Rumak punktuje jak nikt inny

Now­icjusz, tren­er bez doświad­czenia. Tak moż­na było powiedzieć o Mar­iuszu Rumaku, gdy obe­j­mował stanowisko pier­wszego tren­era Lecha Poz­nań. Trze­ba przyz­nać, że decyz­ja o tym, aby poprowadz­ił drużynę zde­wastowaną, bez charak­teru, była odważnym krok­iem władz klubu. Z per­spek­ty­wy cza­su moż­na stwierdz­ić, że ten wybór był strza­łem w dziesiątkę. Już śpieszę z tłu­macze­niem dlaczego.

Nie wiem czy to przy­padek, ale o takim moż­na było mówić w krótkim okre­sie cza­su, gdy zapy­tany przeze mnie Mar­iusz Rumak o fakt, że jest najlepiej punk­tu­ją­cym trenerem w lidze, odparł, że chci­ał­by żeby tak było nie po kilku meczach, ale również w dłuższym okre­sie cza­su. I Mar­iusz Rumak dokonu­je tego.

W 28 meczach roze­granych w tym roku przez Lecha, ten zdobył 53 punk­ty. Wszys­tkie w prowad­zonych meczach ligowych przez Mar­iusza Ruma­ka, który 26 razy siadał w tej roli na ław­ce tren­er­skiej „Kole­jorza”. Odkąd został pier­wszym szkole­niow­cem klubu, czyli po dwóch kole­jkach rundy wiosen­nej roze­granych w tym roku, nikt jego osiąg­nię­ciu nie mógł się rów­nać. W tym cza­sie Legia zdobyła trzy punk­ty mniej — doda­jmy — Legia prowad­zona przez Macie­ja Sko­rżę i Jana Urbana.

Gdy­by zanal­i­zować cały rok 2012 Lech również były najlep­szy. Wów­czas jed­nak ex aequo musi­ał­by fotel lid­era odd­ać także Legii. Te dwie drużyny w kończą­cym się roku punk­towały najlepiej. Zdobyły 53 punkty.

Wraca­jąc jed­nak do Mar­iusza Ruma­ka. Styl drużyny pozostaw­ia wiele do życzenia, bo Lech nie rozpieszcza swoich kibiców. Braku­je mu efek­townoś­ci, ale pił­ka noż­na do nie łyżwiarst­wo fig­urowe, jak zwykł maw­iać Jacek Zielińs­ki i tutaj za styl punk­tów się nie przyz­na­je. Pił­ka noż­na pole­ga na zdoby­wa­niu punk­tów, a to Mar­ius­zowi Rumakowi uda­je się z zadzi­wia­jącą reg­u­larnoś­cią. I nawet jeśli chce­my zarzu­cić prowad­zonej przez niego drużynie wiele szczęś­cia, to odd­ać trze­ba fak­ty. A te są takie, że Lech pod jego wodzą punk­tu­je w lidze jak nikt inny.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress