Kolejna piłkarska afera z alkoholem w tle

Kolejna piłkarska afera z alkoholem w tle

Zapewne każdy kibic piłkars­ki słyszał o słyn­nej „aferze alko­holowej”, która roz­gorza­ła po meczach z Danią i Armenią. Jako pier­wsi donosili o niej dzi­en­nikarze Przeglą­du Sportowego, którzy w kilku artykułach spowodowali niemałą burzę w środowisku piłkarskim. Jej efek­ta­mi były kon­t­role z ramienia PZP­Nu i Adama Nawał­ki oraz spec­jal­nie wygłaszane oświad­czenia. Do dziś wszyscy zas­tanaw­ia­ją się jaki właś­ci­wie będzie finał tej sprawy. Kto będzie ukarany? Za co? I czy w ogóle selekcjon­er sięg­nie po drasty­czne środki?

 

Kiedy wol­no świę­tować, a kiedy nie

Do tej pory wydawało się, że kadra Nawał­ki to gru­pa wysok­iej klasy pro­fesjon­al­istów, którzy doskonale wiedzą kiedy jest czas na cięż­ki tren­ing, a kiedy moż­na sobie nieco pofol­go­wać. Wyrazem zau­fa­nia tren­era do zawod­ników jest cho­ci­aż­by prak­tykowany od przy­go­towań do Euro 2016 zwyczaj, wedle którego rodziny piłkarzy mogą z nimi prze­by­wać w hotelu na zgrupowa­ni­ach. Czy aby jed­nak lejce nie zostały zbyt­nio popuszczone?

Ter­az, po kilku tygod­ni­ach, może­my na chłod­no ocenić rewelac­je Przeglą­du Sportowego. Jego dzi­en­nikarze przekony­wali, że zarówno przed mecza­mi z Danią, jak i Armenią miało dojść do moc­no zakrapi­anych alko­holem imprez w poko­jach piłkarzy. Ponoć główny­mi wodzire­ja­mi tychże ekscesów byli Łukasz Teodor­czyk i Artur Boruc. Ten pier­wszy rzeczy­wiś­cie wyglą­dał kiep­sko w spotka­niu z Armenią (jak zde­cy­dowana więk­szość naszych reprezen­tan­tów), a Artur Boruc był już odsuwany od kadry za wybry­ki alko­holowe, co doda­je tej spraw­ie pewnej wiary­god­noś­ci. I choć konkretne nazwiska innych piłkarzy nie padły, to prze­cież Teodor­czyk z Borucem nie świę­towali we dwóch – zwłaszcza, że zabawa była na tyle głoś­na, że przeszkadza­ła spać Rober­towi Lewandowskiemu, którego pro­fesjon­al­iz­mowi i postaw­ie na boisku w tych meczach nie moż­na było nic zarzu­cić (jako bodaj jedyne­mu). Atmos­ferę pod­grze­wały kole­jne plot­ki jako­by Teodor­czyk wymiotował w hotelowym kory­tarzu, a o całym zajś­ciu miał wiedzieć (a nawet brać w nim czyn­ny udzi­ał) dyrek­tor reprezen­tacji, Tomasz Iwan, który jako były piłkarz trzy­ma ponoć z naszy­mi reprezen­tan­ta­mi bard­zo dobry kontakt.

Głowy nie poleciały

PZPN wraz z selekcjonerem potrak­towali poważnie całą sprawę i zro­bili spec­jalne dochodze­nie. Ofic­jal­nie potępili nad­mierne spoży­wa­nia alko­holu na zgrupowa­niu, ale wszys­tko wskazu­je na to, że nie zostaną wyciąg­nięte daleko idące kon­sek­wenc­je per­son­alne. Wiemy już bowiem, że na listopad­owe mecze z Rumu­nią i Słowenią powołani zostali zarówno Boruc, jak i Teodor­czyk, inne nazwiska znane z ostat­niego zgrupowa­nia też zna­j­du­ją się na liś­cie. Nawał­ka wykazał się tu dalekowzrocznoś­cią i inteligencją, bo wiedzi­ał, że znalezie­nie kozła ofi­arnego (tak jak to miało miejsce w poprzed­nich reprezen­ta­cyjnych afer­ach alko­holowych — „lwowskiej” i „samolo­towej”), nie zda egza­minu. Za chwilę „przy­pad­kiem” wyciekną do Sieci nazwiska kole­jnych zaan­gażowanych w zabawę kadrow­iczów z pytaniem dlaczego oni również nie zostali ukarani? Jak odstaw­iać to równo – wszys­t­kich, którzy balowali. Ale czy w obec­nej sytu­acji stać nas na wyrzuce­nie z reprezen­tacji połowy kadry?

Słusznie zwró­cił uwagę Maciej Szczęs­ny na swoim blogu na por­talu Sportowy Ring – do tej pory główną zaletą tej kadry była inte­grac­ja. Każdy stał za każdym murem. I jeśli już tak się zdarzyło, że piłkarze między ważny­mi mecza­mi impre­zowali, to bardziej od samego fak­tu picia alko­holu jest zas­tanaw­ia­ją­cy fakt, że robiła to tylko część. Czy to początek prob­lemów reprezen­tacji Pol­s­ki pod wodzą Adama Nawał­ki? Miejmy nadzieję, że panowie załatwią to po męsku, w swoim gronie, a selekcjon­er przy­pom­ni piłkar­zom o obow­iązkach reprezen­tan­ta. Wszys­tko na to wskazu­je, bo według ostat­nich rewelacji Przeglą­du Sportowego win­ni otrzy­mali dużą karę finan­sową oraz tzw. ostat­nie ostrzeże­nie. Sam Robert Lewandows­ki apelował ponoć o załatwie­nie sprawy wewnątrz kadry. Ostate­cznie całe szczęś­cie, że ten zim­ny prysznic przyszedł z momen­cie, gdy oby­d­wa mecze zostały wygrane. Bo choć pozy­c­ja w tabeli nie ucierpiała.

Artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.