06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.36min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nowy dyrektor sportowy i szef skautingu Lecha Poznań

Nowy dyrektor sportowy i szef skautingu Lecha Poznań

Tomasz Rząsa zostanie nowym dyrek­torem sportowym Lecha Poz­nań. Uty­tułowany i doświad­c­zony były piłkarz oraz członek mis­tr­zowskiego sztabu szkole­niowego Kole­jorza z sezonu 2014/15 od pon­ad roku był jed­nym z dyrek­torów Akademii Lecha. Funkcję sze­fa skautin­gu obe­jmie nato­mi­ast Jacek Ter­piłows­ki, w ostat­nich lat­ach szef dzi­ału anal­iz dzi­ała­jącego przy pier­wszej drużynie. To doświad­c­zony pro­fesjon­al­ista, bard­zo ceniony przez wszys­tkie szta­by szkole­niowe na przestrzeni min­ionych 8 lat.


— To nasza wiel­ka przewa­ga, że może­my się­gać po ludzi odpowied­nich i znakomi­cie przy­go­towanych do pra­cy wewnątrz klubu. Prze­maw­ia­ją za nimi zarówno wiedza, umiejęt­noś­ci jak i zna­jo­mość klubu. Co ważne: znamy ich przede wszys­tkim my, wiemy czego moż­na się po nich spodziewać i zostali sprawdzeni w boju — mówi wiceprezes Lecha, Piotr Rutkowski.

Tomasz Rząsa to człowiek, którego kibi­cowi piłkarskiemu w zasadzie nie trze­ba przed­staw­iać. Doświad­c­zony były zawod­nik m. in. Par­ti­zana Bel­grad, Feyeno­or­du Rot­ter­dam (z którym w 2002 roku zdobył Puchar UEFA), a także 38-krot­ny reprezen­tant Pol­s­ki. Do Kole­jorza trafił we wrześniu 2014 roku w roli asys­ten­ta tren­era Macie­ja Sko­rży, na koniec sezonu Lech Poz­nań świę­tował zdoby­cie tytułu Mis­trza Polski.

W czer­w­cu min­ionego roku Rząsa wró­cił na Buł­garską i objął funkcję dyrek­to­ra sportowego w Akademii Lecha. Odpowiadał za zarządzanie kari­era­mi młodych zawod­ników, zresztą częs­to w przy­pad­ku jego obow­iązków mówiło się o tzw. “tal­ent man­age­ment”. W jego gestii były m.in. negoc­jac­je i pod­pisy­wanie kon­trak­tów z wychowanka­mi klubu, utrzymy­wanie pozy­ty­wnych relacji z rodzi­ca­mi i inny­mi przed­staw­iciela­mi zawod­ników, a także kwest­ie trans­fer­owe z i do drużyn juniorskich.

Wkrótce rozpocznie pracę w pio­nie sportowym bezpośred­nio przy pier­wszej drużynie. Wzmoc­ni komitet trans­fer­owy Kole­jorza, stworzy stałą współpracę ze sztabem I drużyny, ma korzys­tać ze swo­jego doświad­czenia piłkarskiego i w ten sposób roz­toczyć dodatkowy nadzór nad zespołem.

- Najważniejsze w przy­pad­ku Tomasza Rząsy będzie spra­wowanie czyn­nego nad­zoru nad sztabem szkole­niowym, tren­era­mi i drużyną w ogóle. To wspar­cie będzie dla nas kluc­zowe. Ostat­ni sezon utwierdz­ił nas w przeko­na­niu, że oso­ba która ma bard­zo duże doświad­cze­nie z cza­sów kari­ery piłkarskiej wnosi wiele w funkcjonowanie klubu. Już niespeł­na 4 lata temu przekon­al­iśmy się o tym, że obec­ność tak szanowanego byłego piłkarza przy aktu­al­nym zes­pole ma na niego nieba­gatel­ny wpływ — wyjaś­nia wiceprezes Rutkowski.

