Hipokryzja?

Nawet jeśli wypowiedzi w medi­ach nie są zgodne z prawdą, to dobrze było­by gdy­by były spójne i wza­jem­nie się nie wyk­lucza­ły. Jed­nak nie zawsze tak się zdarza. Tym razem mała nieś­cisłość w związku z wypowiedzi­a­mi tren­era Mar­iusza Ruma­ka, a doty­czyła zawod­ników Lecha i ich przyszłoś­ci w klubie.

Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że w ostat­nim cza­sie najm­niejsze powody do zad­owole­nia ma Dim­itri­je Injac. To kole­jny w ostat­nim cza­sie zasłużony zawod­nik, z którym Lech Poz­nań nie przedłuży wygasającej umowy. Nie chcę wchodz­ić w kwest­ie związane z negoc­jac­ja­mi, ale pewne jest to, że Dima w Poz­na­niu chci­ał zostać, co wielokrot­nie pow­tarzał, i liczył na to, że uda mu się dojść do porozu­mienia z przed­staw­iciela­mi Lecha Poz­nań. O tym, że to się nie uda dowiedzi­ał się z mediów, gdy umowę z “Kole­jorzem” pod­pisał Łukasz Trałka.

- Zawar­liśmy dżen­telmeńską umowę, ponieważ może zdarzyć się sytu­ac­ja, że zwiąże­my się z innym zawod­nikiem. Dzisi­aj to się stało i zamy­ka to możli­wość pod­pisa­nia kon­trak­tu z Dimą — zaz­naczył trener.

Szkole­niowiec “Kole­jorza” Mar­iusz Rumak pod­kreślał jed­nak, w kon­tekś­cie przyszłoś­ci Jac­ka Kieł­ba i Jaku­ba Wil­ka, że chci­ał­by oso­biś­cie przekazać zawod­nikom wiado­mość doty­czącą planów klubu wzglę­dem ich szans na grę. Podob­nie było, gdy mówił o ogłasza­niu osiem­nast­ki mec­zowej. — Wpierw roz­maw­iam z piłkarzem, później z medi­a­mi — tłumaczył.

Na pier­wszy rzut oka moż­na powiedzieć, że to hipokryz­ja, bo mówimy jed­no, robimy drugie. Po drugie — kole­jny raz okazano brak sza­cunku dla zawod­ni­ka, który zagrał 203 ofic­jalne mecze dla Lecha i posi­a­da najwięk­szą liczbę meczów spośród wszys­t­kich zagranicznych piłkarzy w his­torii klubu.

Czyli co, nie zmienia się nic?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress