Oświadczenie w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

Wszys­tko wskazu­je na to, że kibice “Kole­jorza” nie będą mogli pojechać na mecz do Warsza­wy i wejść na sek­tor, ze wzglę­du na niezrozu­mi­ałą decyzję Woje­w­ody Mazowieck­iego. Dzisi­aj KKS Lech Poz­nań opub­likował Oświad­cze­nie Preze­sa Zarzą­du wobec tej decyzji.

Zarząd KKS Lech Poz­nań jest zdu­miony i obur­zony decyzją Woje­w­ody Mazowieck­iego pana Jac­ka Kozłowskiego, na mocy której spotkanie Legia Warsza­wa – Lech Poz­nań ma się odbyć bez nas, czyli bez kibiców drużyny goś­ci. Nie rozu­miemy tej decyzji i nie znamy powodów, dla których została ona pod­ję­ta. Nowoczesne i bez­pieczne sta­diony, a za taki uważany jest sta­dion Legii, powin­ny służyć wszys­tkim kibi­com, także tym wspier­a­ją­cym drużynę przyjezdną.

Decyz­ja ta jest tym bardziej niezrozu­mi­ała, że klub otrzy­mał już od warsza­wskiej Legii 1548 biletów na sobot­nie spotkanie, które cieszyły się dużym powodze­niem i w krótkim cza­sie zostały zaku­pi­one przez kibiców Lecha. Pon­ad­to, nasi kibice przez ostat­nie kil­ka dni inten­sy­wnie przy­go­towywali wyjazd, czego jed­nym z dowodów jest sfi­nal­i­zowanie umowy z PKP na pociąg spec­jal­ny, którym mieli razem bez­piecznie dotrzeć do Warszawy.

Pode­j­mu­je­my wszelkie pró­by wyjaśnienia tej sytu­acji, roz­maw­iamy z klubem Legia Warsza­wa, który jest orga­ni­za­torem spotka­nia i dążymy do tego, by ta kuri­ozal­na decyz­ja została odwołana. Ten mecz jest dla nas niezwyk­le ważny. Osła­bi­e­nie drużyny, a za takie należy uznać grę bez wspar­cia kibiców, może mieć wpływ na koń­cowy wynik tego spotka­nia. Pon­ad­to, decyz­ja o niew­puszcze­niu kibiców Lecha na try­buny z pewnoś­cią przy­czyni się do eskalacji emocji kibiców, którzy już planu­ją man­i­fes­tację na uli­cach Warszawy.

Jesteśmy przeko­nani, że w piłce nożnej najważniejsza jest radość ze wspól­nego przeży­wa­nia emocji, dlat­ego nie rozu­miemy dlaczego ktoś za wszelką cenę chce pozbaw­ić pol­s­ki fut­bol tego co w nim najważniejsze, czyli kibiców. Jako, że sami czu­je­my się kibi­ca­mi Lecha Poz­nań, deklaru­je­my, że w przy­pad­ku nie zmie­nienia decyzji Woje­w­ody Mazowieck­iego, przed­staw­iciele zarzą­du, jak również pra­cown­i­cy klubu, z wyłącze­niem osób pracu­ją­cych w dziale sportu, nie zasiądą na try­bunach sta­dionu Legii Warszawa.

Karol Klim­czak

Prezes Zarzą­du

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress