Linetty: Taki doping daje niezłego kopa

Linetty: Taki doping daje niezłego kopa

Bohaterem spotka­nia z Pogo­nią Szczecin został Karol Linet­ty, który w ostat­nich sekun­dach pier­wszej częś­ci spotkań zdobył bramkę na wagę trzech punk­tów i odzyska­nia pozy­cji lid­era przez Kolejorza.

W dolic­zonym cza­sie pier­wszej połowy po sporym zamiesza­niu w polu karnym Szy­mon Pawłows­ki wypa­trzył niepil­nowanego Karo­la Linetty’ego, który potężnie huknął na bramkę „Por­tow­ców”.- Zde­cy­dowałem się na szy­b­ki strzał, cieszy, bo to zwycięs­ka bram­ka, ale cały zespół wygrał spotkanie. Gol do szat­ni był potrzeb­ny. Wcześniej mieliśmy szanse, ale ogól­nie spotkanie było w naszym wyko­na­niu nieco słab­sze. Ważne są trzy punk­ty – przyz­nał po spotka­niu pomoc­nik Lecha.

Tren­er Sko­rża na kon­fer­encji przyz­nał, że chci­ał­by, aby mecz się już skończył. Ostat­nie sekundy meczu były bard­zo ner­wowe. – Ja chci­ałem grać. Wiedzi­ałem, że potrafimy stworzyć sobie sytu­acje i coś strzelić. Nie udało się jed­nak, ale kon­trolowal­iśmy prze­bieg meczu — zaz­naczył Linetty.

Tuż przed pier­wszym gwiz­d­kiem na INEA Sta­dion­ie, w Warsza­w­ie kończyło się stra­cie Legii z Wisłą Kraków. „Wojskowi” wygrali 1:0 po bram­ce Rzeźnicza­ka i przez chwilę mogli cieszyć się z lid­erowa­nia w tabeli. — Nie intere­sowałem się tym, co dzi­ało się w Warsza­w­ie. Sku­pi­ałem się na meczu z Pogo­nią, bo wszys­tko ter­az jest w naszych głowach i nogach – powiedzi­ał.

ejberempire

Młody reprezen­tant Pol­s­ki jest obok Łukasza Trał­ki osto­ją środ­ka pola w Lechu. Linet­ty wyrósł ze skrzy­deł Rafała Murawskiego, które­mu kil­ka razy pod­czas niedziel­nego star­cia ode­brał piłkę. Na co dzień pomoc­nik jest niezwyk­le spoko­jny, na boisku pokazu­je charak­ter. - Wiem, że jestem inny na boisku. Boisko to boisko. Rafał mnie wychował, dużo mi pod­powiadał, wiele mu zawdz­ięczam. Jest moim dobrym kolegą – ocenił.

Na pomec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Pogo­ni, Czesław Mich­niewicz, przyz­nał, że jest pod wraże­niem umiejęt­noś­ci młodego pomoc­ni­ka Lecha. Były szkole­niowiec Kole­jorza przyz­nał, że reprezen­tant Pol­s­ki wyglą­da na 15 lat, ale grą przy­pom­i­na czter­dziesto­lat­ka. - Co do wieku to się nie zgodzę (śmiech). Ale to bard­zo miłe słowa. Ja po pros­tu wykonu­ję na boisku swo­ją pracę jak najlepiej potrafię. Strzeliłem ważne bram­ki, ale zapra­cow­ał na nie cały zespół. Nie sku­pi­am się na samooce­nie – zaz­naczył.

Już w środę Lech zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Będzie to bard­zo ważne spotkanie. — W każdym meczu chce­my zdoby­wać trzy punk­ty. Do każdego rywala trze­ba mieć sza­cunek. Musimy być zmo­bi­li­zowani i skon­cen­trowani na boisku – przyz­nał.

Na niedziel­nym meczu z Pogo­nią na sta­dion przy Buł­garskiej przyszło pon­ad 27 tysię­cy kibiców. — Fajnie, że kibice są cały czas z nami. Taki dop­ing daje niezłego kopa! – zakończył Linetty.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress