­toś­ci — ide­al­ny do mod­e­lowa­nia. Dzię­ki odpowied­niej aplikacji krem moż­na wyko­rzys­tać do uzyska­nia efek­tu “out of bed” — nat­u­ral­nego zmierzwienia, spon­tan­icznego, lekko nieu­porząd­kowanego upięcia.
  • Laki­er — pro­dukt posi­ada­ją­cy wiele rodza­jów: nabłyszcza­ją­cy, doda­ją­cy obję­toś­ci, pod­kreśla­ją­cy kolor, utr­wala­ją­cy skręce­nie włosów. Najczęś­ciej sto­su­je się go do utr­wala­nia zakońc­zonej już, suchej fryzury zarówno krótkiej, półdługiej jak i długiej. Ważne jest, by uży­wać lakieru z umi­arem, dozu­jąc go na włosy z odpowied­niej odległości.
  • Pianka — jeden z pop­u­larniejszych pro­duk­tów, przez­nac­zony dla mod­e­lowa­nia fryzur półdługich i długich, roz­puszc­zonych i spię­tych, włosów cien­kich i grubych. Apliku­je się ją na włosy osus­zone ręcznikiem. Pianka doda­je obję­toś­ci, puszys­toś­ci i nada­je odpowied­ni kształt.
  • Wosk — jego główne dzi­ałanie to wygładze­nie i nabłyszcze­nie. Sprawdza się na grubych, krę­conych, moc­nych włosach. Ide­al­ny dla utr­wale­nia klasy­cznego koka.

Dzię­ki sze­rok­iemu wyborowi kos­me­tyków utr­wala­ją­cych i mod­elu­ją­cych fryzurę możesz zakupić najlep­szy pro­dukt ściśle dopa­sowany do Twoich potrzeb. Pro­duk­ty do styl­iza­cji L’Oreal Pro­fes­sion­nel to jed­na z możli­woś­ci wyboru potrzeb­ne­go pro­duk­tu zarówno dla kobi­et, jak i mężczyzn.

Zanim kupisz produkt do stylizacji…

Jeśli przymierza­sz się do zakupu pro­duk­tu styl­iza­cyjnego lep­szej jakoś­ci, a co za tym idzie o wyższej cenie, warto dobrze prze­myśleć zakup, aby był dla nas jak najko­rzyst­niejszy. Warto zasięgnąć porady fryz­jera — jego fachowa wiedza pomoże Ci pod­jąć właś­ci­wy wybór. Jeśli częs­to narażasz swo­je włosy na dzi­ałanie wyso­kich tem­per­atur — zaopa­trz się także w pro­duk­ty chroniące przed szkodli­wym dzi­ałaniem gorą­ca na struk­turę włosów. Zori­en­tuj się o nowoś­ci­ach na rynku, czy­taj porady styl­istów. Metodą prób i błędów z pewnoś­cią zna­jdziesz ide­al­ny pro­dukt mod­elu­ją­cy dla Ciebie!

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.