Oceniamy lechitów za zwycięstwo z Lechią: Fantastyczny Majewski, mądrością gry pomógł Lechowi też Trałka

Oceniamy lechitów za zwycięstwo z Lechią: Fantastyczny Majewski, mądrością gry pomógł Lechowi też Trałka

Lech Poz­nań pokon­ał Lechię Gdańsk w 24. kole­jce Lot­to Ekstrak­lasy po niezwyk­le zacię­tym i emocjonu­ją­cym wid­owisku. Warto zauważyć, że trzy punk­ty lechi­ci wywal­czyli sobie głównie dzię­ki mądrej grze i odpowied­niemu nastaw­ie­niu men­tal­ne­mu. Nie dali się sprowokować lechis­tom i kon­sek­went­nie wal­czyli o zdobytą bramkę. Co ważne, po raz kole­jny Lech zakończył rywal­iza­cję z czystym kon­tem. Zobacz, jak oce­nil­iśmy poszczegól­nych lechitów za niedziel­ny występ.

Najlep­szy lechi­ta — Radosław Majewski

Śred­nia ocen — 7,29

kostevych

Matus Put­nocky — 8

Jede­nasty mecz z czystym kon­tem w tym sezonie udowad­nia fan­tasty­czną postawę tego zawod­ni­ka między słup­ka­mi Kole­jorza. Goś­cie z Gdańs­ka nie zatrud­niali golkipera Lecha za częs­to, a to dzię­ki dobrej defen­sy­wie Kole­jorza. Jedynie Rafał Wol­s­ki połasił się o groźne uderze­nie, ale słowac­ki golkiper wyszedł z tej sytu­acji z pier­wszej połowy obron­ną ręką.  Widać było wysok­ie umiejęt­noś­ci Słowa­ka przy rozpoczy­na­niu kontrataków.

Tomasz Kędzio­ra — 8

Solid­ny wys­tęp wychowan­ka Lecha. Nakrył czap­ką uczest­ni­ka Euro 2016 — Sła­womi­ra Peszko, który zresztą otrzy­mał czer­woną kartkę za faul na lechi­cie. Skrzy­dłowy Lechii nie podzi­ałał zbyt­nio w ofen­sy­wie głównie za sprawą Kędzio­ry, który nato­mi­ast kilkukrot­nie pokazał się pod bramką goś­ci. W 84. min­u­cie mógł zal­iczyć asys­tę dośrod­kowu­jąc do Daw­i­da Kow­nack­iego, ale wolej sna­jpera Kole­jorza został zablokowany przez reszt­ki zawod­ników Lechii. Nieste­ty, w meczu z Arką Kędzio­ra będzie pau­zował za sprawą żółtej kart­ki pokazanej po przerwie.

Jan Bednarek — 8 

Prezen­tował luz, spokój i doświad­cze­nie, jak­by miał na kon­cie 370 wys­tępów na poziomie Ekstrak­lasy, a nie 37. Co najważniejsze, skład dwój­ki stop­erów Lecha nie ma więk­szego znaczenia. Czy to Wilusz z Nielsen­em, czy Bednarek z Wiluszem, czy Nielsen z Bed­narkiem, licz­ba bramek jest niezmi­en­na — zero.  Nieste­ty, otrzy­mana przez niego żół­ta kart­ka jest ósmą w tym sezonie, więc młody defen­sor Lecha nie będzie mógł zagrać prze­ci­wko Arce w najbliższy piątek.

Maciej Wilusz — 8

Bez błędów, co w jego przy­pad­ku jest najważniejsze. Dobry wys­tęp 28-lat­ka, jedynie w pier­wszej połowie został wkrę­cony przez Grze­gorza Wojtkowia­ka we włas­nym polu karnym, ale sytu­ację ura­towali koledzy z drużyny. Jak­by nie było, czwarty z rzę­du wys­tęp tego zawod­ni­ka bez straty bram­ki i w obliczu pauz dwóch młodych obrońców Kole­jorza, Wilusz może być pewny swo­jego wys­tępu w Trójmieście.

Volodymyr Kostevych — 8 

Bard­zo użyteczny nie tylko w ofen­sy­wie, do czego przyzwycza­ił nas w poprzed­nich czterech meczach, ale także w obronie. Ukrainiec zagrał fan­tasty­czny mecz w defen­sy­wie, kilkukrot­nie hamu­jąc zapędy podopiecznych tren­era Pio­tra Nowa­ka. W jed­nej z ostat­nich akcji Lecha mógł pod­wyższyć wynik spotka­nia na 2:0, gdy położył na ziemię Dusana Kuci­a­ka, ale jego uderze­nie wybroniło pozostałych ośmiu lechistów.

trała

Łukasz Trał­ka — 9 

Wyt­warzał presję, kiedy to było potrzeb­ne i tonował nas­tro­je, gdy emoc­je w lechi­tach osią­gały tem­per­aturę wrzenia. Dzię­ki temu, podopieczni tren­era Nena­da Bjel­i­cy nie dali się sprowokować zespołowi Lechii i to goś­cie prze­grali men­tal­ną wojenkę inka­su­jąc aż trzy czer­wone kart­ki. Bard­zo częs­to widoczny był także pod bramką prze­ci­wni­ka, gdzie roz­gry­wał piłkę w ofen­sy­wie, a mało brakowało, by kap­i­tanowi Lecha udało się pokon­ać golkipera Lechii w drugiej połowie.

Abdul Aziz Tet­teh — 8

Agresy­wny i skuteczny w destrukcji. Chy­ba po raz pier­wszy w tym sezonie zobaczyliśmy Ghańczy­ka w sytu­acji strz­eleck­iej, co wynikało nie tylko z jego deter­mi­nacji, ale też nieste­ty z tego, jak spar­al­iżowani byli w pier­wszych min­u­tach lechi­ci. Druży­na tren­era Nena­da Bjel­i­cy wyszła na boisko w bard­zo defen­sy­wnym ustaw­ie­niu. Przez to też po raz pier­wszy od bard­zo długiego okre­su mogliśmy zobaczyć w środ­ku pola dwóch typowo defen­sy­wnych pomoc­ników — duet TT. Do najwięk­szych osiąg­nięć pop­u­larnego „Bizona” w tym meczu zal­icza­my wyk­lucze­nie z gry Milosa Krasicia.

Szy­mon Pawłows­ki — 7

Mógł otworzyć wynik spotka­nia już po kwad­ran­sie gry po doskon­ałym zagra­niu Marci­na Roba­ka, ale Dusan Kuci­ak wyczuł intenc­je lechi­ty i obronił strzał. Poza tą akcją, skrzy­dłowy Lecha nie wykazał się nad­mierną akty­wnoś­cią i moż­na go uznać za najsłab­szy punkt Lecha w tym meczu.

Radosław Majew­s­ki — 9

Od początku dokład­ny i zaan­gażowany w ofen­sy­wne poczy­na­nia lechitów. Dzię­ki jego kreaty­wnoś­ci i opanowa­nia pił­ki, podopieczni tren­era Pio­tra Nowa­ka mieli sporo kłopotów z opanowaniem sytu­acji na ich włas­nej połowie. Jeden z lep­szych jego wys­tępów w niebiesko-białych barwach. Trafił do siat­ki Dusana Kuci­a­ka, dobi­ja­jąc strzał Roba­ka, ale sędzia asys­tent zasyg­nal­i­zował, że pomoc­nik Kole­jorza był na pozy­cji spalonej. W 70. min­u­cie zdobył gola, tym razem wykańcza­jąc piękną akcję Kole­jorza i sędzia Marcini­ak musi­ał wskazać na środek boiska. Tym samym były reprezen­tant Pol­s­ki zakończył swój fan­tasty­czny występ.

maja

Maciej Makuszews­ki — 8 

Mimo, że nie szarżował tak, jak we wrześniowym spotka­niu z Lechią, swo­ją szy­bkoś­cią i kreaty­wnoś­cią przy­czynił się do zwycięst­wa. Przy­pom­ni­jmy, że akc­ja bramkowa rozpoczęła się od jego finezyjnego zagra­nia do wbie­ga­jącego Trał­ki, choć początku spotka­nia “Maki” nie może zal­iczyć do najlep­szych w swoim wyko­na­niu. Pon­ad 30-tysięczny tłum i waga spotka­nia z klubem, z którego aktu­al­nie jest wypoży­c­zony, zdawały się delikat­nie związać skrzy­dłowe­mu Lecha nogi. Na szczęś­cie, z min­u­ty na min­utę było co raz lep­iej. Miejmy nadzieje, że już niedłu­go Lech sko­rzys­ta z prawa pier­wokupu 27-latka.

Marcin Robak — 8

Napast­nik Kole­jorza zaw­itał w wyjś­ciowym składzie Lecha po raz pier­wszy od sześ­ciu spotkań i od razu pokazał, że ze swo­ją kreaty­wnoś­cią i umiejęt­noś­cią zastaw­ienia się z piłką może być Lechowi bard­zo przy­dat­ny w star­ciu z lid­erem Ekstrak­lasy. Już w 15. min­u­cie gry posłał świetne podanie do wyb­ie­ga­jącego na wolne pole Szy­mona Pawłowskiego, które otworzyło mu drogę do bram­ki. Bard­zo częs­to poma­gał drużynie przetrzy­mu­jąc piłkę na połowie rywala, przez co w niedzielę częś­ciej zagry­wał, niż sam zna­jdy­wał się w sytu­acji strz­eleck­iej. Kilkukrot­nie przeszkodz­iła mu grząs­ka murawa, lecz ostate­cznie wicelid­er klasy­fikacji strzel­ców może być zad­owolony zarówno z trzech punk­tów jak i z intu­icyjnej asysty przy golu Majewskiego.

Darko Jevtić — 7

Zaw­itał na placu gry w 70. min­u­cie zmieni­a­jąc strzel­ca bram­ki — Radosława Majew­skiego. Co ciekawe, do zmi­any wyty­czyli go asys­ten­ci Nena­da Bjel­i­cy, bo szkole­niowiec Kole­jorza został odesłany na try­buny przez sędziego spotka­nia po incy­den­cie z koń­ca pier­wszej połowy. Nie odmienił obrazu gry Lecha po wejś­ciu, ani nie wykre­ował żad­nej groźnej okazji. Warto odno­tować, że był to wys­tęp numer 100 szwa­j­carskiego pomocnika.

maciej gajos

Maciej Gajos — 7

Zmienił Szy­mona Pawłowskiego na kwad­rans przed upły­wem pod­sta­wowego cza­su gry. Roz­gry­wa­ją­cy swój 50. wys­tęp w niebiesko-białych barwach w Ekstrak­lasie pomoc­nik miał za zadanie zapełnić luki w środ­ku pola wynika­jące z mniejszej licz­by piłkarzy Lechii na placu gry.

Daw­id Kow­nac­ki — 7

Wszedł na boisko na ostat­ni kwad­rans niezwyk­le emocjonu­jącej bitwy z gość­mi z Pomorza. Powal­czył i spróbował wyko­rzys­tać luki w zdziesiątkowanych szykach Lechii. Nieste­ty nie udało mu się przedłużyć swo­jej serii czterech meczów ze strzelonym golem, ale bohater­sko wywal­czony kom­plet punk­tów z pewnoś­cią zad­owala 20-let­niego lechitę, który przed pier­wszym gwiz­d­kiem otrzy­mał stat­uetkę dla najlep­szego piłkarza Ekstrak­lasy miesią­ca luty. Co więcej, tytuł najlep­szego tren­era lutego został przyz­nany tren­erowi Nenad­owi Bjelicy.

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.