Koncert Jubileuszowy z okazji 90-lecia klubu zakończony

Wczo­raj, 14 sty­cz­nia 2012 roku w Auli Uni­w­er­syteck­iej odbył się Kon­cert Jubileuszowy z okazji 90-lecia Lecha. Pod­czas którego zgro­madzeni goś­cie oraz kibice mogli nie tylko posłuchać muzy­ki w wyko­na­niu Orkiestry Fil­har­monii Poz­nańskiej pod batutą Mar­ka Pijarowskiego, ale także być świad­ka­mi uhonorowa­nia 90 zasłużonych osób związanych z klubem.

Uroczys­tość rozpoczęła się od hym­ny Lecha oraz przy­wi­ta­nia goś­ci spec­jal­nych, po czym na scenę wywołanych zostało pier­wsze 3o osób z 90 “zasłużonych”. Następ­nie, po krótkiej sesji zdję­ciowej, nastąpił muzy­czny prz­ery­wnik w wyko­na­niu orkiestry, która nota bene ubrana była w sza­le Lecha Poz­nań. Po zagranym utworze na sce­nie pojaw­iła się następ­na 30 i znów swo­je pięć min­ut należało do muzyków, żeby po chwili prowadzą­cy przed­staw­ili ostat­nią trzy­dziestoosobową grupę wyróżnionych tego wiec­zoru. Po uroczys­tej sesji zdję­ciowej wyko­nanej na schodach Auli nastąpiła prz­er­wa. Jed­nak i pod­czas niej nie zabrakło atrakcji.

Dla przy­byłych na kon­cert przy­go­towano bowiem dwa wielkie torty w ksz­tał­cie her­bu “Kole­jorza” oraz po kieliszku wina. Odbyło się także losowanie nagród — koszulek oraz piłek stwor­zonych spec­jal­nie na tę okazję.

W drugiej częś­ci kon­cer­tu, po prz­er­wie, uhonorowane zostały kole­jne oso­by związane z Lechem, głównie spon­sorzy i dzi­ałacze. Odczy­tane zostały imiona i nazwiska dzi­en­nikarzy, którzy otrzy­ma­ją od klubu listy grat­u­la­cyjne, a dal­sza część wiec­zoru należała już tylko do orkiestry, która dała rewela­cyjny kon­cert. Pub­liczność oczy­wiś­cie wyk­laskała bis.

Na zakończe­nie nie obyło się bez życzeń, wymi­any drob­nych upominków między orkiestrą, a zarzą­dem Lecha, a także odśpiewaniem pier­wszej zwrot­ki hym­nu Lecha wraz z refren­em, przy akom­pa­ni­a­men­cie muzyków filharmonii.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress