Gajos: Nikt nie odstawia nogi, bo każdy chce grać

Gajos: Nikt nie odstawia nogi, bo każdy chce grać

Jak dobrze wiado­mo nowym szkole­niow­cem Lecha Poz­nań został niedawno Chor­wat Nenad Bjel­i­ca. Przy­by­cie do klubu innego tren­era zawsze wiąże się z wprowadze­niem nowych zasad, nowej tak­ty­ki oraz nowego sposobu komu­nikacji. Bjel­i­ca z zawod­nika­mi Kole­jorza porozu­miewa się w głównie w dwóch językach – niemieckim oraz ang­iel­skim. ­– Na razie język nie jest dla mnie prob­le­mem. Tren­er stara się uży­wać jak najprost­szych zwrotów, by każdy rozu­mi­ał więc myślę, że na tej płaszczyźnie nie ma żad­nych prob­lemów – wyjaś­nia Maciej Gajos, pomoc­nik Kolejorza. ­– Na razie ciężko powiedzieć co się zmieniło bo tren­er jest z nami dopiero kil­ka dni, dlat­ego nie chcę porówny­wać. Czekamy też na chłopaków jak wrócą z meczów reprezen­ta­cyjnych. Myślę jed­nak, że jak już wszyscy będą to tren­er zacznie z nami pracę nad tak­tyką i będzie moż­na na ten tem­at powiedzieć nieco więcej ­– tłu­maczy.

Mówi się, że nowy szkole­niowiec to częs­to dla zawod­ników szansa na nowe otwar­cie w klu­bie i na pokazanie się z jak najlep­szej strony. ­– Myślę, że to nie do koń­ca tak dzi­ała na naszym przy­pad­ku. Tren­er sam mówił, że obser­wował nasze ostat­nie spotka­nia i uważam, że o każdym z nas ma już jakąś opinie. W pewnym sen­sie więc jest to czys­ta kar­ta lecz nie do koń­ca – pod­sumowu­je „Gajowy”.

Pomoc­nik Kole­jorza nie zach­wycał swo­ją grą na początku tego sezonu, jed­nak w ostat­niej ligowej poty­czce strzelił bramkę po wejś­ciu z na boisku z ław­ki rez­er­wowych.  Obec­nie na pozy­cji ofen­sy­wnego pomoc­ni­ka tren­er może wys­taw­ić aż trzech zawod­ników – Radosława Majew­skiego, Darko Jevti­cia oraz wspom­ni­anego Gajosa. – Rywal­iza­c­ja zawsze była i zawsze będzie. Każdy wal­czy o to, by znaleźć się najpierw  w osiem­nastce, a później zaczy­nać mecz w pier­wszej jede­nastce. Ter­az gdy prz­er­wa między mecza­mi trwa aż dwa tygod­nie może­my zro­bić więcej i nikt nie odstaw­ia nogi, bo każdy chce grać. 

Moż­na uznać, że ostat­nio Kole­jorz jest na fali, ponieważ piłkarze wywal­czyli na boisku aż sie­dem punk­tów na dziewięć możli­wych oraz awan­sowali do dal­szej rundy roz­gry­wek Pucharu Pol­s­ki.  – Nie mieliśmy dobrego początku sezonu, ale ostat­nie dobre wyni­ki oraz wygrane mecze nam poma­ga­ją i napędza­ją. Mam nadzieję, że będziemy kon­tyn­uować dobrą passę zarówno w pucharze jak i w lidze – kończy Gajos.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress