Oświadczenie OZSK

Prezen­tu­je­my poniżej treść oświad­czenia wys­tosowanego przez Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców ws. sytu­acji w pol­skiej piłce nożnej.

Szanowni Państ­wo,

zwracamy się w imie­niu Ogólnopol­skiego Związku Sto­warzyszeń Kibiców – orga­ni­za­cji łączącej pracę kilkudziesię­ciu Sto­warzyszeń Kibiców piłkars­kich w całej Polsce, będącej jedynym ofic­jal­nym reprezen­tan­tem ruchu kibi­cowskiego sku­pi­onego wokół klubów pił­ki nożnej. Zaprasza­my do pod­ję­cia dia­logu, który pomoże wye­lim­i­nować patolo­gie sku­pi­one wokół pił­ki nożnej w Polsce oraz wpłynie na poprawę wiz­erunku środowiska piłkarskiego w naszym kra­ju w oczach kibiców.

OZSK nie może prze­jść obo­jęt­nie wobec degren­go­la­dy, jaka doty­ka wszys­tkie aspek­ty związane z pol­ską pił­ka nożną, szczegól­nie jeżeli chodzi o pod­miotowe trak­towanie kibiców, którzy w naszym mnie­ma­niu są najwięk­szym „skarbem”, jaki w obec­nej chwili posi­a­da pił­ka noż­na w naszym kraju.

Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców, zabier­a­jąc głos w imie­niu kilkudziesię­ciu tysię­cy zrzes­zonych sym­pa­tyków pił­ki nożnej, wniosku­je o:

- zmi­anę niekon­sty­tucyjnych przepisów ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych i innych aktów prawnych związanych z ustawą i dotyka­ją­cych dzi­ałal­noś­ci klubów oraz kibiców piłkarskich,
— lik­widację odpowiedzial­noś­ci zbiorowej i kara­nia w postaci zamyka­nia sta­dionów, czy też ich części,
— zaprzes­tanie prak­tyk zabra­ni­a­nia kibi­com uczest­nict­wa w wyjaz­dowych meczach ich klubów,
— umożli­wie­nie kibi­com prowadzenia zor­ga­ni­zowanego dopin­gu oraz wykony­wa­nia opraw na meczach ligowych i Reprezen­tacji Polski,
— ogranicze­nie do niezbęd­nego min­i­mum ingerencji policji w pracę klubów i kibiców oraz wery­fikac­ja i mon­i­torowanie ich bezprawnych dzi­ałań i prak­tyk – pił­ka noż­na dla kibiców, nie pił­ka noż­na dla policji,
— zmi­anę reg­u­laminu wyjaz­dowego uch­walonego przez PZPN, który pozwala na bezpod­stawne zamykanie sek­torów dla kibiców gości,
— zmi­anę reg­u­lam­inów sta­dionowych, które zaw­ier­a­ją zapisy na grani­cy absur­du, są niez­godne z kon­sty­tucją i mają stanow­ić pra­wo, choć nie są do tego upoważnione,
— stosowanie się do zale­ceń Gen­er­al­nego Inspek­to­ra Ochrony Danych Osobowych w zakre­sie ochrony danych osobowych kibiców, tj. gro­madzenia przez klu­by danych kibiców, które nie są wyma­gane przepisa­mi oraz dzi­ałań policji, narusza­ją­cych ustawę o ochronie danych osobowych,
— przed­staw­ie­nie szczegółowego zakre­su dzi­ałal­noś­ci oraz doty­chczas konkret­nie wyko­nanych dzi­ałań Nar­o­dowego Koor­dy­na­to­ra ds. Współpra­cy z Kibi­ca­mi zgod­nie z art. 35 Reg­u­lacji UEFA 2010 Licencji Klubowych oraz Finan­sowego Fair Play,
— przeprowadzanie każ­do­ra­zowo kon­sul­tacji ze środowiskiem kibi­cowskim przy wprowadza­niu nowych reg­u­lacji prawnych i orga­ni­za­cyjnych doty­czą­cych kibiców.

Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców apelu­je o pod­ję­cie dia­logu w wyżej wymienionych kwes­t­i­ach, w celu ich rozwiąza­nia i reg­u­lacji. W naszej opinii absurdalne przepisy i reg­u­lac­je skutku­ją niską frek­wencją na pol­s­kich sta­dionach, utrud­ni­a­ją sym­pa­tykom piłkarskim czer­panie przy­jem­noś­ci z pasji, a nowych kibiców skutecznie odstrasza­ją i demotywują.

W przy­pad­ku kole­jnego pominię­cia gło­su naszych przed­staw­icieli w kon­sul­tac­jach wyżej wymienionych prob­lemów środowiska kibiców pił­ki nożnej, będziemy zmuszeni do prze­niesienia naszego apelu na try­buny pol­s­kich sta­dionów i poprzez try­buny wyraża­nia swo­jej deza­pro­baty wobec braku dzi­ałań zmierza­ją­cych do uzdrowienia atmos­fery wokół pił­ki i na stadionach.

Z poważaniem,

Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców

Kursy na mecze Lecha

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.