07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.39min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trenerski dwugłos po meczu z Jagiellonią. Urban: Praca, praca i jeszcze raz praca

Trenerski dwugłos po meczu z Jagiellonią. Urban: Praca, praca i jeszcze raz praca

Po prze­granym meczu trze­ciej kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy głos zabrali szkole­niow­cy obu zespołów. Michał Pro­bierz — tren­er zwycięskiej Jagiel­lonii, która pokon­ała Kole­jorza po dwóch bramkach Kon­stan­ti­na Vas­sil­je­va, oraz Jan Urban — opiekun Kole­jorza, który w tym sezonie nie zdobył jeszcze nawet bramki.

Michał Pro­bierz:

Wiedzieliśmy, że deter­mi­nac­ja Lecha będzie bard­zo duża. Mieliśmy na początku prob­lem z orga­ni­za­cją gry w ofen­sy­wie. Z cza­sem to popraw­iliśmy i stwarza­l­iśmy sytu­acje. Zawod­ni­cy wal­czyli o każdą piłkę. Szko­da kon­tuzji Run­ja, ale warto pod­kreślić mar­ka Wasilu­ka i jego dobrą zmi­anę. W drugiej połowie stwarza­l­iśmy więcej sytu­acji i odd­al­iśmy piękny strzał, który otworzył wynik spotka­nia. Dzisi­aj zapom­i­namy o tym meczu i czeka nas w piątek i  bard­zo ważne spotkanie z Arką. Chce­my się ter­az rozwi­jać i ros­nąć w siłę jako zespół. 

Wiedzieliśmy, że ner­wowość będzie bard­zo duża, jeśli Lech nie otworzy wyniku. Wiedzieliśmy, że Makuszewskiego będzie trud­niej z min­u­ty na minute, bo był po kon­tuzji.  To samo z Kędziorą i to się potwierdz­iło. Przełomem w takich meczach zawsze jest indy­wid­u­al­ność i taką indy­wid­u­al­noś­cią dzisi­aj był Kon­stan­tin Vassiljev.

Na Lechu nie gra się łat­wo. Trze­ba sobie zdać sprawę z tego, że Lech też grał pod dużą presją. Znam Mać­ka Gajosa i wiem, że z niczego może zdobyć bramkę.

michał probierz

Jan Urban:

Znowu się trze­ba tłu­maczyć i jest z czego. W dzisiejszym spotka­niu nie dzi­ało się nic wielkiego jeśli chodzi o sytu­acje pod­bramkowe z obu stron, aż do bram­ki. Nie mogę mieć pre­ten­sji do zespołu, bo zostaw­ili mnóst­wo zdrowia. Jesteśmy jed­nak znowu w tym samym miejs­cu. Napotkaliśmy dzisi­aj bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowaną w defen­sy­wie Jagiel­lonie i nie była to pros­ta sprawa. Jak się nie ukła­da, zaczy­na być ner­wowo. taka jest pił­ka, to jest jej część i kiedy nie idzie, trze­ba umieć z takiej sytu­acji wyjść. Tak to wszytko się poukładało i czeka nas wyzwanie, by z tego wyjść. Potrzeb­na do tego jest dobra passa

Robert zgłaszał uraz. Miał stłuc­zony mięsień, ale nie sądzę, by była to dłuższa kon­tuz­ja. Nie mamy prob­lemów z grą i kon­trolowaniem meczu. Każdy kole­jny pozy­ty­wny wynik daje ci pewnoś­ci siebie i gra się lep­iej. W ostat­nich spotka­ni­ach Robert Gum­ny grał bard­zo dobre spotka­nia, tak samo dzisiaj. 

My to też przeżyliśmy, podob­nie jak kibice. Nie może­my się jed­nak dobi­jać. Nie będziemy udawać, że nic się nie stało. Stało się i trze­ba ter­az to odwró­cić. Kibice mają pra­wo być niezad­owoleni, bo wszyscy żyje­my z wyniku. Może­my ich przy­ciągnąć na sta­dion tylko i wyłącznie dobry­mi wynika­mi. Tak się dzieje w piłce, kiedy wynik jest negaty­wny, ze się coraz bardziej stre­su­je­my. Musimy szukać pier­wszego zwycięst­wa i pier­wszej bram­ki w sobotę na wyjeździe. To co mam do powiedzenia zawod­nikom, na pewno im powiem. 

Robak nie miał za dużo sytu­acji. Był bard­zo dobrze kry­ty. Miał trud­noś­ci z wygraniem wal­ki w powi­etrzu i przepy­chaniem z obroń­ca­mi Jagiel­lonii. Nie grał bard­zo dłu­go, co na pewno nie poma­ga mu w szy­bkim zdoby­wa­niu bramek. Nie skreśla­jmy jeszcze żad­nego z naszych napast­ników.Dzisi­aj do wyniku 0:1 nie miałem w żad­nym momen­cie takiego odczu­cia, że prze­gramy ten mecz. Od stra­conej bram­ki rzeczy­wiś­cie moż­na było zobaczyć nerwowość.

Pra­ca, pra­ca i jeszcze raz pra­ca. Tylko tak moż­na wyjść z doł­ka. Dojdzie Tamas i odciąży Rober­ta, bo na jego wiek grał za dużo. Wró­ci także Darko Jevtić.

Nie wyobrażam sobie Lecha wal­czącego o pier­wszą ósemkę. W życiu. Wal­czymy o mis­trza. Dzisi­aj jest sytu­ac­ja mało kom­for­towa, ale ci zawod­ni­cy potrafią grać w piłkę. Zmi­an jest dosyć dużo i nowi zawod­ni­cy również potrze­bu­ją więcej cza­su, by się wkom­ponować. Makuszews­ki, Majew­s­ki, Lasse Nielsen, Robak, jest dużo tych zmi­an. Musimy to wszys­tko poukładać, bo to musi wyglą­dać zde­cy­dowanie lep­iej. Nie stracę wiary w to, że zdobędziemy mistrzostwo.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.