Problemy z Forum “Wiary Lecha”

forum WLOd samego rana kibice mają prob­lem z wejś­ciem na Forum Wiary Lecha. W wielu przy­pad­kach pod­czas pró­by jego odwiedzenia pojaw­ia się komu­nikat o zagroże­niu związanym z wejś­ciem na forum. Przed­staw­iciele Sto­warzyszenia “Wiara Lecha” infor­mu­ją jed­nak, że pracu­ją nad rozwiązaniem prob­le­mu i wkrótce powinien on zostać rozwiązany.

O prob­lemie najczęś­ciej infor­mu­ją przeglą­dar­ki inter­ne­towe, z których korzys­tamy na co dzień. Pojaw­ia się komu­nikaty, m.in.:

Strona zgłos­zona jako dokonu­ją­ca ataków!

Strona forum.wiaralecha.pl została zgłos­zona jako strona stanow­ią­ca zagroże­nie i została zablokowana zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi bez­pieczeńst­wa.

Tego rodza­ju strony mogą próbować instalować opro­gramowanie wykrada­jące poufne dane, uży­wa­jące kom­put­era do pośred­niczenia w atakach lub uszkadza­jące system.Niektóre szkodli­we strony celowo rozpowszech­ni­a­ją niebez­pieczne opro­gramowanie, ale więk­szość z nich dzi­ała na ser­w­er­ach, na które nastąpiło wła­manie.

problem

Jed­nym z rozwiązań jest zig­norowanie ostrzeże­nia, ale wiąże się z nim pewne ryzyko. - Od pojaw­ienia się pier­wszych komu­nikatów wal­czymy z prob­le­mem — może­my przeczy­tać na forum kibiców Lecha Poz­nań.

 

 

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress