21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.5godz.46min.
14.07 X4.07 21.62 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za przegrane derby z Legią: słabiutko Pawłowski i Tetteh i podróżujący Kędziora

Oceniamy lechitów za przegrane derby z Legią: słabiutko Pawłowski i Tetteh i podróżujący Kędziora

Lech Poz­nań prze­grał z Legią Warsza­wa 1:2. Strzel­cem bram­ki dla Lecha był Tomasz Kędzio­ra, dla którego był to dru­gi gol prze­ci­wko legion­is­tom w kari­erze. Zobacz, jak oce­nil­iśmy grę poszczegól­nych lechitów.

Śred­nia ocen - 5,86

Najlep­szy lechi­ta — Radosław Majew­s­ki

Matus Put­nocky — 7

O ile w pier­wszej połowie Słowak nie raz ura­tował Kole­jorza od straty bram­ki (gdy w pole karne wdar­li się Ofoe i Kuchar­czyk ), albo pomogło mu w tym szczęś­cie (poprzecz­ka po strza­le z głów­ki Radovi­cia), o tyle po prz­er­wie Put­nock­iemu zabrakło już szczęś­cia, by zapo­biec kapit­u­lacji. Najpierw przechytrzył go Michał Dąbrows­ki, odd­a­jąc strzał po zie­mi przy dal­szym słup­ku, a następ­nie Put­nocky poległ po głów­ce Hamalaine­na z ostat­niej akcji meczu. Wyda­je się jed­nak, że golkiper Kole­jorza nie miał zbyt dużych szans przy obu bramkach.

Tomasz Kędzio­ra — 7

Po meczu 22-latek wielokrot­nie pow­tarzał, że przeżył ekspre­sową podróż z nie­ba do piekła. Z naszej per­spek­ty­wy wyglą­dało to jed­nak jak 6‑minutowy wypad z piekła do nie­ba i z powrotem. Po nie najlep­szej pier­wszej połowie w wyko­na­niu Kędzio­ry, gdy kilkukrot­nie zabrakło mu pre­cyzji przy inter­wenc­jach, nadeszła 82. min­u­ta. Dośrod­kowanie zza pola karnego autorstwa Darko Jevti­cia prze­ciął głową właśnie kap­i­tan pol­skiej młodzieżów­ki i Lech Poz­nań objął w tym meczu prowadze­nie. Kędzio­ra wpadł w ist­ny szał uza­sad­nionej radoś­ci, który udzielił się zresztą niespeł­na 40-tysięcznej wid­owni. Od razu potem lechi­ci dali się jed­nak zepch­nąć do głębok­iej defen­sy­wy i po kilku min­u­tach poz­nańs­ki mur pękł, a w 94. min­u­cie roztrza­skał się doszczęt­nie. W ostat­niej akcji meczu Kędzio­ra starał się pow­strzy­mać Hamalaine­na jeszcze przed zagraniem do Hlous­ka, ale pró­ba zakończyła się fiask­iem, a prawy defen­sor Kole­jorza nie zdążył już wró­cić pod bramkę Kolejorza.

Jan Bednarek — 6

Szczegól­nie w pier­wszej połowie stop­er Kole­jorza stanął przed trud­nym zadaniem zde­tron­i­zowa­nia zagroże­nia ze strony Vadisa Odjid­ji Ofoe. Inter­wenc­ja mogła mieć katas­tro­falne skut­ki już w pier­wszych min­u­tach spotka­nia, ale wtedy Bed­nar­ka ura­tował Matus Put­nocky. Z pewnoś­cią, poraż­ka z Legią spełni rolę bolesnej lekcji dla wychowan­ka Lecha, który roz­gry­wa dopiero swój pier­wszy pełny sezon w niebiesko-białych barwach.

Lasse Nielsen — 6

Pier­wsza połowa i star­cia z Michałem Kuchar­czykiem obnażyły moto­ryczne bra­ki u Duńczy­ka. Nielsen miał spory prob­lem, usiłu­jąc upil­nować napast­ni­ka Legii, choć odpłacił się zwycięża­jąc w grze w powi­etrzu. Zaryzykował i pod koniec spotka­nia zawędrował pod pole karne Legii. Szko­da, bo gdy­by to on krył Hamalaine­na w ostat­niej akcji meczu, Fin nie zdobył­by pewnie bramki.

Volodymyr Kostevych — 7

Ukrainiec zaprezen­tował się z bard­zo pozy­ty­wnej strony. Częs­to wspo­ma­gał kolegów w roz­gry­wa­niu pił­ki w ofen­sy­wie i pewnie mógł­by dopisać ten mecz do jed­nych z najlep­szych w barwach Kole­jorza, gdy­by nie sytu­ac­ja z 94. min­u­ty. Kostevych został we włas­nym polu karnym sam na sam z Hamalainen­em, które­mu poz­wolił odd­ać strzał i zmienić wynik na korzyść Legii.

Łukasz Trał­ka — 6

W pier­wszej połowie, która była niemal bezbłęd­na w wyko­na­niu obu zespołów, kap­i­tan Kole­jorza prezen­tował wyso­ki poziom. Trał­ka niwelował zagroże­nie płynące z gry legion­istów. Nieste­ty, miał spory udzi­ał przy pier­wszej bram­ce Legii, gdy nie opanował pił­ki w polu karnym i ta trafiła pod nogi Dąbrowskiego.

Maciej Gajos — 6

Świet­nie rozbi­jał szy­ki drużyny tren­era Jac­ka Magiery. Głównie dzię­ki niemu Lech prze­ważał w środ­kowych rejonach placu gry. Dodatkowo zbier­ał mnóst­wo drugich piłek, a mało brakowało i otworzył­by wynik spotka­nia. Lechi­ci zaser­wowali nowy wari­ant roze­gra­nia rzu­tu wol­nego, po którym niepil­nowany Gajos mógł pokon­ać Malarza z wolej, lecz bramkarz Legii popełnił skuteczną interwencję.

Szy­mon Pawłows­ki — 4

Notował Mnóst­wo niedokład­nych podań, które kończyły się stratą i znów spowal­ni­ał poczy­na­nia ofen­sy­wne lechitów. Czas zacząć wąt­pić w to, że kiedyś wró­ci jeszcze stary, dobry i prze­bo­jowy Szy­mon Pawłowski.

Radosław Majew­s­ki — 7

Praw­dopodob­nie nie było jeszcze spotka­nia Lecha z udzi­ałem Majew­skiego, bym w pomec­zowych oce­nach nie nazwał go „motorem napę­dowym poz­nańskiej loko­mo­ty­wy”. Dlat­ego warto zauważyć, że 30-latek był motorem napę­dowym poz­nańskiej loko­mo­ty­wy w der­bowym star­ciu. Krótko po pier­wszym gwiz­d­ku sędziego Ste­fańskiego mógł zal­iczyć asys­tę, lecz jego dośrod­kowa­nia nie sięgnął Kow­nac­ki.  Kole­j­na efek­tow­na asys­ta mogła przyjść około pół godziny później, gdy Kole­jorz zaser­wował zaskaku­ją­cy wari­ant roze­gra­nia rzu­tu wol­nego. Majew­s­ki dorzu­cił do niepil­nowanego Gajosa, a ten uderzył z wolej, co obronił golkiper Legii. Majew­s­ki stanął jeszcze przed ważną okazją z rzu­tu wol­nego z okolic 18. metra. Nieste­ty znów nie zdołał pokon­ać bramkarza rywali po stałym frag­men­cie gry.

Darko Jevtić — 6

To był ciekawy wys­tęp autorstwa sym­pa­ty­cznego Szwa­j­cara. Wychowanek FC Basel przez 80 min­ut nie pokazał nic szczegól­nego, aż wresz­cie pod­szedł do pił­ki by wykon­ać rzut wol­ny z 40 metrów od bram­ki. Swoim zagraniem wprowadz­ił w stan euforii wszys­t­kich kiboli Kole­jorza, bo powędrowało ono do siat­ki Arka­diusza Malarza za sprawą Tomasza Kędzio­ry i jego głowy.

Daw­id Kow­nac­ki — 5

Kow­naś wró­cił do gry w Lechu po drob­nym ura­zie, którego nabaw­ił się pod­czas prz­er­wy reprezen­ta­cyjnej. Nieste­ty, defen­sorzy Legii poz­wo­lili mu na znacznie mniej niż włoscy obroń­cy i 20-latek nie miał zbyt wielu okazji. Naj­goręcej pod bramką Malarza za jego udzi­ałem zro­biło się w 4. Min­u­cie, gdy otrzy­mał fan­tasty­czne podanie od Majew­skiego. Młody napast­nik Lecha nie zdołał jed­nak sięgnąć fut­bolów­ki, ale Kole­jorz moc­no pos­traszył drużynę tren­era Jac­ka Magiery. Duży wpływ na prze­cięt­ny wys­tęp Kow­nack­iego miał fakt, że odpowiedzial­ny za niego był Michał Paz­dan. Mamy więc nadzieję, że tam gdzie młody napast­nik Lecha wyemi­gru­je w zbliża­ją­cym okienku trans­fer­owym nie będzie ani jed­nego łysego stopera.

Maciej Makuszews­ki — 5

Zaw­itał na boisku w 66. min­u­cie, zmieni­a­jąc słabi­utkiego Szy­mona Pawłowskiego. To w zasadzie tyle, co moż­na napisać o wys­tępie „Makiego”. Nieste­ty, był to kole­jny bezbar­wny mecz wypoży­c­zonego z Lechii skrzy­dłowego, a swo­ją zmi­aną wprowadz­ił do gry Lecha jed­ną korzyść — na boisku nie było już Pawłowskiego.

Marcin Robak — 6

Najlep­sza zmi­ana z trzech przeprowad­zonych przez sztab Kole­jorza w tym meczu. Napast­nik Lecha znów zaprezen­tował swo­ją ogrom­ną siłę i to, jak wiele pożytku może mieć tren­er Bjel­i­ca z 34-lat­ka. Akc­ja lewym skrzy­dłem, gdy wyko­rzys­tał podanie na wolne pole od Majew­skiego i zro­bił to, czego nie potrafił w niedzielę zro­bić Daw­id Kow­nac­ki — wkrę­cił w murawę Michała Paz­dana i wypra­cow­ał sobie dogod­ną sytu­ację strz­elecką. Nieste­ty, uderze­nie lid­era klasy­fikacji strzel­ców Lot­to Ekstrak­lasy zostało zablokowane przez Jędrze­jczy­ka, a Robak nie zdołał po raz kole­jny pokon­ać Arka­diusza Malarza.

Abdul Azz­iz Tet­teh — 4

Ghańczyk zaw­itał na boisku tuż po zdoby­ciu bram­ki dla Kole­jorza. Wprowadze­nie go na boisko w zami­an za Jevti­cia było jas­nym syg­nałem, że lechi­ci mają zabez­pieczyć tyły i skupić się na skutecznej defen­sy­wie. Nieste­ty, miało kom­plet­nie prze­ci­wne skut­ki. Owszem, lechi­ci nie wychodzili z włas­nej połowy, lecz było to spowodowane dom­i­nacją Legii z końców­ki spotka­nia. W efek­cie, najpierw doszło do wyrów­na­nia, a później do utraty kole­jnej bram­ki i ostate­cznie — punk­tów. Przy obu bramkach wyma­ga się lep­szego zachowa­nia pomoc­ni­ka Kole­jorza, który przyzwycza­ił nas jed­nak do dobrych wys­tępów. Tym razem 26-latek spędz­ił na boisku 6 min­ut, będąc najbardziej wypoczę­tym piłkarzem na boisku. Poz­wolił jed­nak Dąbrowskiemu odd­ać strzał po którym padła pier­wsza bram­ka i nie zatrzy­mał akcji Adama Hlouska.

Dro­gi Abdu­lu, wiemy, że opinie o Tobie, jako bru­tal­nym zawod­niku jest prze­sad­zona. W tej sytu­acji powinieneś się jed­nak zachować zgod­nie z nią i prz­er­wać rajd Czecha choć­by kosztem kart­ki. W innym wypad­ku, pon­ad 40 tysię­cy kiboli Lecha zostało pogrążonych w cichej roz­paczy na kil­ka następ­nych dni lub tygodni…

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Borussia Dortmund - Atletico Madryt

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

FC Barcelona - PSG

Liga Mistrzów

16/04/2024 21:00

Southampton - Preston North End

Championship

16/04/2024 21:00

Famalicao - Sporting Lizbona

Liga Portugalska

16/04/2024 21:15

Mynaj - Dynamo Kijów

Liga Ukraińska

17/04/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Korona Kielce - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 18:00

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

19/04/2024 20:30

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 15:00

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 17:30

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

20/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.