01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.58min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kompleksy warszawskie

portalKażde zdanie albo opinia wypowiedziana przez tren­era Mar­iusza Ruma­ka doty­czą­ca Legii Warsza­wa jest uznawana jako kom­pleks tego szkole­niow­ca i jego zespołu wobec aktu­al­nego lid­era roz­gry­wek. Idąc tym samym tropem – dzisiejsza wypowiedź udzielona „Przeglą­dowi Sportowe­mu” pokazu­je, że ten sam prob­lem doty­czy również opieku­na Legii Warszawa.

Ale do rzeczy.

Jesteś­cie lep­si od Lecha?

- Jesteśmy. Tak pokazu­ją tabela i wynik bezpośred­niego spotka­nia. Jesienią oni musieli pokazać, jak wytrzy­ma­ją presję meczu z Legią. Niebawem dojdzie do spotka­nia rewanżowego, które może decy­dować o wszys­tkim. Zobaczymy. Uważam, że dużo łatwiej jest gonić, niż uciekać. Lech zna­j­du­je się w takiej sytu­acji, że udzi­ał w europe­js­kich pucharach ma zapewniony. Jeden cel osiągnął i chce ugrać coś więcej.

Łatwiej jest gonić, niż uciekać. Lech chce ugrać coś więcej. Frazesy stosowane przez szkole­niow­ca Legii Warsza­wa mogą być, więc odbier­ane w ten sam sposób jak wypowiedzi Mar­iusza Ruma­ka, w których kon­tekś­cie ukry­ta jest Legia Warsza­wa. To opinie choć­by na tem­at ter­mi­narza rozgrywek.

Trud­no rozstrzygnąć, kto i kogo ma kom­pleks, ale jeśli w przy­pad­ku tren­era Lecha mówiliśmy o kom­plek­sie, to również ter­az powin­niśmy pod­kreślić i przy­pom­nieć to słowo. Kompleks?

Spójrzmy do Słown­i­ka Języ­ka Polskiego.

Kom­pleks (psy­cholo­gia)kom­bi­nac­ja cech osob­niczych, prag­nień, emocji, uczuć, najczęś­ciej nieświadomych, prze­jaw­ia­ją­cych się w różnego typu dąże­ni­ach, obawach, wpły­wa­ją­cy na zachowanie się i przyj­mowanie określonej postawy wobec innych, np. kom­pleks Edypa;

Gdy­by kom­pleks inter­pre­tować w kon­tekś­cie obawy, to posi­a­da ją Jan Urban, obaw­ia­jąc się Lecha jako swo­jego najpoważniejszego konkurenta w walce o mis­tr­zost­wo. Z drugiej strony Mar­iusz Rumak jest osobą w przy­pad­ku, której ten kom­pleks mógł­by prze­jaw­iać się w dążeniach.

Szcz­erze mówiąc, ja żad­nego kom­plek­su nie widzę. To po pros­tu odnosze­nie się nie tylko do sytu­acji zespołu, ale również w lidze. Trze­ba mówić o swoich konkurentach, rywalach i prze­ci­wnikach. To nor­malne. Kom­pleks posi­ada­ją ci, którzy mówią o kompleksie.

Jeśli prezes Leśniodor­ows­ki o Mar­iuszu Rumaku mówi: - Kim jest i co osiągnął? To samo mógł­by powiedzieć tren­er Lecha o preze­sie Legii. Bo co on osiągnął? Kupił kilku zawod­ników więcej, zapowiadał dom­i­nację ligi i coś na razie mu nie wyszło. A co osiągnął? Nadal cztery punk­ty przewa­gi. Różni­ca pomiędzy Rumakiem a reprezen­tan­ta­mi Legii pole­ga na tym, że Rumak niko­go nie obraża. W prze­ci­wieńst­wie do swo­jej konkurencji.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.