Lech Poznań przesuwa Dzień Dziecka na sobotę

Lech Poznań przesuwa Dzień Dziecka na sobotę

W najbliższą sobotę, 4 czer­w­ca o godzinie 16:00 rozpocznie się Dzień Dziec­ka przy Inea Sta­dion­ie orga­ni­zowany przez Lecha Poz­nań. Kole­j­ka tyrol­s­ka, ścian­ka wspinaczkowa i balon widokowy to tylko część atrakcji, jaki klub przy­go­tował dla najmłod­szych z okazji ich świę­ta.

Wydarze­nie z okazji Dnia Dziec­ka to już stały punkt w kalen­darzu Kole­jorza. Jed­nak w tym roku licz­ba przy­go­towanych atrakcji osiąg­nie zen­it. Podob­nie jak poziom adren­a­liny uczest­ników — nie zabraknie, bowiem, również gier i zabaw w bardziej ekstremal­nym wyda­niu. Przy INEA Sta­dion­ie rozwies­zona zostanie między inny­mi kole­j­ka tyrol­s­ka, czyli lina, po której zjeżdża się trzy­ma­jąc prze­suwa­ją­cy się po lin­ie drążek. Pon­ad­to będzie moż­na spróbować swoich sił we wspinaczce po ściance, czy też spacerowa­niu po akro­baty­cznej taśmie, tzw. „slack­line”. Kto chci­ał­by nauczyć się żon­glować lub chodz­ić na szczudłach — również będzie miał do tego okazję. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali również bieg z przeszko­da­mi dla najmłod­szych „Run­maged­don Kids” oraz balon widokowy na uwięzi, która poz­woli mu osiągnąć pułap pon­ad 30 metrów.

- Zależało nam na tym, żeby dosłown­ie każdy znalazł w naszej propozy­cji na Dzień Dziec­ka coś dla siebie — mówi Woj­ciech Ter­piłows­ki, kierown­ik Dzi­ału Pro­mocji i Reklamy Lecha Poz­nań. — Dlat­ego w pro­gramie pikniku Ener­gia bez Bari­er znalazły się atrakc­je dla dzieci w różnym wieku, lubią­cych różne formy akty­wnoś­ci ruchowej. Pomyśleliśmy również o tym, żeby możli­wie dużo z nich było dostęp­nych dla osób niepełnosprawnych — dodaje.

dzien-dziecka-www_1464699907_9907

W pro­gramie wydarzenia znalazły się: pokaz tań­ca na wózkach, zaję­cia z udziela­nia pier­wszej pomo­cy, tren­ing piłkars­ki z Lech Poz­nań Foot­ball Acad­e­my i tren­ing bok­ser­s­ki, kule wodne, bilard nożny, zaję­cia taneczne z Kole­jorz Girls, mal­owanie twarzy, a nawet wys­tawa amerykańs­kich aut. Zain­tere­sowani będą mogli zwiedz­ić INEA Sta­dion, zagrać w mini-krę­gle i posłuchać bajek czy­tanych przez seniorów.

- Wszys­tkie nasze inic­jaty­wy skierowane do dzieci i rodz­iców przy­go­towu­je­my z myślą o pop­u­lary­zowa­niu akty­wnego spędza­nia cza­su. Dlat­ego serdecznie zaprasza­my na INEA Sta­dion wszys­t­kich, którzy chcieli­by właśnie w taki sposób spędz­ić sobot­nie popołud­nie. Dobra zabawa i solid­na dawka endorfin gwaran­towane! — zachę­ca Woj­ciech Terpiłowski.

Piknik Ener­gia bez Bari­er odbędzie się 4 czer­w­ca w godz­i­nach 16:00–21:00. Loty balonem widokowym zaplanowane zostały od godziny 19:00 do 21:00. Udzi­ał we wszys­t­kich atrakc­jach jest bezpłat­ny.

Więcej infor­ma­cji i szczegółowa lista atrakcji dostęp­nych jest na stron­ie i fanpage’u Lecha Poznań.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress