06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.7min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Półmetek okienka transferowego. Więcej zagadek niż transferów.

Półmetek okienka transferowego. Więcej zagadek niż transferów.

Do star­tu rundy wiosen­nej pozostało już mniej niż miesiąc, a do zamknię­cia okien­ka trans­fer­owego — trzy tygod­nie. Lech przy­go­towu­je się obec­nie do wznowienia Ekstrak­lasy na Cyprze, by następ­nie pole­cieć do Hisz­panii. W kadrze lechitów wciąż zna­j­du­je się jed­nak tylko jeden zdrowy napast­nik — Daw­id Kow­nac­ki. Zdaniem władz klubu, trans­fer wcale nie jest konieczny.

Obec­ne okienko trans­fer­owe jest jed­nym z głośniejszych w his­torii klubu z Buł­garskiej. Więcej mówi się jed­nak o ode­jś­ci­ach zawod­ników, aniżeli o nabytkach i wzmoc­nieni­ach przed walką o obronę tytułu. Zaczęło się od bom­by- Kasper Hamalainen w Legii. Później mówiło się także o tym, że również Marcin Kamińs­ki i Bar­ry Dou­glas są kuszeni przez stołeczny klub — To normalne ruchy na rynku trans­fer­owym. Zawod­ni­cy mają pra­wo pójść do pra­cy tam, gdzie chcą.Każdy klub ma włas­ną poli­tykę trans­fer­ową taką, na jaką pozwala­ją finanse - sko­men­tował pogłos­ki szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki, Jan Urban.

Upłynęło trochę cza­su, prezes Legii zdążył zde­men­tować pogłos­ki, ale na hory­zon­cie pary defen­sorów Kole­jorza pojaw­iły się kole­jne rzekome propozy­c­je. O Marcinie Kamińskim pisze zarówno holen­der­s­ki dzi­en­nik  “De Gelder­lan­der” w kon­tekś­cie trans­feru do NEC Nijmegen, jak i amerykańs­ki por­tal chicagonow.com twierdząc, że miał­by prze­jść do Chica­go Fire. Sport.pl poda­je nato­mi­ast, że szkoc­ki lewy obroń­ca uzgod­nił już warun­ki trans­feru do tureck­iego Konyas­poru i w każdej chwili jego ode­jś­cie z Kole­jorza może zostać ogłoszone.

mistrzostwo mistrz  barry douglas

Co gorsza, ze szwa­j­cars­kich mediów dowiadu­je­my się, że Darko Jevti­ciem poważnie zain­tere­sowany jest  Grasshop­per Zurych. W każdej chwili może napłynąć jeszcze poważ­na ofer­ta w spraw­ie Karo­la Linet­tego. Jeśli zarówno klub, jak i zawod­nik zde­cy­du­ją się na trans­fer, wychowanek Lecha opuś­ci Poz­nań na 2,5 roku przed upłynię­ciem kontraktu.

Wiele pieniędzy musi­ał­by więc wydać zarząd Lecha w drugiej połowie okien­ka, by uspokoić swoich kibiców i dać jas­ny przekaz całej Polsce, że po fatal­nej jesieni stać go na obronę tytułu.W liś­cie właś­ci­ciela klubu z Buł­garskiej do preze­sa Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poz­nań- Radosława Majchrza­ka może­my jed­nak przeczy­tać, że Kole­jorz to nie jest klub, w którym robi się trans­fery na każde zawołanie — Lech Poz­nań nie będzie pod wpły­wem mediów prowadz­ił awan­tur­niczej poli­ty­ki trans­fer­owej, by zwięk­sza­jąc — np. pod wpły­wem mediów — kwoty na trans­fery, podzielić los Polonii Warsza­wa czy Widze­wa Łódź- list do SKLP - pisze stanow­c­zo sekre­tarz Rady Nad­zor­czej Lecha.

Na przekór preze­sowi Rutkowskiemu, zarzą­dowi i radzie nad­zor­czej Lech koniecznie potrze­bu­je napast­ni­ka i to na gwałt. Zda­je sobie z tego sprawę i głośno komu­niku­je opiekun “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”  Jan Urban — Szukamy napast­ni­ka, bo jest nam potrzeb­ny. Wszyscy jesteśmy tego świado­mi. Pracu­je­my nad tym cały czas. Dzi­ała wiceprezes Rutkows­ki i dzi­ał scoutin­gu. Cały czas są prowad­zone rozmowy.

piotr rutkowski wladze lecha

Potwierdza to również Piotr Rutkows­ki w wywiadzie przeprowad­zonym przez Radosława Nawro­ta (Sport.pl)- Lech potrze­bu­je napast­ni­ka. Czy przyjdzie, to się okaże. Mamy kandy­datów, ale trans­fer nie musi się udać. Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki zdobyliśmy prze­cież bez napast­ni­ka- zachowaw­c­zo komen­tu­je wiceprezes. 

Od dosyć daw­na przyp­isy­wało się Artjom­sowi Rud­nev­sowi powrót do jego byłego klubu, z którym jest zresztą bard­zo związany emocjon­al­nie. Łotysz ma jeszcze pół roku kon­trak­tu do wypełnienia w Ham­bur­gu, a najbliższa run­da może być dla niego przeło­mowa w Niem­czech, gdyż Rud­nevs został przy­wró­cony do pier­wszej drużyny HSV i reg­u­larnie jest próbowany w sparingach, gdzie udało mu się nawet trafić do bram­ki. Szanse na powrót króla strzel­ców Ekstrak­lasy jeszcze w tym okienku są więc nikłe. Mówi się nato­mi­ast, że Lech zain­tere­sowany jest między inny­mi wypoży­cze­niem Kami­la Wilcz­ka, Orlan­do Sa, lub nawet wykupi­e­niem z Ruchu Mar­iusza Stępińskiego.

Do Kole­jorza dołączyli tej zimy wraca­ją­cy z wypoży­czenia Mateusz Lis i Maciej Wilusz. Zespół mis­trzów Pol­s­ki wzmoc­nił również Sisi, który najbardziej znany jest z gry w hisz­pańskiej Osas­sunie. Również na hisz­pańskim rynku trwa­ją poszuki­wa­nia napast­ni­ka odpowiada­jące­mu zarzą­dowi i scoutin­gowi Lecha. Jeśli się nie uda kogoś zakon­trak­tować, Kole­jorz i tak będzie spoko­jny — Na każdy sce­nar­iusz musimy być jed­nak przy­go­towani. Na początku sezonu wszyscy liczyli, że król strzel­ców Ekstrak­lasy- Marcin Robak będzie strze­lał dużo bramek, oraz że Denis Thoma­l­la również dołoży swo­je. Przy tych zawod­nikach miał ros­nąć młody tal­ent- Kow­nac­ki. Życie zmieniło ten sce­nar­iusz, dlat­ego nie martwmy się na zapas- chłodzi nas­tro­je Jan Urban.

Pozosta­je grat­u­lować spoko­ju i cier­pli­woś­ci, oraz czekać na rozwiązanie trans­fer­owych zagadek.

formella-rutkowski-rumak

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.