21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.7godz.49min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nowy dyrektor sportowy i szef skautingu Lecha Poznań

Nowy dyrektor sportowy i szef skautingu Lecha Poznań

Tomasz Rząsa zostanie nowym dyrek­torem sportowym Lecha Poz­nań. Uty­tułowany i doświad­c­zony były piłkarz oraz członek mis­tr­zowskiego sztabu szkole­niowego Kole­jorza z sezonu 2014/15 od pon­ad roku był jed­nym z dyrek­torów Akademii Lecha. Funkcję sze­fa skautin­gu obe­jmie nato­mi­ast Jacek Ter­piłows­ki, w ostat­nich lat­ach szef dzi­ału anal­iz dzi­ała­jącego przy pier­wszej drużynie. To doświad­c­zony pro­fesjon­al­ista, bard­zo ceniony przez wszys­tkie szta­by szkole­niowe na przestrzeni min­ionych 8 lat.


— To nasza wiel­ka przewa­ga, że może­my się­gać po ludzi odpowied­nich i znakomi­cie przy­go­towanych do pra­cy wewnątrz klubu. Prze­maw­ia­ją za nimi zarówno wiedza, umiejęt­noś­ci jak i zna­jo­mość klubu. Co ważne: znamy ich przede wszys­tkim my, wiemy czego moż­na się po nich spodziewać i zostali sprawdzeni w boju — mówi wiceprezes Lecha, Piotr Rutkowski.

Tomasz Rząsa to człowiek, którego kibi­cowi piłkarskiemu w zasadzie nie trze­ba przed­staw­iać. Doświad­c­zony były zawod­nik m. in. Par­ti­zana Bel­grad, Feyeno­or­du Rot­ter­dam (z którym w 2002 roku zdobył Puchar UEFA), a także 38-krot­ny reprezen­tant Pol­s­ki. Do Kole­jorza trafił we wrześniu 2014 roku w roli asys­ten­ta tren­era Macie­ja Sko­rży, na koniec sezonu Lech Poz­nań świę­tował zdoby­cie tytułu Mis­trza Polski.

W czer­w­cu min­ionego roku Rząsa wró­cił na Buł­garską i objął funkcję dyrek­to­ra sportowego w Akademii Lecha. Odpowiadał za zarządzanie kari­era­mi młodych zawod­ników, zresztą częs­to w przy­pad­ku jego obow­iązków mówiło się o tzw. “tal­ent man­age­ment”. W jego gestii były m.in. negoc­jac­je i pod­pisy­wanie kon­trak­tów z wychowanka­mi klubu, utrzymy­wanie pozy­ty­wnych relacji z rodzi­ca­mi i inny­mi przed­staw­iciela­mi zawod­ników, a także kwest­ie trans­fer­owe z i do drużyn juniorskich.

Wkrótce rozpocznie pracę w pio­nie sportowym bezpośred­nio przy pier­wszej drużynie. Wzmoc­ni komitet trans­fer­owy Kole­jorza, stworzy stałą współpracę ze sztabem I drużyny, ma korzys­tać ze swo­jego doświad­czenia piłkarskiego i w ten sposób roz­toczyć dodatkowy nadzór nad zespołem.

- Najważniejsze w przy­pad­ku Tomasza Rząsy będzie spra­wowanie czyn­nego nad­zoru nad sztabem szkole­niowym, tren­era­mi i drużyną w ogóle. To wspar­cie będzie dla nas kluc­zowe. Ostat­ni sezon utwierdz­ił nas w przeko­na­niu, że oso­ba która ma bard­zo duże doświad­cze­nie z cza­sów kari­ery piłkarskiej wnosi wiele w funkcjonowanie klubu. Już niespeł­na 4 lata temu przekon­al­iśmy się o tym, że obec­ność tak szanowanego byłego piłkarza przy aktu­al­nym zes­pole ma na niego nieba­gatel­ny wpływ — wyjaś­nia wiceprezes Rutkowski.

