06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.52min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Koszulki patriotyczne Husaria

Koszulki patriotyczne Husaria

Świę­ta państ­wowe, takie jak np. 11 listopa­da, 3 maja lub imprezy przez­nac­zone dla kibiców, zwłaszcza mecze reprezen­tacji kra­ju wyma­ga­ją spec­jal­nej, wyjątkowej oprawy. Mowa tu nie tylko o przy­go­towa­niu placów, sta­dionów czy ulic, ale także, a może nawet przede wszys­tkim  o przy­go­towa­niu osób uczest­niczą­cych w tych uroczys­toś­ci­ach. Olbrzymią pop­u­larnoś­cią już od kilku lat cieszą się koszul­ki z nadruka­mi patri­o­ty­czny­mi. Tego typu odzież ofer­u­je sklep husaria, który pro­ponu­je odbior­com niskie ceny i wysoką jakość towaru.

Nowoczesne wzory i wygląd

Wygląd pro­duk­tów zna­j­du­ją­cych się w ofer­cie sklepu, jest nowoczes­ny i zgod­ny z obow­iązu­ją­cy­mi aktu­al­nie tren­da­mi. Taka koszulkę, nieśmiertel­nik czy klam­rę do pas­ka powinien posi­adać każdy kibic czy oso­ba cenią­ca sobie wartoś­ci patri­o­ty­czne. Od niedaw­na te towary dostęp­ne są na wyciąg­nię­cie ręki, wystar­czy tylko wejść na stronę sklepu husaria i wybrać intere­su­ją­cy nas pro­dukt, który zna­jdziemy w pełnej ofer­cie rozmi­arowej. Ceny towarów nie są wygórowane, dosta­je­my za to pro­dukt wysok­iej jakoś­ci, twor­zony z najlep­szych materiałów.

Przykładowe produkty

Jed­nocześnie zna­jdziemy tam kul­towe zna­ki jed­noz­nacznie wskazu­jące na patri­o­tyzm, czyli sym­bol Pol­s­ki Wal­czącej, Fla­gi z Orłem, Żołnierze Wyk­lę­ci oraz z napisem Pol­s­ka. W ofer­cie sklepu zna­j­du­ją się również nieśmiertel­ni­ki oraz klam­ry do pasków. Nieśmiertel­nik to pod­sta­wowy ele­ment wyposaże­nia dzisiejszego żołnierza.

Koszul­ka Patri­o­ta z Orłem w tle

Koszul­ka patri­o­ty­cz­na Pol­s­ka flaga

Koszul­ka patri­o­ty­cz­na Znak Pol­s­ka Wal­czą­ca 1944

Dzię­ki ofer­cie sklepu Husaria, może go mieć dziś każdy cywil, który ceni sobie wartoś­ci patri­o­ty­czne pon­ad wszys­tko. Nieśmiertel­ni­ki naw­iązu­ją do sym­bolu Pol­s­ki Wal­czącej, mogą stanow­ić doskon­ały prezent, również dla obcokra­jow­ców, którzy cenią i szanu­ją pol­ską his­torię. Nato­mi­ast wysok­iej klasy klam­ra do pas­ka będzie pasowała do każdej styl­iza­cji i jed­nocześnie pod­kreślała patri­o­ty­czne uczucia.

Swój patri­o­tyzm i przy­wiązanie do kra­ju, warto pokazy­wać innym, poprzez sza­cunek do his­torii, ale także odpowied­ni strój, jaki moż­na nabyć drogą kup­na w sklepie husaria. Warto posi­adać takie pro­duk­ty w swo­jej szafie i z dumą pod­kreślać reprezen­towane przez siebie wartoś­ci patri­o­ty­czne, które w obec­nych cza­sach nieste­ty zanikają.

Jakość nadruku i gwarancja

Koszul­ka posi­a­da gra­maturę 190 g/cm i jest w 100% baweł­ni­ana. Nadruk na koszulce wyko­nany jest trady­cyjną metodą sito­druku co świad­czy o jego niezwykłej trwałoś­ci, odporny na wielokrotne pranie, kolory nadruku nie blakną, a far­ba na nim nie pęka. Dodat­ki na koszulce to fla­ga Pol­s­ki zna­j­du­ją­ca się na prawym rękawku, met­ka z logiem Husaria, którą umieszc­zono na dole z prawej strony koszul­ki oraz logo firmy wraz z rozmi­arem nadrukowane na karku od wewnętrznej strony koszulki.

Wysok­iej jakoś­ci mate­ri­ały użyte przy pro­dukcji koszulek spraw­ią, że otrzy­mamy doskon­ały pro­dukt za przy­jazną cenę. Zawsze będą się one doskonale prezen­towały, przy każdej okazji i uroczys­toś­ci. Tego typu pro­duk­ty moż­na komuś śmi­ało wręczyć jako upominek. Z pewnoś­cią spraw­ią oso­bie obdarowanej olbrzymią radość.

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.