03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.13godz.11min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zmiany w zarządzaniu Akademią. Nowi dyrektorzy

Zmiany w zarządzaniu Akademią. Nowi dyrektorzy

Od początku lip­ca w życie wejdą zmi­any struk­tu­ralne w Akademii Lecha Poz­nań. Mają być odpowiedz­ią na dynam­iczne zmi­any w świecie młodzieżowej pił­ki nożnej i dobrą odpowiedz­ią na coraz częst­sze prob­le­my wobec których sta­je pro­ces szkole­niowy w Polsce. Nowe stanowiska dyrek­torskie obe­jmą Rafał Ula­tows­ki i Tomasz Rząsa.

Ogłaszane przez nas zmi­any to efekt wielomiesięcznych przy­go­towań i jeszcze dłuższych anal­iz, które spraw­ią, że najlep­sza i najskuteczniejsza obec­nie akademia piłkars­ka w Polsce będzie dzi­ałać jeszcze lep­iej — mówi Piotr Rutkows­ki, wiceprezes Lecha Poznań.

Do życia powołane zostały dwa stanowiska – dyrek­to­ra sportowego Akademii Lecha Poz­nań i dyrek­to­ra szkole­nia Akademii Lecha Poznań.

Pier­wsze obe­jmie Tomasz Rząsa. Ten były reprezen­tant Pol­s­ki i zawod­nik takich klubów jak Cra­covia, Feyeno­ord, czy Par­ti­zan Bel­grad w Kole­jorzu pra­cow­ał już w lat­ach 2014–2015 i był członkiem sztabu szkole­niowego tren­era Macie­ja Sko­rży. Jego zastępcą, w roli wicedyrek­to­ra, będzie Marcin Wró­bel, który przez wiele lat był anal­i­tykiem I Drużyny i klubowym skautem. Wcześniej przez wiele lat był trenerem w Akademii. Mają stworzyć zgrany i skuteczny zespół, którego głównym zadaniem będzie zarządzanie kari­era­mi wychowanków Kolejorza.

- Stąd zresztą nazwa „Tal­ent Man­age­ment”. Do naszych obow­iązków będzie należało pod­pisy­wanie kon­trak­tów z zawod­nika­mi ALP, drużyny rez­erw, a także trans­fery do i z tych zespołów. Będziemy kon­cen­trować się również na podtrzymy­wa­niu i pod­nosze­niu jakoś­ci relacji klubu z zawod­nika­mi, rodzi­ca­mi oraz inny­mi przed­staw­iciela­mi naszych sportow­ców - mówi Tomasz Rząsa, dyrek­tor sportowy Akademii Lecha Poznań.

Równole­gle w struk­turze ALP obow­iąz­ki pełnić będzie dyrek­tor szkole­nia, którym od roku jest Rafał Ula­tows­ki. Odpowia­da za obszar pod­noszenia kwal­i­fikacji i szkoleń naszych wychowanków, tren­erów, pio­nu medy­cznego oraz skautin­gu Akademii.

- Od dłuższego cza­su w klu­bie prowadz­imy pro­jekt Lech Future, który od najbliższego sezonu i wraz z pojaw­ie­niem się dyr. Rząsy zostanie rozwinię­ty poprzez indy­wid­u­al­iza­cję zajęć najbardziej wyróż­ni­a­ją­cych się zawod­ników, dodatkowe jed­nos­t­ki szkole­niowe, a także zaję­cia z udzi­ałem m.in. właśnie Tomasza Rząsy - mówi Rafał Ula­tows­ki, dyrek­tor szkole­nia Akademii Lecha Poznań.

Bezpośred­nio pod dyrek­torem Ula­towskim w struk­turze ALP zna­j­du­je się Koor­dy­na­tor Szkole­nia w Poz­na­niu, którym jest Amil­car Car­val­ho. Do ich zadań należeć będą również wszelkie kwest­ie związane z pracą tren­erów, fizjoter­apeutów, lekarzy, czy skautów Akademii w odd­ziale mieszczą­cym się zarówno we Wronkach, jak i w Poznaniu.

Trzec­im wyo­dręb­nionym w zre­or­ga­ni­zowanej struk­turze obszarem jest ten mieszczą­cy w sobie kwest­ie orga­ni­za­cyjne, finan­sowe i logisty­czne. Za taki zakres — w roli wicedyrek­to­ra Akademii — odpowiadać będzie Piotr Sad­ows­ki. W obszarze jego zadań — oprócz wymienionego już tworzenia i real­iza­cji budże­tu, dzi­ałań o charak­terze orga­ni­za­cyjnym i logisty­cznym — będzie również Lech Cup i Lech Conference.

- Od wielu lat Lech inten­sy­wnie inwes­t­u­je w szkole­nie, nie tylko jako pro­ces, ale również infra­struk­turę oraz szta­by tren­er­skie i medy­czne. Chce­my, by kibice Kole­jorza mieli wiele powodów do dumy z tego fak­tu, że w I drużynie gra­ją jego wychowankowie, czyli częs­to nasi zna­jo­mi, przy­ja­ciele, członkowie rodzin, sąsiedzi. A to budu­je też silne więzy między wszys­tki­mi - pod­sumowu­je wiceprezes Rutkowski.

Infor­ma­c­ja prasowa
lechpoznan.pl/fot. Marcin Rajczak

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.