Nowy dyrek­tor sportowy rozpocznie swo­ją pracę 1 październi­ka. Do tego cza­su Tomasz Rząsa ma zakończyć prowad­zone pro­jek­ty i negoc­jac­je w ramach swoich obow­iązków w Akademii Lecha Poznań.

***

Sze­fem skautin­gu został Jacek Ter­piłows­ki. Pier­wsze szli­fy w dziale zaczął zdoby­wać w 2009 roku i nieprz­er­wanie jest z nim związany po dziś. W 2010 roku dołączył również do dzi­ału anal­iz funkcjonu­jącego przy pier­wszej drużynie i z upły­wem cza­su został jego sze­fem. Co ważne, jego umiejęt­noś­ci cenili sobie abso­lut­nie wszyscy szkole­niow­cy prowadzą­cy w tym okre­sie zespół Kolejorza.

- O ile chwilę nam zajęło zan­im się w pełni dotar­liśmy, o tyle wspar­cie otrzy­mane od Jac­ka Ter­piłowskiego było dla mnie nieoce­nione. Ma świet­ną osobowość do pra­cy ze szkole­niow­ca­mi, a potrafi być aser­ty­wny. Równocześnie posi­a­da umiejęt­ność słucha­nia i “czu­cia” potrzeb tren­era drużyny. Zawsze wiedzi­ał dokład­nie co mam na myśli mówiąc o pro­filu piłkarza, którego potrze­bu­ję — mówi Maciej Sko­rża, tren­er Lecha w lat­ach 2014–2015.

Dobrego słowa Ter­piłowskiemu nie szczędzi również pracu­ją­cy przez lata przy Buł­garskiej tren­er Mar­iusz Rumak. — Niezmiernie istot­nym ele­mentem pra­cy sze­fa skautin­gu jest bard­zo dobra współpra­ca z pier­wszym trenerem. Jacek Ter­piłows­ki to skaut, który potrafi mieć własne zdanie, ale na swoim kon­cie ma też bard­zo dobre trans­fery. Również z jego bard­zo czyn­nym udzi­ałem , za moich cza­sów, do Kole­jorza trafi­ali Dou­glas, Lovrenc­sics, Hamalainen, czy wcześnie Tonev. Moim zdaniem to jeden z najlep­szych kandy­datów na to stanowisko — wspom­i­na szkole­niowiec Odry Opole, który z Kole­jorzem dwukrot­nie został wicemistrzem Polski.

Jacek Ter­piłows­ki sta­je na czele dzi­ału, który w coraz więk­szej częś­ci skła­da się z byłych zawod­ników Kole­jorza, czy osób z doświad­cze­niem tren­er­skim. Dość powiedzieć, że za wyszuki­wanie piłkarzy do klubu odpowiada­ją dziś m. in. Andrzej Juskowiak, Czesław Owczarek czy Piotr Łukaszews­ki. Jed­nym z głównych zadań nowego sze­fa będzie pod­niesie­nie poziomu orga­ni­za­cji ich pra­cy, rozwinię­cie sys­te­mu gro­madzenia i anal­izy danych.

- Skaut­ing to sfera dzi­ała­nia, którą wszys­tkie klu­by stara­ją się w możli­wie najwięk­szym zakre­sie utrzy­mać w tajem­ni­cy. Final­ny efekt dzi­ałań skautów przekła­da się prze­cież na to, co potem widz­imy na boisku, stanowi przewagę konkuren­cyjną. Dlat­ego jestem przeko­nany, że Jacek Ter­piłows­ki to najlep­szy wybór. Znakomi­cie zna Lecha, świet­nie rozu­mie się ze wszys­tki­mi tren­era­mi, potrafi dobrze osza­cow­ać potenc­jał piłkarza, jest szanowany przez zawod­ników za wiedzę i anal­izę gry — mówi wiceprezes Lecha.

Nowy szef skautin­gu pracę w swo­jej roli rozpoczął już w środę, kiedy wczes­nym popołud­niem poprowadz­ił spotkanie swo­jego działu.

Infor­ma­c­ja pra­sowa klubu KKS Lech Poznań

Zdję­cia: lechpoznan.pl/fot. Prze­mysław Szyszka

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.