Nowy dyrek­tor sportowy rozpocznie swo­ją pracę 1 październi­ka. Do tego cza­su Tomasz Rząsa ma zakończyć prowad­zone pro­jek­ty i negoc­jac­je w ramach swoich obow­iązków w Akademii Lecha Poznań.

***

Sze­fem skautin­gu został Jacek Ter­piłows­ki. Pier­wsze szli­fy w dziale zaczął zdoby­wać w 2009 roku i nieprz­er­wanie jest z nim związany po dziś. W 2010 roku dołączył również do dzi­ału anal­iz funkcjonu­jącego przy pier­wszej drużynie i z upły­wem cza­su został jego sze­fem. Co ważne, jego umiejęt­noś­ci cenili sobie abso­lut­nie wszyscy szkole­niow­cy prowadzą­cy w tym okre­sie zespół Kolejorza.

- O ile chwilę nam zajęło zan­im się w pełni dotar­liśmy, o tyle wspar­cie otrzy­mane od Jac­ka Ter­piłowskiego było dla mnie nieoce­nione. Ma świet­ną osobowość do pra­cy ze szkole­niow­ca­mi, a potrafi być aser­ty­wny. Równocześnie posi­a­da umiejęt­ność słucha­nia i “czu­cia” potrzeb tren­era drużyny. Zawsze wiedzi­ał dokład­nie co mam na myśli mówiąc o pro­filu piłkarza, którego potrze­bu­ję — mówi Maciej Sko­rża, tren­er Lecha w lat­ach 2014–2015.

Dobrego słowa Ter­piłowskiemu nie szczędzi również pracu­ją­cy przez lata przy Buł­garskiej tren­er Mar­iusz Rumak. — Niezmiernie istot­nym ele­mentem pra­cy sze­fa skautin­gu jest bard­zo dobra współpra­ca z pier­wszym trenerem. Jacek Ter­piłows­ki to skaut, który potrafi mieć własne zdanie, ale na swoim kon­cie ma też bard­zo dobre trans­fery. Również z jego bard­zo czyn­nym udzi­ałem , za moich cza­sów, do Kole­jorza trafi­ali Dou­glas, Lovrenc­sics, Hamalainen, czy wcześnie Tonev. Moim zdaniem to jeden z najlep­szych kandy­datów na to stanowisko — wspom­i­na szkole­niowiec Odry Opole, który z Kole­jorzem dwukrot­nie został wicemistrzem Polski.

Jacek Ter­piłows­ki sta­je na czele dzi­ału, który w coraz więk­szej częś­ci skła­da się z byłych zawod­ników Kole­jorza, czy osób z doświad­cze­niem tren­er­skim. Dość powiedzieć, że za wyszuki­wanie piłkarzy do klubu odpowiada­ją dziś m. in. Andrzej Juskowiak, Czesław Owczarek czy Piotr Łukaszews­ki. Jed­nym z głównych zadań nowego sze­fa będzie pod­niesie­nie poziomu orga­ni­za­cji ich pra­cy, rozwinię­cie sys­te­mu gro­madzenia i anal­izy danych.

- Skaut­ing to sfera dzi­ała­nia, którą wszys­tkie klu­by stara­ją się w możli­wie najwięk­szym zakre­sie utrzy­mać w tajem­ni­cy. Final­ny efekt dzi­ałań skautów przekła­da się prze­cież na to, co potem widz­imy na boisku, stanowi przewagę konkuren­cyjną. Dlat­ego jestem przeko­nany, że Jacek Ter­piłows­ki to najlep­szy wybór. Znakomi­cie zna Lecha, świet­nie rozu­mie się ze wszys­tki­mi tren­era­mi, potrafi dobrze osza­cow­ać potenc­jał piłkarza, jest szanowany przez zawod­ników za wiedzę i anal­izę gry — mówi wiceprezes Lecha.

Nowy szef skautin­gu pracę w swo­jej roli rozpoczął już w środę, kiedy wczes­nym popołud­niem poprowadz­ił spotkanie swo­jego działu.

Infor­ma­c­ja pra­sowa klubu KKS Lech Poznań

Zdję­cia: lechpoznan.pl/fot. Prze­mysław Szyszka

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.