01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.55min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nigdy nie mów nigdy

portalKibice Lecha od kilku­nas­tu tygod­ni są wyjątkowo przeczu­leni na punkcie trans­fer­ów do Legii. Po tym jak pewien zawod­nik zde­cy­dował się z włas­nej woli na taki krok sym­pa­ty­cy „Kole­jorza” niemal wymaza­li z pamię­ci jego grę w tym klu­bie. Dlat­ego też oczeku­ją jas­nych deklaracji od obec­nych piłkarzy Lecha, że Ci do Legii nie przejdą.

W dzisiejszej rozmów­ce z por­talem, którego nazwy nie wymieni­amy, zadano pytanie o trans­fer do Legii obroń­cy „Kole­jorza”, Mar­ci­nowi Kamińskiego. Będzie lep­iej jak ten frag­ment zacy­tu­je­my, więc:

Trans­fer do Legii – nigdy czy nigdy nie mów nigdy?
Nigdy nie mów nigdy.

Trans­fer Bereszyńskiego – gniew czy zrozumienie?
Zrozu­mie­nie. To mój przy­ja­ciel i naprawdę, wszys­tko rozumiem.

Wyglą­dało to dokład­nie tak. Trud­no więc dzi­wić się kibi­com Lecha, że źle zareagowali na tę wypowiedź. Pojaw­iły się zarzu­ty o brak auto­ryza­cji, o brak sza­cunku do klubu. No bo prze­cież piłkar­zowi nie wypa­da tak powiedzieć. Wyda­je mi się jed­nak, że wypowiedź „Kamy­ka” dzi­wić nie powinna.

His­to­ria Legion­isty jest podob­na do Kamińskiego. Obaj swo­je pier­wsze poważne kro­ki w seniorskiej piłce staw­iali w Poz­na­niu. W Lechu debi­u­towali i tutaj zdobyli swo­je pre­mierowe bram­ki w Ekstrak­lasie. Jeden odszedł, a dru­gi znaczy w tym zes­pole coraz więcej. Zostaw­ił sobie jed­nak furtkę. Zro­bił to, czego jego przy­ja­ciel nie potrafił.

Legion­ista całował herb Lecha, co szy­bko po trans­ferze do Legii u wypom­ni­ano. Mówił o miłoś­ci do klubu. Ten trans­fer jest jed­nak owiany leg­endą, wiele jest tajem­nic, wiele spraw, które trud­no wyjaśnić i wytłu­maczyć. Każdy mówi i twierdzi coś innego. „Kamyk” przede wszys­tkim her­bu Lecha nie całował.

Warto jed­nak wziąć pod uwagę sposób przeprowadza­nia tej roz­mowy. Krótkie pytanie, krót­ka odpowiedź. Pytanie celowo zadane temu aku­rat piłkar­zowi. Legii nie bard­zo się udało z Legion­istą, który wiel­kich umiejęt­noś­ci piłkars­kich nie posi­a­da. Chcieli­by jed­nak wprowadz­ić zamęt, pod­krada­jąc ważnego zawod­ni­ka Lecha. Taki jest Kamińs­ki, lecz spoko­jnie. To raczej nie ma prawa powodzenia.

Trans­fer Legion­isty zwró­cił nam uwagę na to, aby ważyć słowa. Nigdy nie mów nigdy, bo nie wiesz, co się wydarzy. O tym, który przeszedł, jeszcze jak­iś czas temu myślałem, że będzie ostat­nim, który na Łazienkowską trafi. A jed­nak. Dlat­ego uważaj na słowa.

W Warsza­w­ie chcą wprowadz­ić zamęt. Boleć ich będzie mis­tr­zost­wo zdobyte przez Lecha, więc z każdej strony będą atakować i starać się nam przeszkodz­ić. Nieste­ty dla nich tylko jeden mecz gramy bezpośred­nio ze sobą. Zabrać mogą więc nam tylko i aż trzy punk­ty. Moż­na też zep­suć atmos­ferę. Próbować na wiele sposobów. Kocha­ją Legię i trze­ba to zrozu­mieć. Więk­sze media i te zakom­plek­sione por­ta­li­ki, o których już kil­ka razy pisaliśmy.

Gdy Lech świet­nie zain­au­gurował rundę wiosen­ną, wygry­wa­jąc z Ruchem wysoko i przekony­wa­ją­co, a Legia fatal­nie zaczęła, to trze­ba było znaleźć sposób na to, aby i ta znalazła się na okład­ce. Znaleziono kom­pro­mis. Bo to Legia miała być na „jedynce”. Nie ważne, jaki jest wydźwięk tej jedyn­ki, ale trze­ba pro­mować stołeczny klub.

Wraca­jąc do Kamińskiego. Nigdy nie mów nigdy, nie oznacza, że ter­az chci­ałbym to zro­bić. „Kamyk” jest piłkarzem i na życie zara­bi­ać musi. Wiado­mo pen­sje piłkarzy są bard­zo duże, ale nie trwa­ją one dłu­go. Gdy zostanie bez klubu, to nie będzie zas­tanaw­iał się nad tym, czy kibice Lecha obrażą się na niego za ten trans­fer. Pri­o­ry­tetem będzie dla niego, to żeby zara­bi­ać. Dlat­ego też potrafię zrozu­mieć pozostaw­ie­nie sobie takiej furt­ki. Od “nigdy nie mów nigdy” do “chcę prze­jść do Legii” jest dale­ka dro­ga. „Nigdy nie mów nigdy” jest pozostaw­ie­niem sobie furtki.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.