01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
6dn.13godz.36min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zaprojektuj szatę graficzną… autokaru Lecha!

Zaprojektuj szatę graficzną… autokaru Lecha!

Star­tu­je konkurs, jakiego w Poz­na­niu jeszcze nie było. Sza­ta graficz­na ofic­jal­nego autokaru Lecha Poz­nań zostanie zapro­jek­towana… przez kibiców! KKS Lech Poz­nań wraz z fir­mą Oskar oraz Sto­warzysze­niem Kibiców Lecha Poz­nań i poz­nańskim odd­zi­ałem Kibice RAZEM zaprasza wszys­t­kich fanów do pro­jek­towa­nia. Swo­je prace  moż­na wysyłać do 31 stycznia.

Na początku roku Kole­jorz pod­pisał 5‑cioletnią umowę z nowym Ofic­jal­nym Prze­woźnikiem, fir­mą Oskar. Dzię­ki niej wkrótce pier­wsza druży­na Lecha będzie podróżować nowym, już zamówionym autokarem. Zan­im jed­nak zostanie on wypro­dukowany i ofic­jal­nie przed­staw­iony, do koń­ca sezonu zespół Nena­da Bjel­i­cy będzie korzys­tać z pojaz­du o równie wysokim stan­dard­zie, a jego sza­tę graficzną zapro­jek­tu­ją… kibice Kolejorza!

Masz zacię­cie grafi­ka kom­put­erowego i lubisz pro­jek­tować nie­s­tandar­d­owe rzeczy? To właśnie Two­ja pra­ca może znaleźć się na autokarze Lecha i w rundzie wiosen­nej towarzyszyć zawod­nikom w podróżach po wielu zakątkach Pol­s­ki. Od mias­ta, do miasta…

Na jakie efek­ty czeka klub? Przede wszys­tkim należy być kreaty­wnym i zaskaku­ją­cym. O zwycięst­wie zade­cy­du­je jury składa­jące się z przed­staw­icieli Klubu, Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poz­nań oraz pro­jek­tu Kibice Razem. Tem­atem prze­wod­nim są klubowe, niebiesko-białe barwy.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Pro­jek­ty moż­na przesyłać do środy, 31 sty­cz­nia do godziny 23:59 na adres: [email protected] Prace należy dostar­czyć w postaci elek­tron­icznej w for­ma­cie TIFF, JPG, AI, EPS, PDF lub CDR (tryb koloru – CMYK).

Wyni­ki zostaną opub­likowane na stron­ie inter­ne­towej KKS Lech Poz­nań, Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poz­nań i pro­jek­tu Kibice Razem Klub gorą­co zachę­ca do udzi­ału w konkur­sie! Klubowy autokar zostanie okle­jony zwycięskim pro­jek­tem, a jego autor otrzy­ma wycieczkę ufun­dowaną przez CT Oskar. Wyróżnione prace zostaną nagrod­zone kar­ne­ta­mi Wios­na + Run­da Finałowa lub bona­mi podarunk­owy­mi do Stacji Kolejorz.

Ważne! Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do mody­fikacji pro­jek­tu, tak aby speł­ni­ał on wyma­gania tech­niczne związane z ekspozy­cją pro­jek­tu na Autokarze Lecha Poz­nań oraz aby real­i­zował zobow­iąza­nia wynika­jące z umów spon­sors­kich i part­ner­s­kich KKS Lech Poz­nań w zakre­sie ekspozy­cji znaków graficznych partnerów.

Infor­ma­c­ja prasowa

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.