Bakero: Nie wszyscy zawodnicy radzą sobie z presją

Jose Mari Bakero zda­je sobie sprawę z prob­lemów, jakie posi­a­da jego zespół. - Przed taki­mi kluba­mi jak nasz, zawsze staw­ia się duże wyma­gania. Doskonale zda­je­my sobie sprawę, że nasze ostat­nie wyni­ki nie są zad­owala­jące – mówi w roz­mowie z LechTV opiekun „Kole­jorza”.

 

Hisz­pan przyz­na­je, że wie o niezad­owole­niu kibiców doty­czą­cym gry Lecha. W jego opinii druży­na oce­ni­a­nia jest przez pryz­mat wyników, a one nie są najlep­sze. – Kry­ty­ka doty­chczas doty­czyła naszej gry i sposobu przeprowadza­nia zmi­an. Zauważmy jed­nak, że prze­gry­wamy, czy remisu­je­my po naszych głupich błę­dach, których moglibyśmy uniknąć. One niweczą naszą pracę – zauważa Bakero. - Ja jed­nak dostrzegam pozy­ty­wy w naszej grze. Lech jest wciąż aktu­al­nym mis­trzem Pol­s­ki. Jestem jed­nak real­istą i wiem, że ter­az jest już inny sezon, inne okoliczność, inni piłkarze i inny tren­er – kon­tynu­u­je.

Zdaniem szkole­niow­ca Lecha ma dwa poważne manka­men­ty w swo­jej grze, które powinien jak najszy­b­ciej wye­lim­i­nować. - Braku­je nam agresy­wnoś­ci i odwa­gi w star­ciu z rywalem. Kiedy strze­limy gola i prowadz­imy za bard­zo się cofamy. Nie ma tego potrzeb­ne­go pójś­cia za ciosem, ciągu na bramkę. Drugim prob­le­mem jest kon­cen­trac­ja, a raczej jej brak, przede wszys­tkim w grze defen­sy­wnej – uważa trener.

Opiekun mis­trza Pol­s­ki twierdzi, że mimo tego, że atmos­fera wokół zespołu jest napię­ta, to on jest zad­owolony z pra­cy, którą wykonu­ją jego podopieczni. – Przy­go­towanie fizy­czne jest na bard­zo wysokim poziomie. Wyda­je mi się, że w Lechu jest bard­zo duża pres­ja wyniku, z którą nie radzą sobie wszyscy zawod­ni­cy, a to utrud­nia zadanie – uważa tren­er. – Piłkarze za bard­zo sku­pi­a­ją się na wyniku, a nie na grze. Trze­ba skon­cen­trować się na grze, a wtedy wynik przyjdzie sam – doda­je.

Jose Mari Bakero pod­kreśla, że w „Kole­jorzu” nie ma zawod­ni­ka, który speł­ni­ał­by rolę roz­gry­wa­jącego. - Braku­je nam zawod­ni­ka, który był­by w stanie wziąć ciężar gry na siebie. Stąd niewiele gry kom­bi­na­cyjnej. Uważam, że zespół potrze­bu­je kilku dobrych spotkań. To poz­woli nam umoc­nić się pod wzglę­dem psy­chicznym – przyz­na­je szkoleniowiec.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.